2014. április 20.

A pászkavacsora emlékezete a kereszténységben

Jézus föltámadása után halat eszik az apostolokkal
(az ábrázolást — tévesen — az utolsó vacsorának szokás megfeleltetni).
VI. századi mozaik, Ravenna, Sant’Apollinare NuovoCikksorozatunkban az egyházi év időszakaihoz, eseményeihez, fordulópontjaihoz kötődő hosszabb olvasmányokat ajánlunk ízelítővel, majd a teljes változatra mutató linkkel. A sorozat második darabja FÖLDVÁRY Miklós 2012-es konferencia-előadása (A pászkavacsora emlékezete a kereszténységben és a húsvéti ételszentelés), megjelent a Convivium vallástudományi konferencia előadásait közlő kötetben. (Convivium: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2012. november 6—7-én tartott vallástudományi konferencia előadásai. ELTE BTK Vallástudományi Központ, Budapest 2013. 135—146.)

—————————

A pászkavacsora emlékezete a kereszténységben és a húsvéti ételszentelés

I.
A latin liturgikus évben legalább három megfelelője lehet a pászkavacsorának.[1] A köz­­felfogás ennek felelteti meg az utolsó vacsorát nagycsütörtökön, a történeti emlé­ke­zet nagypénteket tartja az évfordulójának, tipológiai értelemben viszont a nagyszom­­bat­ra következő éjjel felel meg az átvonulás idejének. A képletet tovább bonyo­lítja, hogy tény­leges vacsorára egyiken sincs lehetőség, mert mindhárom nap böj­ti fegyelem­nek van alávetve. Az sem elhanyagolható té­nyező, hogy a pászkavacso­ra végső be­teljesedése keresztény szempontból az isten­tiszteleti élet csúcspontja, az eucharisztikus cselekmény: ehhez a „verseny­társ­hoz” képest más megemlékező szer­­tartás csak nehezen határozhatná meg önmagát.

    Az egyik oldalon tehát az a késztetés áll, hogy a mitikus és történelmi emlékezet leg­fontosabb időszaka, az illud tempus[2] eseményei megelevenedje­nek a kultuszban. Va­lóban, a nagyhét az egyetlen olyan hosszabb szakasza az egyházi évnek, amelyet a li­­­turgia időarányosan jelenít meg, mondhatni „egyenes adásban” közvetít. Míg példá­ul a karácsonyi ünnepkörben Jézus életének egész évtizedei telnek el néhány hét alatt,[3] a nagyhéten az ősesemény egy-egy napjának, órájának a kultusz egy-egy napja, órája fe­lel meg, és minden, a szent elbeszélésben rögzített szónak vagy cse­le­ke­det­nek van megfelelője a liturgiában. Így kellene, hogy legyen a pászkavacsorával is.

    A másik oldalon azonban történeti, gyakorlati és elvi nehézségek állnak. A szinop­tikus evangéliumok valóban beszámolnak arról,[4] hogy Jézus virágvasárnap előre­­küldte tanítványait, készítenék el neki a húsvétot, azaz a bárányt, és tudni lehet ar­ról az emeleti teremről is, amely a vacsora helyszínéül szolgált. Jóllehet az utolsó vacsorának egyik leírása sem mondja ki egyértelműen, hogy ez a zsidók rituális pe­szahi vacsorája lett volna, szinoptikus szövegkörnyezete, jelentősége és keresztény szem­­pontból szertartásos jellege (az Eucharisztia alapítása) ezt sugallja. Vannak for­mai je­gyek is, amelyek alátámasztják: háziliturgiáról van szó, tálból mártogatnak, megtörik a kenyeret, bort isznak, majd himnusz (a Hallél?) éneklésével fejezik be az ét­kezést, mi­előtt kimennének az Olajfák hegyére.[5]

