2009. április 11.


NAGYSZOMBAT

Nagyszombaton a matutínumban, mint nagypénteken, kivéve hogy itt már minden olvasmány végén szerepel a Christus semel pro peccatis stb. Minden egyéb, mint a könyvben.

A tűzszenteléshez először kivonul a püspök úr a sekrestyéből az összes szolgálattevőjével együtt, mint a misében, és körbejárják a tüzet, olvasva a tizenöt graduális zsoltárt Gloria Pa­tri nélkül, és közben kereszt alakú gyertyákat dobálnak a tűzbe, és tizenötször járják körül. Mindjárt ezután a püspök úr könyörgést mond. Majd hozzáfűzi a további könyörgéseket, és megáldja a tüzet, meghintve szenteltvízzel és megtömjénezve. Ezek végeztével négy kanonok előénekes elkezdi az Inventor rutili himnuszt, bevonulva a kórusba, és a kar mindig ismétli hol az egészet, hol a felét a szokásos módon. A himnusz után a kanonokok egyike dalmatikában elénekli az Exsultet-et a szokott módon, és a fáklyába (lucerna) vagy gyertyába a maga idejében behelyezi a tömjént. Ha befejezte, Amen-t mondunk.

A celebráns mindjárt hozzáfűzi a könyörgést, és Flectamus genua nélkül mondja. Akkor a méltóságok egyike elkezdi az In principio creavit próféciát. A prófécia után a püspök mondja: Ore­mus. A diákonus: Flectamus genua, Le­va­te; akkor [a püspök] elmondja a könyörgést, Amen. Ezután elhangzik a második és a harmadik és a negyedik prófécia ugyanazon a módon, és mindig van Fle­cta­mus genua, Levate. Akkor, a negyedik prófécia után traktus énekeltetik. Ezután énekeltetik az ötödik prófécia, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik, és ismét énekeltetik a második traktus. Majd elmondatik a kilencedik, a tizedik, a tizenegyedik prófécia, és utánuk ismét énekeltetik a harmadik traktus. Utoljára énekeltetik a tizenkettedik prófécia [1490 előtt Esztergomban a Sacramentarium Gregorianum-ban szokásos négy próféciát olvasták csak], és mindjárt utána következik egy könyörgés Fle­ctamus nélkül, és felelünk: Amen. Erre azonnal mondatik, vagy énekeltetik [vsz. korrekció] a negyedik traktus. Ennek végeztével a püspök Ore­mus-t mond Flectamus nélkül. Könyörgés, Amen.

Ekkor lemegyünk a keresztkúthoz. Egy előénekes elkezdi a Rex san­cto­rum himnuszt, és két akolitus viszi a krizmát és a szent olajat [a hittanulókét] bekötött fenékkel (ligatis natibus) [szövettel bekötözött hasú ampolnákban], körbejárva a keresztkutat kereszttel vagy zászlóval, és minden szolgálattevő és a gyertya kilencszer [sic], maguk az előénekesek pedig éneklik a Rex sanctorum himnuszt, a kar pedig válaszol. Akkor, a himnusz befejeztével a püspök elmondja a Pater no­ster-t és a Cre­do-t és a többit, ami a könyvben jelezve van. Majd énekelve mondja a Do­mi­ne apud te est fons vi­tæ verzikulust. A kar: Et in lumine. Oremus, Omni­potens sempiterne De­us ad­esto magnæ pi­e­ta­tis stb., utána Per omnia sæcula sæculorum, Amen, és a prefáció ünnepélyesen, az Ex­sultet dallamán, és míg ezt mondja: Sumat Unigeniti tui gratiam de Spiritu San­cto, akkor a kezét a vízen kereszt alakban végighúzza, és mikor ehhez érkezik: Non in­fi­ciendo cor­rumpat, itt ismét megérinti a vizet a keresztkútban kereszt alakban, és akkor emelt hangon olvassa: Sit hæc sancta et innocens creatura, akkor is énekel, keresztet jelezve fölötte vagy helyezve rá: Sit fons vivus + aqua + regenerans + unda + purificans; itt pedig: De paradiso emanare præ­cepit, kiloccsantja a vizet egyszer kereszt alakban, és mikor ide érkezett, olvasva mondja: Hæc nobis præcepta servantibus, és amíg mondja: Ore be­nedicito, a keresztkútba lehell kereszt alakban; majd háromszor a keresztkútba ereszti a gyertyát, énekelve: Descendat in hanc plenitudinem, harmadszor benne tartva: Et to­tam huius aquæ substantiam, és végig olvassa: Hic omni­um peccatorum maculæ, egészen a befejezésig: Per eundem, és felelünk: Amen. Ezután, olvasva, beleönti a krizmát kereszt alakban, amint a könyvben. Majd a szent olajat önti bele hasonlóképpen. Végül a korátorok elkezdik a litániát, és amikor elérkeznek ide: Ut fontem istum be­ne­di­ce­re, háromszor mondja a püspök, először, hogy Benedicere, másodszor, hogy Benedicere et san­cti­fi­ca­re, harmadszor, hogy Be­nedicere et sanctificare et consecrare digneris, és mindig keresztet rajzol fölötte.

A litánia befejeztével bezáratik a keresztkút, és elkezdődik a húsvéti Kyrie az orgonán, és a püspök vagy a celebráns az oltárhoz megy, és fehér kazulát vesz föl. Ugyanott elmondja a Salve regina-t, amint szokás, az In omni tri­bulatione verzikulust, egy könyörgést, az Adiutorium no­strum-ot végig. Elmondja a Per passionem imát (accessus) a Proprio Filio suo verzikulus végén. Akkor odalépvén [az oltárhoz], mint máskor, énekli a húsvéti Gloria in excelsis-t a hozzá tartozó Et in ter­ra-val, és a harangok szólnak a Qui sedes-ig. Minden egyebet szokás szerint mondunk. Credo nincs, sem offertórium, és az orgona sem játsza az offertóriumot, hanem csak pótolja (subsistitur). Megjegyzés: A szentlecke után mindjárt elkezdi az aléneklőkanonok: Iam Domnus optatas. Prefáció: Te quidem Domine. A Con­fi­te­mini Alleluját végig az előénekes mondja, de az Alleluia-t megismétli a kar. A kezdés vagy intonáció után a kar azonnal kezdi a Laudate Do­minum omnes gen­tes traktust. Com­municantes: Et per hanc san­ctis­si­mam noctem. Ünnepélyes Sanctus-t mondunk, de Agnus Dei-t nem mondunk. Pax Domini-t mondunk, jóllehet paxot nem adunk. Kommúnió nincs, hanem áldozás után elkezdődik az Alleluia alleluia alleluia antifóna, és megismétli a kar. Zsoltár: Lau­date Dominum omnes gentes, Gloria Patri nélkül. Antifóna: Ve­spe­re au­tem sabbati, és megismétli a kar. Zsoltár: Magnificat, Gloria nélkül. Akkor a püspök énekelve mondja: Dominus vobis­cum. A kar: Et cum spiritu tuo. Oremus, és befejezi a misét a misekönyv könyörgésével: Spiritum nobis Do­mi­ne. Az előénekesek kezdik énekelve a Be­ne­dicamus Domino-t három Alleluia-val, mint a kompletóriumnál [le van jegyezve].

A kompletóriumban sem Con­verte nos-t, sem Deus in adiutorium-ot nem mondunk. A celebráns (plebanus) egy fehér palástba öltözött kanonok, akit az aléneklőkanonok jelölt ki, az előénekesek két gyermek. Alleluia. Cum in­vo­ca­rem. Minden zsoltár Gloria nélkül. Antifóna: Alleluia. Pascha nostrum Chri­stus est alleluia. Nunc di­mittis. Végezetül a celebráns mondja: Dominus vo­bis­cum. A kar: Et cum spi­ri­tu tuo. Oremus. Spiritum nobis, Deus qui illuminas, Per Dominum. A Benedicamus Do­mino-t a gyermekek éneklik, mint itt: Benedicamus Domino alleluia alleluia alleluia: [kottának kihagyott hely].

Fordította: F.M.

Nincsenek megjegyzések: