2013. július 2.

Beszélgetés Földváry Miklóssal


Az alábbiakban alcímekkel tagolt részleteket közlünk ízelítőül a Szent Mihály Laikus Káptalan vezetőjével, Földváry Miklós Istvánnal április végén készült szakmai beszélgetésből, melynek rövidített és szerkesztett formája megjelent az ELTE BTK Trefort-kert magazinjának aktuális számában (2013/1, 72–75 o.). A teljes, szerkesztett és vágatlan változat itt olvasható. Az interjút Czeti István (ELTE BTK) készítette.

*
VALLÁSTUDOMÁNY, LITURGIA, CSALÁD


Jó dolog-e a tradicionalizmus? 

Mostanában sok vád éri a tradicionalistákat, hogy a tevékenységük nem több, mint az idősek nosztalgiázása, illetve hogy mindenféle modernitásnak útjában áll Mi erről a véleménye?

Minden jól hangzó vádban van egy kis igazság. A probléma ott kez­dődik, hogy egyáltalán létezik „tradicionalizmus”, mint olyan. Nem kéne léteznie. Ha valami kulturális értelemben az európai katolicizmusban imponáló, akkor az ép­pen az, hogy egy bámulatosan integratív erő volt. Nagyon sok minden belefért. A vallástudományos megközelítésében is sokszor látható, hogy nem fér bele azokba a tipológiákba, amelyeket kialakítunk, mert minden és mindennek az ellenkezője is megtalál­ható benne. Nagyon kevés olyan vallás van például, amelyik arányosan együtt tudja tartani a népegyházi és a szektás attitűdöket. Márpedig ez együtt tudja tartani, mindkettő van, és mindkettőnek a pozitív oldalával élni tud. Egészen eltérő lelkületet, irány­­zatot képviseltek egyes szerzetesrendek, és ezek ugyanahhoz az Egyházhoz tartoztak, tehát ebben az értelemben dőreség azt mondani, hogy vannak a progresszívek és van­nak a tradicionalisták.
     Az, hogy ma tényleg van tradicionalizmus a katolikus Egyházban, an­nak a következménye, hogy azzal a fajta jámborsággal, fegyelemmel, szokásrenddel, liturgiával, amely a katolicizmus nem doktrinális oldalát jelentette, nagyon radikális szakítás történt az utóbbi években. Nem előzmények nélkül történt, de nem gondolom, hogy valamiféle összeesküvés állna a hátterében, ahogy ezt többen szeretnék gondolni. Szerintem az európai modernitás természetes következménye bizonyos mértékig, hogy bekövetkezett. A probléma az, hogy a visszaút lehetőségei, vagy azok az intézmények, amelyek legalább az emlékét megőrizték volna egy alternatívának, meggyengültek, il­let­ve megszűntek. […]

Szegényes valláskép a közgondolkodásban
Úgy éreztem, hogy azokra az egyébként jogos érzékenységekre, fogékonyságokra, amelyek a XX–XXI. századi bölcsész értelmiséget befolyásolják, hiteles válasz a tel­jes nyugati és keleti keresztény hagyománynak az a gazdag világa, amelyet én addig egy be­szű­kült formában ismertem. […] Segített a többi felekezet megisme­rése is, a keleti kereszténységről szerzett tapasztalat például meghatározó volt, hiszen ott egy nekem jobban megfelelő, az érzékekre jobban ható, az életmódot job­ban befolyá­soló, tehát kevésbé kizárólagosan doktrinális-morális érdeklődésű vallásossággal ta­lál­koztam. […]
     Az a kép, amely a vallásról a mai emberben él, nagyon behatárolt, szegényes kép. Ez áll a vallásos és a nem val­lásos társadalomra is. Ha azt mondom, hogy vallás, erről alapvetően egy dok­tri­ná­lis, morális szempontrend­szer, tehát afféle életvezetési példatár vagy életfilozófia jut a leg­többek eszé­be: bizonyos tartalmakat hiszek, hogy úgy vannak, el vagyok kötelezve ne­kik, és ebből következik bizonyos életprogram, amely személyes és társadalmi szinten megvalósítandó elveket hoz magával. Alapvetően elvi, intellektuális jelenségről van szó tehát, egy gondolati tartalomról és az abból következő cselekvési programról. Ter­mészetesen ez is része a vallásosságnak (a legtöbb esetben), nem vitatom, de az em­ber közérzetét, mindennapjait közvetlenül nem ezek a dolgok határozzák meg. […]

Attól „antik”, hogy nem keresztény?
Ismert a képzet, miszerint léteznek úgynevezett archaikus kultúrák. Mindegy, ha az egyik kétezer évvel régebbi, mint a másik, ugyanúgy valamiféle hagyományosság benyo­mását keltik, felőlünk nézve. Ezekhez csatlakoznak a kortárs primitív kultúrák, a pa­raszti folklór és ef­fé­lék, egyszóval mindaz, ami felé úgy tekint a városias, civilizált, önmagát egy kései korszak gyermekének érzékelő ember, mint egy hitelesebb, eredetibb és természetesebb világ felé. Ez tudományos szempontból erősen megkérdőjelezhető […], szerintem alapvetően naiv, mondhatni mi­tologikus megközelítése több különböző kulturális jelenségnek, de egy képzet nemcsak azért lehet érdekes, mert történetileg érvényes, hanem azért is, ha mi annak látjuk, és a gondolkodásunkat, mentalitásunkat ténylegesen befolyásolja. Ez a fajta archaikum iránti érdeklődés mozgatott engem, amikor ókortudományi sza­kokra jelentkeztem. […] Ebben a keretben, igyekvő és magát megmutatni akaró diák­ként, jelentkeztem a középkori latin filológiai programra. Akkoriban létezett ilyen az egyetemen, irodalomtörténet, filozófia és sok egyéb mellett és ott találkoz­tam elő­ször liturgikus és biblikus anyagokkal. […]
     Akkor még merevebb volt az ókor­­tudomány. Mondhatom, hogy e humanista ókortudomány nézőpontjából, amelyet a klasszika-filológia is képvisel, igazából az az antikvitás kritériuma, hogy pogány an­tikvitás legyen. Ennek ékes példája, hogy a görög irodalomhoz Plutarchos hoz­zá­tar­tozik, de az Újszövetség nem, holott kronológiailag nyilvánvalóan az Újszövetség a ko­rábbi. Magyarán: attól „antik” valami, hogy nem keresztény. A kereszténység a kö­zép­kor, a pogányság az ókor, és a kettő közti széles átmenet e szerint tagolódik. Ez a merev elhatárolás kezdett ott, akkor föloldódni, azoknak köszönhetően, akik az említett [középkori filológiai] programot fönntartották. […]
    Az eu­ró­pai embernek […] van egy olyan téves elképzelése, hogy ismeri Európát, vallásilag pedig a ke­reszténységet. Ehhez képest el kell jutnunk annak fel- és elismeréséig, hogy Európa valójában egy egzotikus kontinens és a kereszténység egy egzotikus vallás, amelyről az átlagember (még a művelt átlagember is) valójában rendkívül keveset tud. Saj­nos lép­ten-nyo­mon tapasztalni, hogy a tu­do­mányos közeg gyakran akkor ébred rá, hogy valami iránt érdemes volna érdeklőd­ni, valamit érdemes lenne kutatni, amikor az már odaveszett. Addig nem. Él mel­lette, és nem veszi észre, hogy ott pusz­tul el a szeme előtt, a következő generáció pe­dig már csak adattöredékekből tud dolgozni. Véleményem szerint ma abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyes kultúrákat rész­ben még élőben lehet megfigyelni.

A teljes interjút lásd →itt.