    Ugyanakkor nagypénteket az evangéliumok és a liturgia is a paraskeué, a készület nap­jának mondják. A János szerinti passióban, amelyet a liturgia nagypénteken hasz­­nál (ezért befolyása a keresztény nyilvánosságra a legnagyobb), a zsidók azért nem mennek be Pilátushoz, hogy tisztátalanná ne váljanak, és megehessék a hús­vé­tot. Jánosnál a megfeszítettek lába szárát is azért törik meg, hogy ne maradjanak a ke­­reszten az ünnep (és egyben a szombat) bejövetele után, és Jézust is azért helyezik egy közeli sírba, hogy még az ünnep beállta előtt végezzenek.[6] Bár a mai zsidó gyakor­lat valóban két széderestét tart, ez csak a diaszpórában van így, ezért nem oldja föl a nagycsütörtöki és a nagypénteki pászkavacsora közti feszültséget. A történeti kri­tikai elemzés János időzítését tartja valószínűbbnek,[7] és az nem idegen a szimboli­­kus nézőponttól sem. Keresztény értelemben Jézus a húsvéti bárány előképének be­­tel­­jesedése, antitípusa, halála engesztelő áldozat, vére az a vér, amely megjelöli a vá­­lasztott nép hajlékainak felső küszöbét, és megmenti őket a pusztító angyaltól. Ezért alkalmazza Jézusra János evangelista a rituális előírást: „csontot ne törjetek ben­­­ne”. Hiányzik azonban a kom­mú­nió, a Bárányból való részesedés. A nagycsütör­­töki és a nagy­­pénteki események csak egymásra vetítve értelmezhetők, nemcsak te­­ológiai ér­telemben, hanem a pászkavacsora keresztény olvasataként is. 
    [1] A pascha a héber pesaḥ latin megfelelője, amely egyaránt jelenti a húsvétot, a húsvétkor levágandó áldozati bárányt és jelentésbővüléssel olykor a kovásztalan kenyeret. Eredeti jelentése ’ugrás’ vagy ’át­lépés, átvonulás’. Zsidó összefüggésben azzal a mozzanattal azonosítják, amikor a pusztító an­gyal „át­ugrotta”, azaz kihagyta az izráeliták házait, keresztény összefüggésben kiterjed az Egyiptom­ból az ígé­­ret földjére, azaz a halálból a föltámadásba való átvonulásra, de szokás összefüggésbe hoz­ni a ta­va­szi legelőváltással is. A pászkavacsora a kivonulás éjjelének rituális vacsorája, más néven a széderest, ami­­kor eredetileg (a jeruzsálemi Templom lerombolásáig) a peszahi áldozati bárányt fogyasztották.
    [2] A terminust a Mircea Eliade által bevezetett értelemben használom, ld. (ford. Pásztor Péter): Az örök visszatérés mí­tosza. Európa, Budapest 1998. 40 és passim. A tanulmány témájához csak köz­­vetve kapcsolódó művekre az egyszerűség kedvéért itt és a továbbiakban is a legkönnyebben hoz­zá­­fér­hető magyar kiadásukkal hivatkozom.
    [3] Néhány mozzanat ott is időarányos, így pl. kiskarácsony (Jézus Körülmetélése) valóban nyolc, Gyer­tyaszentelő (Jézus Bemutatása és Mária Tisztulása) pedig valóban negyven nappal van karácsony után. Mégis, a napkeleti bölcsek látogatása (vízkereszt), a menekülés Egyiptomba és a betlehe­mi gyermekgyilkosság (Aprószentek), a hazaköltözés Názáretbe (vasárnap karácsony nyolcadában vagy víz­kereszt vigíliája), Jézus megtalálása a templomban (vasárnap vízkereszt nyol­cadában), Jézus meg­­ke­resz­tel­ke­dése (vízkereszt nyolcadnapja) és a kánai menyegző (vasárnap vízkereszt nyolcada után) egy hagyo­mányosan harmincévesnek tartott időszak eseményeit vonultatja föl legföljebb egy szűk hónap alatt.
    [4] Mt 26,17–30; Mc 14,12–26; L 22,7–38 (az utolsó vacsorához ld. még 1K 11,23 skk.). A szinop­tikus passiók a római rítusban virágvasárnap, nagykedden, illetve nagyszerdán szólaltak meg, a ko­rin­thu­si levél vonatkozó részlete nagycsütörtök szentleckéje volt.
    [5] A széderest rituális szabályozásáról ld. többek között Naftali Kraus útmutatóját és kommentár­jait: Az őrködés éjszakája. Peszáchi hágádá. Új magyar fordítás útmutatóval és kom­men­tárokkal (ford. Gréda József). Ma­gyar Könyvklub — Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Bu­dapest 1999. Kevésbé részletes, de talán áttekinthetőbb összefoglalás: Simon Philip De Vries (ford. Jólesz László): Zsidó­ rítusok és jelképek. Talentum, Budapest 2000. 130.
    [6] J 13,1; 18,28; 19,14; 19,31–37; 19,42
    [7] Arra hivatkozva, hogy a passiótörténet nehezen lenne elképzelhető peszah napján (a főpapok ezt Mt 26,5 és Mc 14,2 szerint kifejezetten el is akarták kerülni). A beláthatatlan kommentárirodal­mat érzékeltetendő ld. Daniel J. Harrington SI jegyzetét: Jeromos Bibliakommentár II. Az Újszövet­­ség könyveinek magyarázata. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003. 88–89. (92. pont, Mc 14,12–16-hoz).


2014. április 10.

Virágvasárnap és a nagyheti főszertartások (Holy Week)

Giotto
Virágvasárnap (Palm Sunday)
2014. április 13-án, vasárnap, a szokott vasárnapi énekelt mise kezdési időpontjánál egy órával későbben tartjuk a virágvasárnapi ágszentelést, körmenetet, majd az énekelt misét a passióval a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Március 15. tér). Kérjük, aki tud, hozzon magával barkát a szentelésre!

Nagyhét Gyömrőn (Sacred Triduum in Gyömrő)  
Nagyheti szertartásaink idén is Gyömrőn lesznek, a Nepomuki Szent János titulusát viselő régi plébániatemplomban, a következőképpen:
 • NAGYSZERDA (Spy Wednesday; ápr. 16., Gyömrő)
  21.00: Nagycsütörtöki lamentáció (Lamentation; ~23.45-ig) 
 • NAGYCSÜTÖRTÖK (Maundy Thursday; ápr. 17., Gyömrő)
  17.00: Nagycsütörtöki szentmise (Mass of the Lord’s Supper), az Oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás (~19.30-ig), utána búcsúbeszéd-olvasás
  21.00: Nagypénteki lamentáció (Lamentation; ~23.45-ig) 
 • NAGYPÉNTEK (Good Friday; ápr. 18., Gyömrő)
  17.00: Előszenteltek liturgiája (Liturgy of the Passion): János-passió, kereszthódolat, vesperás, a szentsír megnyitása (~19.30-ig); innentől kezdve a nagyszombati vigíliáig szentsírőrzés)
  21.00: Nagyszombati lamentáció (Lamentation; ~23.45-ig) 
 • NAGYSZOMBAT (Holy Saturday; ápr. 19., Gyömrő)
  19.00: Feltámadási szertartás (Easter Vigil): tűzszentelés, Exsultet, próféciák, keresztvízszentelés és keresztelés, allelujás szentmise, majd feltámadási körmenet (~22.45-ig) 
 • HÚSVÉTVASÁRNAP (Easter; ápr. 20., Gyömrő)
  08.00: Húsvétvasárnapi szentmise (Easter Mass)
De természetesen minden egyéb nagyheti szertartáson (zsolozsmahórákon, keresztúton stb.) szívesen látjuk az érdeklődőket (teljes programot lásd itt).     

A helyszín térképe
   
A gyömrői helyszín megközelítése
Gyömrő Budapestről a legkönnyebben vonattal közelíthető meg. Hétköznap félóránként (minden óra 20 és 50 perckor), hétvégén óránként (minden óra 50 perckor) a Keleti pályaudvarról közlekedő sülysápi személyvonattal kell 33 percet utazni. Visszafelé éjszaka az utolsó járat 23 óra 41 perckor indul. A templom a vasútállomástól viszonylag messze van, de minden beérkező vonathoz autóbusz csatlakozik. Ezzel a református templom megállójáig kell menni (mindössze néhány perc), az Öregtemplom ugyanis azzal szemközt, a körforgalom túloldalán található (bejárata a Gróf Teleki Pál utca 10. felől).
     Távolsági busszal érkezőknek | Autóbusz Budapestről az Örs vezér teréről indul hétköznap minden óra 15, illetve 45 perckor (hétvégén csak 45-kor) Monorra. Ez is megáll a gyömrői református templomnál (ez a megálló neve is), de menetideje majdnem egy óra, tehát csak az Örs vezér tere, illetve Rákoskeresztúr környékéről indulóknak éri meg ezzel közlekedni.
     Autóval érkezőknek | Gépkocsival Budapest felől érdemes az új 4-es úton jönni a repülőtérnél balra fordulva, de ha valaki Vecsésnél továbbmegy, Üllőnél ismét mutatja a tábla a Gyömrő felé való lekanyarodást.
     A gyömrői szertartásokkal kapcsolatban felvilágosítást a +36 20 828-0441-es telefonszámon tudunk adni, szükség esetén.

Húsvét Budapesten 
Húsvétvasárnap és hétfőn ünnepi szentmise lesz Budapesten, a szokott helyen, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban (vasárnap a nagymisét követő körmenet miatt egy órával a szokottnál később):
 • HÚSVÉTVASÁRNAP (ápr. 20., Budapest)
  13.00: Húsvétvasárnapi szentmise
 • HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr. 21., Budapest)
  12.00: Húsvéthétfői szentmise   
A szertartások nyilvánosak, minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk! | Visitors are welcome to attend.

Visitatio canonica a Belvárosban


A Magyar Kurír videoanyagokban (1. rész; 2. rész; érseki szentbeszéd) számolt be a március végi érseki vizitációról a közösségünknek is otthont adó belvárosi Nagyboldogasszony-főplebánián. A régi rítusú közösséggel és általában a plébániai közösségekkel foglalkozó anyag a 2. rész 3. percének vége felé található.

2014. március 15.

Nagyhét | Előkészítő lelkinap és részletes hirdetés


Kovács Ervin Gellért OPraem atya 2014. április 5-én, szombaton nagyböjti lelkinapot tart, melynek témája: a szent háromnap (triduum sacrum). A lelkinap 9 órakor kezdődik szentmisével a pesti ferences templomban, majd azt követően Gellért atya elmélkedéseket tart a Szent Ferenc közösségi teremben (Budapest V., Ferenciek tere). Minden érdeklődőt szeretettel várunk a lelkinapra, mely délután fél 2 körül ér majd véget.


Régi rítusú nagyhét, 2014
———
BUDAPEST—GYÖMRŐ
ÁPRILIS 16. — 20.


Amint azt már korábban hirdettük, az előző évekhez hasonlóan idén is Gyömrőn ünnepelhetjük a nagyheti szent háromnapot, melynek szertartásait a Nepomuki Szent János-öregtemplomban tartjuk. A szállást és az étkezést a korábbiakhoz hasonlóan az egykori Teleki-kastélyban tudjuk biztosítani, a templomtól néhány percre, csöndes, parkos környezetben. Azoknak, akik szeretnék a szent háromnapot velünk együtt Gyömrőn eltölteni, a húsvéti ünnepek programját követően alább teljes körű tájékoztatás nyújtunk a szállás és étkezés feltételeiről és költségeiről.
     Szeretnénk újfent hangsúlyozni, hogy a szent háromnap az egész egyházi év lényege és éltető középpontja. Szomorú tény, hogy ez katolikus hívek sokaságában mindmáig nem tudatosult, a liturgikus katekézis erőfeszítései ellenére. A szent háromnap szertartásait Magyarországon, sőt az egész térségben egyedül Gyömrőn végzik a hagyományos római liturgia szerint, sokak komoly és odaadó munkájának köszönhetően. Gyömrő Budapestről könnyen, fél óra alatt megközelíthető, a szervezők pedig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az odajutást minél zökkenőmentesebbé tegyék. A szállás és az étkezés lehetőségén kívül tudnak segíteni például a vasútállomás és a templom közötti közlekedésben is. Azt szeretnénk, hogy a vélt gyakorlati nehézségek senkit ne riasszanak el azok közül, akik máskülönben akár a teljes nagyhéten, akár csak egy-egy nap szertartásain részt vennének. Kérdéseikkel, kéréseikkel bizalommal forduljanak hozzánk a szentmisék után, vagy internetes levélcímünkön (clsmainfo[kukac]gmail.com)
     Három évvel ezelőtti közleményünkből részletesen tájékozódhatnak a szertartások helyszínéről, a szálláshelyről, ezek megközelíthetőségéről és a napirend alapszerkezetéről. Javasoljuk ezek áttekintését. Az eddigi gyömrői nagyheti szertartásokról bőséges, gazdagon illusztrált beszámolót tettünk korábban közzé több részletben. Mivel idén is  kisebb eltéréssel  nagyjából ugyanígy fog zajlani minden, a program kiegészítéseként belinkeljük az egyes napokról szóló 2011-es beszámolókat, hogy aki szeretné, ezek alapján is tájékozódhasson. 
     A Gloria.tv-n hozzáférhető a a teljes idei nagyhét és a húsvéti ünnepek tervezett programja a megfelelő időpontokkal és helyszínekkel. 

———

Szállás
A kastély épületében a szállás költsége éjszakánként és fejenként 1 500 Ft. Természetesen lehetőség van arra is, és erre buzdítani is szeretnénk, hogy aki csak rövid időre tud lejönni, csupán egyik vagy másik éjszakára kérjen szállást. Különösen indokolt lehet ez a nagyszombatról húsvétvasárnapra virradó éjszaka.

Étkezés
Ami az étkezést illeti, csütörtökön, pénteken és szombaton a böjti időszaknak megfelelő, hústalan étkezéseket tervezünk rendelni (nagycsütörtöktől nagyszombatig: reggeli, meleg ebéd (két fogás), vacsora. Ebéd: egy adag ára 900 Ft. reggeli és vacsora 350-350 Ft-ba kerül, mindkettő magában foglal két zsömlét, egy kis vajat, illetve naponta változóan adag tojást vagy sajtot/kefirt/joghurtot/körözöttet stb., egy böjtös reggelinek-vacsorának megfelelő mértékben.
     Az első közös étkezés tehát a nagycsütörtök reggeli, a nagyszerdán érkezők az aznapi étkezésüket legyenek szívesek otthonról megoldani. Utolsó közös rendelt étkezésünk a nagyszombati vacsora. Másnap, vasárnap az immár hagyományosnak tekinthető módon ünnepélyes húsvéti vendégséget szeretnénk rendezni a szálláson a hazaindulás előtt sonkával-tojással és borral, ehhez ki-ki hozzájárulhat, amivel tud.
     Mindazok, akik egyéni módon kívánják megoldani étkezésüket, illetve eltérő igényeik vannak, a közelben található boltban tudnak vásárolni maguknak. Hűtési lehetőség van bőven, több étkezésre is be lehet vásárolni. Ezt az utóbbi esetben mindenkinek magának kell megoldania, mivel közös ételbeszerzést nem tervezünk.

Teljes költség 
Az 1 főre eső teljes költség a nagyhéten szállással és az összes étkezéssel együtt, ha valaki minden étkezést kér és négy éjszakát tölt a szálláson, 10 800 Ft. 

Befizetés és jelentkezés
Mivel a szállás- és étkezésigényeket pontosan le kell adnunk legkésőbb egy héttel a beköltözés előtt, kérjük, legkésőbb feketevasárnapig (április 6.) adják le a jelentkezésüket. A megfelelő költségeket a számlaszámunkra (Csontos Gergely [CLSMA], AXA Kereskedelmi Bank Zrt. 17000019-12263493) való átutalással fedezhetik (a „Közlemény” rovatban a „Nagyhét” szó feltüntetésével), illetve befizethetik a belvárosi szentmisék után a sekrestyében. A szállásfoglalás és az ételrendelés miatt a befizetéseket is kérjük legkésőbb feketevasárnapig elintézni.
     FONTOS! Akinek a teljes összeg befizetése valami okból nehézségekbe ütközik a megjelölt határidőig, jelezze bátran a clsmainfo[kukac]gmail.com e-mailcímen, találunk megoldást. Senki ilyen okból el ne maradjon a nagyhétről! Ugyancsak erre az e-mailcímre várjuk a jelzést, ha valaki mások részvételének támogatására szeretne adományt adni. 
     A jelentkezéseket az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével lehet véglegesíteni, az igényelt szállás napjainak és az étkezések adagszámának pontos feltüntetésével: 


Szent József ünnepe


Március 19-én, szerdán ünnepeljük Szent József, Mária tisztaságos jegyese, az egyetemes egyház védőszentjének ünnepét, a szokott módon, énekelt szentmisével (missa cantata), a Váci utcai Szent Mihály-templomban, 17 órai kezdéssel.