2010. július 26.

SZENT ANNA SZEKVENCIÁJA

A Szegedi kódexként vagy Premontrei kancionáleként is ismert, 1516-os Liber variarum cantionum megőrzött egy Szent Anna-napi szekvenciát, amely valószínűleg magyar premontrei eredetre megy vissza (a somlyóvásárhelyi Szent Lambert-apácakolostorból több liturgikus emlék tanúsítja a rendi és a regionális hagyományok e kölcsönhatását). A szekvencia latin szövegét és eredetileg dallamát is Orbán Csaba Frigyes OPraem írta át, liturgikus éneklésre is alkalmas magyar fordítását Martin Judit készítette. Ezek az ősibb, notkeri típushoz tartozó — bár nyilvánvalóan évszázadokkal e típus termékeny korszaka után született — szekvenciák rendszerint rímtelenek, verstani szervező elvük a párhuzamos és azonos dallamra énekelt sorok azonos szótagszáma. A sorokat ugyanakkor számos metszet tagolja, és a rövid, néhány szavas egységek hangsúly- és hosszúságviszonyai is jelentősen befolyásolják a jóhangzást, különösen, ha a szöveget dallamos megszólaltatásra szánják.

A mai ünnep tiszteletére közölt fordítás igyekszik e szempontokat figyelembe venni, sőt helyenként javítja a latin eredeti kisebb hanyagságait, a párhuzamos sorok szótagszáma ugyanis néhol eltért (a 3b, a 7b és a 8b sorokban). A szöveg érthetősége miatt néhol szükség volt a latin eredeti javítására is: a 4a sor elején quam-ra kellett módosítani az eredeti qua-t; szintén a 4a-ban az eredeti anima-t kellett avia-ra javítani.

A költemény a Nagyboldogasszony-napi Congaudent angelorum chori gloriosae Virgini szekvencia kontrafaktuma (annak dallamára készült új darab), de szövegileg is számos párhuzamot mutat vele. (vö. Rajeczky Benjamin OCist: Melodiarum I. 9.). Költői értéke kisebb amazénál, mégis alkalmas arra, hogy akár latin, akár magyar változatban emelje a Boldogságos Szűz édesanyja tiszteletére tartott, a katolikus jámborságban közkedvelt és meghitt ünnep fényét.

* * *

1) Congáudent angelórum chori Iesu Christi áviæ,
2a) quæ mundi dóminam, Dómini matrem génuit.
2b) Fílias tres sancta Anna præcláras hábuit.
3a) Iam Anna lætátur, in cælis iam conspicátur népotem,
3b) in terris vivens Anna ómnibus exémplar sancta prǽbuit.
4a) Quam célebris ángelis ávia Iesu Christi créditur,
4b) Laudant beátam Annam sínguli Ecclésiæ fílii.
5a) Qua glória mundis sancta Anna cólitur! Quæ dóminam mundi génuit, et áluit dulci lacte sui péctoris.
5b) Quam spléndida sedes sanctæ Annæ rútilat! Rex ómnium Christus áviam ecce suam in déxtera sua cóllocat.
6a) Te Annam beátam hæc plebícula piis concélebrat méntibus,
6b) te, cantu mélodo, beátam Annam, in cælis ángeli colláudant,
7a) te, Anna, voces cóncinunt prophetárum, chorus iúbilat sacerdótum, apóstoli Christíque mártyres prǽdicant,
7b) te, plebis sexus utérque venerátur, et omnis mæstus deprecátur, o, beáta Anna, Iesum pro nobis exóra!
8a) Ecclésia ergo cuncta te córdibus teque carmínibus vénerat,
8b) Tibi suam maniféstat, beáta Anna, in cælis te ángeli colláudant.
9) Da nobis auxílium et post hoc exsílium duc nos ad gáudium!

1) Vigadnak az angyali karok Jézus Krisztus nagyanyján,
2a) Világnak úrnőjét, Urunk anyját ki megszülé.
2b) Három híres leányt Szent Anna asszony felnevelt.
3a) Örvend immár Anna, s mennyekből unokájára letekint.
3b) E világon élvén Szent Anna minekünk példát mutatott.
4a) Mily hódolat illeti angyalok között Jézus nagyanyját!
4b) Dicsérik boldog Annát Szentegyházunk számtalan fiai.
5a) Mily nagy e világon Szent Anna tisztelete! Ki világ úrnőjét megszülé és szoptatá keblének mézédes tejével.
5b) Mily ragyogón fénylik Szent Annának trónusa! Mindenek királya, Krisztus, íme, nagyanyját az ő jobbja felől ülteti.
6a) Téged, boldog Anna, e hív családunk istenfélő szívvel ünnepel.
6b) Téged, boldog Annát, hangos énekkel dicsérnek mennyben az angyalok.
7a) Téged, Anna, próféták hangjai zengnek, papok kórusa neked ujjong, apostolok s Krisztus mártírjai hirdetnek.
7b) Téged férfiak s asszonyok népe tisztel, téged kérlel minden kesergő, ó, boldog Anna, Jézusnál értünk könyörögj!
8a) Szentegyházunk világszerte néked szívből, néked énekekkel tiszteleg,
8b) és magát néked ajánlja. Boldog Anna, mennyben téged angyalok dicsérnek.
9) Légy segedelmünk nékünk, s számkivetésünk után örömre elvezess!

Nincsenek megjegyzések: