2007. december 30.

TRACTUS STELLAE

A vízkereszti matutínumban megszólaló Tractus stellae, magyar nevén Csillagjáték más liturgikus drámákhoz hasonlóan a matutínum és a laudes illeszkedésénél kijelölt "lágy" ponton, a Te Deum előtt kap helyet. A már ünnepélyes körülmények között, palástban és gyertyával olvasott 9. olvasmány, a rá következő responzórium, majd az ünnep sajátosságai közé tartozó Lukács-genealógia után a szertartás kibontakozását jelenti. Egyértelműen paraliturgikus jellege mellett is tényleges liturgikus tételeknek a liturgia keretei közül kiemelt szövegéből és dallamából áll. Ezek a tételek a megfelelő szereplő vagy szereplők szájába adva, egy stilizált tér megfelelő részéről elénekelve állnak össze a napkeleti bölcsek történetévé, ekkor még anélkül, hogy a zsolozsma egyébkénti anyagától eltávolodnának, majd a Te Deum-mal szinte észrevétlenül csatlakoznak vissza a hóra rendes menetébe. Alább az ún. Hartvik-agenda, egy XI. századi, magyarországi pontifikális szerkönyv (Zagreb, Metropolitanska Knjižnica / Bibl. Univ. MR 165.) alapján közlöm a Csillagjátékot saját kritikai kiadásom szerint.

F.M.


In nocte Epiphaniæ
in Romana /21v/ ecclesia invitatorium non canitur. Finito no­no re­sponso, legatur evangelium Factum est. Quo finito, incipiatur Te Deum laudamus, et sic finiatur matutinum. Missa vero agatur ordine suo.


In vigilia Epiphaniæ benedicatur aqua, ut mos est Græcorum, ante vesperas, sive in octavis. Dicamus omnes Domine miserere […] /28v/ Finita oratio,[1] incipiatur antiphona Fon­tes aquarum sanctificati sunt a Christo apparente, et dum dixerint: « Haurite aquas », hau­riant aquam cum calice, et sic bibant in Domino propter diversas infirmitates, et a[?] benedictio superius testatur.


Ad matutinum post nonum responsum fiat tractus stellæ in hunc modum, ita ut tres magi[2] sint parati, uno stante ante altare sanctæ Mariæ, et incipiente alta voce: Stel­la ful­gore nimio rutilat, et alio in dextro altari repetenti: Stella fulgore nimio, tertioque pro­se­quen­te in ipsum:[3] Stella fulgore nimio rutilat. Et simul cantantes, veniant simul ante al­ta­re san­ctæ Mariæ: Quæ regem regum[4] /29r/ natum monstrat quem venturum olim prophetæ signa­ve­rant. De altari autem accipiant vascula, mystica munera continentia: aurum Caspar, thus Melchior, myrrham Balthasar. Et sic cantantes, descendant ad Herodem: Eamus er­go et inquiramus eum offeramus ei munera aurum thus et myrrham. Herodes autem, residens in solio suo in media ecclesia coronatus, inquirat magos hoc modo: Regem quem quæ­ri­tis na­tum esse quo signo didicistis? At contra magi: Ipsum natum esse didicimus in oriente stella mon­strante. Et Herodes: Si illum regnare creditis dicite nobis. Et magi: Hunc regnare fatentes cum mysticis muneribus de terra longinqua adorare venimus. Scribæ vero, subtilibus induti, et mi­tras habentes in capitibus, sedeant circa Herodem, librosque teneant in manibus, sci­scitante eos hoc modo: O vos scribæ interrogati[5] dicite si quid de hoc puero scriptum videretis in libris. Respondeant scribæ: Vidim[us][6] domine in prophetarum lineis nasci Christum in Beth­lehem civitate David propheta sic vaticinante. Et sic imponat testimonium chorus: Beth­le­hem non es minima. Tunc Herodes, dimittens magos a se, dicat: Ite et de puero diligenter in­vestigate et invento redeuntes mihi renuntiate. Redeuntes ergo magi ab Herode, et in­spi­ci­en­t[7]/29v/es stellam, digitoque monstrantes, dicat unus: Ecce stella, et alter: Ecce stella, ter­tiusque: Ecce stella, et sic simul incedentes, diffiniant: In oriente prævisa iterum præcedit nos lucida. Et duo clerici, [c]appis[8] induti, stantesque iuxta imaginem sanctæ Mariæ, te­nen­tis Dominum parvulum in manibus, imponant hunc versum: Qui sunt quos stella du­cit nos ad exitos inaudita ferentes? Respondeant magi: Nos sumus quos cernitis reges Tharsis et Ara­bum et Saba dona ferentes Christo regi Domino nato quem stella ducente venimus adorare.[9] Iux­ta stantes, imaginemque Domini digito monstrantes, dicant ad magos: Ecce puer ad­est quem quæritis iam properate et orate quia ipse est redemptio nostra. Tunc, salutantes tres magi Do­minum, dicat: Salve princeps populorum. Auriger dans munus, dicat: Suscipe rex aurum. Si­militer et thuriger: Tolle thus tu vere Deus. Myrrhiferque: Myrrham signum sepulturæ. An­ge­licus puer, indutus dalmatica, stans superius, dicat: Impleta sunt omnia quæ prophetice di­cta sunt ite viam remeantes aliam. Tunc magi, redeuntes per aliam viam, angelicoque re­spon­so ovantes, et imponant antiphonam, usque ad chorum, cantando, venientes: O re­gem cæli cui talia famulantur obsequia stabulo ponitur /30r/ qui continet mundum iacet in præ­se­pio et in nubibus tonat. Finita autem, incipiat cantor alta voce: Te Deum laudamus, et sic pro­pa­gatur matutinum ordine suo.[1] Sic. Malim: oratione

[2] Orig. del. de magis

[3] Sic. Malim: idipsum

[4] In ima pagina posteriore manu: En gentes venerantur me reverentes / me metuunt Arabes mihi parent usque fi­deles / impero Thar­sensi proprio sub iure cohorti.

[5] Littera « i » deleta videtur, sed restitui.

[6] Adi.

[7] In ima pagina posteriore manu: Hæc est causa viæ reges sumus ex Arabicis / quærimus hic regem re­gnan­ti­bus imperitantem / quem natum mundo lactat Iudaica virgo.

[8] Adi.

[9] Verbum ultimum in margine.

2007. december 26.

KARÁCSONY NAPJÁNAK ZSOLOZSMÁJA
(a kötet bevezetője)

Az „Egyházzenei Füzetek” V/A sorozatának céljáról, használatáról, módszeréről és elvi alapjairól az első, ádventi kötet bevezetőjéből tájékozódhat az olvasó, így itt és a tervezett további kötetekben elegendő lesz kitérni az adott offícium forrásaira és a benne fölmerülő esetleges rendhagyóságokra. A jelen füzetben közölt karácsonyi zsolozsma propriumtételei a második legrégibb és fönnmaradt részének terjedelmét tekintve a leginkább kidolgozott esztergomi breviárium gyakorlati célú, de filológiailag hűséges kiadását jelentik, amelyet az ott olvasható hivatkozások és az általános római szertartásrend alapján minden további szükséges szöveggel és dallammal kiegészítettünk. A füzet törzsszövege tehát, beleértve az antifónák és a responzóriumok dallamát is, a prá­gai Bibliotheca Strahoviensis DE. I. 7. jelzetű kódexe (facsimile kiadása: Szend­rei Janka: Bre­vi­a­ri­um Notatum Stri­goniense sæculi XIII. Budapest 1998. [Musicalia Da­nubiana XVII]) 13v–21v oldalának normatív kritikai átirata, és ugyanezt a for­rást fogjuk követni a sorozat következő, a temporále anyagához tartozó kötetei­ben is. A strahovi breviárium az esztergomi rítus központi változatának megszilárdulása idejéből való reprezentatív kézirat, sőt valószínűleg olyan másolópéldány, amely kiindulását jelentette egy tőle származó dallam- és szöveghagyománynak. Másfelől viszont őriz néhány olyan archaizmust, amely megkülönbözteti a főleg XV–XVI. századi forrásoktól képviselt, érett esztergomi rítustól. A közreadott anyag tehát filológiai értelemben nem mindenütt hozza a legjobb változatot, és egyes pontjai nem is jellemzők a közel öt évszázadon át követett rendtartás egé­szére, de az egyetlen kézirattól vagy nyomtatványtól elvárható legnagyobb szabású összefoglalását alkotja a középkori Magyarország zsolozsmás gyakorlatának. A zsoltárok és az ordinárium szövegei a XX. századi reformok előtti, hivatalos római szerkönyvekből valók, de helyesírási és központozási szempontból az újabb liturgikus szöveggondozás elveit követik. A zsoltárok és kantikumok fél­­versekre tagolása a XX. századi monasztikus kiadványok eljárásának felel meg. A tónusok mediációs és záróformuláinak kijelölése grafikai szempontból és a szótagszámlálás szabályait illetően a solesmes-i bencések módszere szerint történik, de a kijelölés által föltételezett dallam az esztergomi szokást őrző, XV. századi Częstochowai pálos kantuále tonáriusának mintaverseivel megadott vál­tozat. A himnuszok dallamát a XV. századi Budai pszaltériumból vettük, a Cor­de natus dallamát viszont – a kódex hibája miatt – a XVII. századi protestáns és magyar nyelvű, de azonos dallamvariánst használó Ráday-gra­du­álból egészítettük ki. A 94. zsoltár dallamául a főforrásban megadott, hangjelzett incipit alapján a XIV. századi Isztambuli antifonále megfelelő tételét választottuk. A Máté-genealógia eredetije a vezérfonalnak tekintett breviáriumhoz közel álló, XIV. századi, hangjelzett esztergomi misekönyv szek­ven­ci­o­ná­le-függelékének végén található, míg a Te Deum a Zágrábban őrzött, MR 8-as jelzetéről számon tartott pálos antifonále variánsának kissé javított megfelelője. A karácsonyi ma­tu­tí­­num­ban a felolvasóra mondott máriás áldások (benedictiones de beata Virgine) szövegét az első nyomtatott esztergomi breviárium függelékéből írtuk át, de elosztásukat értelemszerűen megváltoztattuk: az ott olvasható, kilenc helyett hét szöveg közül az elsőt föloldozásnak értelmeztük, a fönnmaradt hatot pedig az első két nokturnusra osztottuk el, megtartva a harmadik nokturnusnak az evan­gé­liumra vonatkozó, szokásos áldásait. A füzetben az előkészületi imák (Pater noster, Ave Maria, Credo) kivételével minden szertartásszöveg teljes terjedelmében szerepel, a dallamok közül viszont csak az antifónákat, a responzóriumokat, a himnuszokat, az invitatórium zsoltárát, a Máté-genealógiát és a Te Deumot adtuk meg. Jóllehet a zsolozsmák tényleges végzéséhez a to­vábbiak hiányozhatnak, jobbnak látszott nem együtt közölni őket a kötött és kö­zépkori forrásokban adatolt anyaggal: az esztergomi rítus or­di­ná­riumdal­la­ma­inak egy része csak egyet­len koraújkori pálos forrásból vetíthető vissza (olvasmány-, oráció- és ver­zi­kulus­tó­nus), egy részük nincs kellőképpen föltárva (zsoltártónusok, Be­ne­di­ca­mus­ok), némelyikükről pedig egyetlen emlék sem áll rendelkezésünkre. Ezeket a gyakorlatban nélkülözhetetlen, de kevésbé hiteles vagy egyértelmű dallamokat egy későbbi, kiegészítő kötetben fogjuk kö­zölni, amelyben részletes leírását tervezzük a föltételezhető középkori zsolozsmarítus ceremoniális vonatkozásainak is. A sorozat köteteinek bevezetőjében nem foglalkozunk az egyes liturgikus na­pok szöveganyagával, történetével vagy lelkiségével: ezeknek gazdag és mindennél hitelesebb forrását adja maga a közreadott offícium. Hogy azonban a nyelvileg legnehezebb és magyar fordításban sokszor elérhetetlen olvasmányanyag könnyebb megértéséhez hozzájáruljunk, minden füzet elején közöljük a matu­tí­num olvasmányainak szöveghű, a hagyományos magyar bibliás stílusban gyökerező fordítását. A bibliai olvasmányok és idézetek forrása a Vulgata első teljes magyar kiadása, a „Jézus alatt Vitézkedő Társaság-beli, nagyszombati Káldi György pap” 1626-ban, a bécsi Formika Máténál kinyomtatott munkája (Szent Biblia az egész keresztyénségben bévött régi deák bötűből). Ennek szövegétől csak helyesírási kérdésekben, illetve olyankor tértünk el, amikor az egyházatyák magyarázatai az adott bibliai hely valamely régibb szövegváltozatát vették alapul. Az idézetekben és a fordításokban a mai olvasónak sokszor talán szokatlan szóhasználat és mondat­fűzés a magyar szakrális nyelvnek azt a szerencsés korszakát és állapotát törekszik fölidézni, amikor a sértetlen latin liturgikus gyakorlat a megértetését szolgáló sajátos középkori fordítástechnikával még természetes egységben élt. Másfelől a szertartás közben alkalmas lehet arra, hogy segítségével a latin fölolvasást valamelyest követni tudó zsolozsmázók az eredeti szöveget hallják-értsék, és ne azzal párhuzamosan, mégis attól függetlenül olvassanak magyarul. Végül a karácsonyi zsolozsmában található különlegességekre és a szöveget illető néhány kiadói módosításra kell kitérnünk. Az esztergomi rítus sajátos helyet alakított ki egy régi processziós antifónának, az Ave spes nostra-nak, amikor azt az előesti ves­perás elé helyezte. Az „ave” invokációval kezdődő első három szakaszt még a hóra tulajdonképpeni kezdete előtt szólaltatta meg két-két gyermek vagy ifjú, kezében gyertyával, a kóruson kívül és térben is jól elkülönülve, majd együtt énekelték el a negyedik szakaszt, immár a karban elfoglalt végleges helyükre vonulva. Esztergom öröklött antifóna-hagyományának volt még egy tétele (Gaude et lætare), amelynek nem jutott hely a vesperás szokásos szerkezetében. Úgy látszik, sajnáltak volna megválni tőle, ezért egy egészen magában álló megoldást találva őrizték meg: az első vecsernye zsoltáros részének végére illesztették zsoltár nélkül, függelék gyanánt. Talán ezek mintájára tartotta meg a strahovi breviárium „antiphona” cím alatt a Veni Red­em­ptor himnusz hangsúlyos verseléshez igazított, eredetileg első strófáját, az In­ten­de qui regis-t, amely egyébként az ambrozián rítuson kívül kiveszett a latin hagyományból, és másutt Esztergomban sem dokumentált. Megtartásáról vagy elhagyásáról a zsolozsmázók szabadon dönthetnek. A Descendit de cælis res­ponzórium trópusának éneklésére több lehetőség kínálkozik: végigénekelhető a neki megfelelő dallamú melizmával párhuzamosan, a kettőt együtt futtatva bele a „tamquam sponsus” zárlatba, de választható csak a me­lizma vagy a trópus is, illetve végigénekelhetők egymás után. A Verbum caro responzórium két ver­zu­sát valószínűleg nem egyszerre énekelték: a későbbi szerkönyvekben már csak az In principio kezdetű szerepel, legkorábbi rubrikás forrásunk, az úgynevezett Hartvik-féle Agenda pontificalis viszont azt írja elő, hogy a Puer natus verzust a ma­tu­tí­num­ban, majd az In principio-t a ve­spe­rás­ban énekeljék. A matutínum eredeti rendjével kapcsolatban ki kell emelnünk, hogy a karácsonyi éjszaka miséjének helyzete Esztergomban a Te Deum és a laudes között szilárdult meg, és ennek következtében a laudest csak a magukban zsolozsmázók végezték a kiadásunkban – és a korabeli forrásokban – jelzett módon: a kórusimában a kapitulum, a himnusz és a verzikulus elmaradt, a zsoltárokat és a Bene­dictust antifónáikkal együtt a kommúnió előtt énekelték, a laudes könyörgése pedig a poszt­kom­múnióval volt azonos. Kisebb különbség, hogy a karácsony esti vesperás könyörgését a karban nem követte Benedicamus, hanem mindjárt elkezdődött Szent István vértanú „felezett” (zsoltározás nélküli) előesti vespe­rá­sa annak responzóriumával. Sajátos még a príma zsoltáranyaga, amelyről a fő­forrásként követett breviárium nem ad eligazítást, de amelyet néhol eltérően adnak meg a „klasszikus” esztergomi könyvek is: a kiadásban az első nyomtatott breviárium sorrendjét és válogatását vettük alapul. A szöveget máskülönben kizárólag az eredeti olvasatukban értelmetlen helyeken javítottuk. A karácsonyi zsolozsma hasonlóan, mint a már megjelent ádventi, nemcsak karácsony napján, hanem az ünnep egész nyolcadában végezhető, sőt néhány tétel kölcsönzésével könnyen hozzáalakítható a vízkeresztig, esetleg akár a Gyer­tya­szentelőig tartó időszak liturgikus igényeihez. Az egyes hórák zsoltáranyagát szükség esetén lehet csökkenteni vagy több napra osztani el, a matutínum pedig könnyen alakítható egyszerűbbé, ha csak egyik nokturnusát imádkozzák: ilyenkor azonban célszerű a három olvasmányt úgy kiválasztani, hogy az első valamelyik Izaiás-részlet, a második az Izidortól vagy Nagy Szent Leótól való beszédek egyike, a harmadik pedig az egyik evangéliummagyarázat legyen. Az egy nok­turnusos matutínum zsoltárainak rövidítésére kézenfekvő lehetőség, ha a 18. zsoltárból (Cæli enarrant) csak az első hét verset éneklik, a 88. zsoltárt pedig (Mi­se­ri­cordias Domini) lezárják a „Si autem dereliquerint” vers előtt. Zárszó helyett hadd mondjunk köszönetet Fehér Juditnak, Déri Balázsnak és Dobszay Lászlónak a kézirat figyelmes átolvasásáért, hibáinak kijavításáért, hasznos észrevételeikért és javaslataikért!

2007. december 18.


VÍZKERESZTI MATUTÍNUM ÉS EGYEBEK

2008. január 5-én, szombaton este fél 7 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdettel vízkereszti matutínumot végzünk az esztergomi rítus szerint. A zsolozsmára a helyi közösség meghívásának köszönhetően most Gödöllőn, a premontrei plebániatemplomban (Fácán sor 3.) kerül sor. A plebániai környezetre való tekintettel a nokturnusok zsoltárai és az olvasmányok most magyar nyelven szólalnak meg. A Te Deum előtt, annak eredeti szertartási helyén a templom szkólájának tagjai előadják a magyar forrásból elsőként ismert liturgikus drámát, az ún. Csillagjátékot (Tractus stellae). Szokás szerint kérem, hogy aki az alkalomra jönni szándékozik (különösen, ha még nincs birtokában a szertartás anyagát tartalmazó füzet, de a magyar nyelvű részek miatt most ebben az esetben is) küldjön megjegyzést alább, ehhez a hirdetéshez.

A helyszín a vasúttól és a HÉV végállomásától 5-10 percre található, térképen ld. http://www.utcakereso.hu/map3/index.php?action=search&scale=a1.0&country=hu_uk&city=G%F6d%F6ll%F5&street=F%E1c%E1n+sor&num=3 Budapestről Gödöllő megközelíthető autóbusszal (Népstadion), HÉV-vel (Örs vezér tere) vagy vonattal (Keleti pu.). A három közül a leggyorsabb és a legkényelmesebb (föltéve, hogy a sztrájk addig véget ér) a legutóbbi: minden óra 5 perckor gyors-, minden óra 40 perckor személyvonat indul ide, az előbbi menetideje 30, az utóbbié 40 perc. A Gödöllő, Hatvan, Füzesabony, Eger, Miskolc vagy Sátoraljaújhely felé közlekedő járatok bármelyike használható. A szertartás legkésőbb 10 órakor befejeződik: Budapest felé ezután még több vonat közlekedik minden óra 26, ill. 38 perckor.

Budapesten, a Belvárosi Főplebániatemplomban a szokásos vasárnapi szentmisék mellett karácsony első és második napján, azaz december 25-én és 26-án (kedd és szerda) is lesznek régi rítusú szentmisék az egyébkénti, délután fél 4-es időpontban.

Tegnap, 2007. december 17-én megjelent a Miles Christi Katolikus Szellemi Műhely Manifesztuma, amelyet az alábbi bejegyzésben találtok. A műhely a Miles Christi című folyóirat szerkesztőségéből szerveződött, de attól intézményesen független. Célja a manifesztummal az volt, hogy írásos formát adjon azoknak a liturgikus, teológiai, illetve társadalmi alapelveknek és törekvéseknek, amelyek az Egyház hagyományának egészét figyelembe véve a mai magyar katolicizmusnak kiindulást és irányt jelenthetnek. A szöveg határozott megfogalmazása egy-egy személy fölfogásának, ugyanakkor közösségi munka. A liturgikus részt eredetileg Kovács Ervin atya állította össze: ez lényegében megfelel a CLSMA szabályzatában tömörebben összefoglalt programnak. A teológiai szakasz Alácsi Ervin János alszerpap munkája, és figyelemreméltó világossággal határozza meg a sokszor félreértett teológiai gondolkodás mibenlétét és legfontosabb normáit. A társadalmi rész első változatát Pánczél Hegedűs János, a folyóirat főszerkesztője írta, és vetett föl benne az eddigi, szigorúan vallási tematikához képest új, de gondolatébresztő szempontokat. A műhely novemberi egyeztetésének alapján végül én adtam olvasószerkesztőként végső alakot a manifesztumnak, amelyen a szerzők ezután még javíthattak. (Szerencsétlen módon a nyomdai előkészítés során a hosszú gondolatjelek eltűntek a szövegből, egyes rövidek viszont beszüremkedtek, így az internetes változat pontosabb a nyomdainál.) A manifesztum állásfoglalásai egyértelműek, de ezzel nem szűkebbre kívánják szabni a XXI. századi katolikus gondolkodás kereteit, hanem ellenkezőleg: szilárd alapokat és megfogható eszközöket kínálnak egy egyházias értelemben felszabadult eszmecseréhez és önmeghatározáshoz. Ajánlom őket mindnyájótok figyelmébe.

A
MILES
CHRISTI
KATOLIKUS
SZELLEMI
MŰHELY
MANIFESZTUMA

LITURGIA


I. A római rítus két formájához való viszony

A Miles Christi katolikus szellemi műhely egyértelműen a római rítus „rendkívüli” formája mellett kötelezi el magát. E hagyományos liturgia jobb megértését, megélését, lelki kiaknázását és ünneplését kívánja elősegíteni azzal, hogy magyar szerzők tanulmányait vagy külföldi szerzők műveinek fordítását közli, illetve ismerteti meg a magyar hívekkel.
Mivel azonban a mai katolikusok legnagyobb része többnyire vagy kizárólag a római rítus többségi, ún. „rendes” formájával találkozik a mindennapi vallásgyakorlatban, nem lehetünk közömbösek e megújított liturgia állapota iránt sem. Munkánkkal elő kívánjuk segíteni a reformált liturgia minél méltóbb és a hagyománnyal a lehető legnagyobb összhangban történő végzését: azt a törekvést, amelyet legtöbben a kissé félrevezető „reform reformja” megjelöléssel illetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az újabb szertartásrend (az ún. „novus ordo”) számos választási lehetőségével és kivitelezési módjával a felelős személyek mindig úgy éljenek, hogy az a hagyományos rítushoz a legközelebb vigyen, elősegítve így a hívek és papok többsége számára a saját gyökereikkel való kapcsolat megtapasztalását.

II. A liturgia teljességben való szemlélete és elsőbbsége

A liturgia tárgyalása során el kívánjuk kerülni azt a gyakori hiányosságot, amely a liturgia fogalmát csupán a szentmisére korlátozza. Bár a szentmise valóban a legmagasztosabb és legfontosabb liturgikus cselekmény, mégis része egy tágabb rendszernek, amelynek szerves részei a zsolozsma, valamint további szentségek és szentelmények is. Az ekképpen felfogott liturgia az elméleti tárgyalásban és a gyakorlati megvalósításban is előnyt élvez bármi más népájtatossági vagy magánjellegű vallási gyakorlattal szemben, miközben természetesen nincs kárára az utóbbiakban kifejeződő lelki és kulturális értékeknek. Így például egy litánia vagy a rózsafüzér végzése nem szabad, hogy kiszorítsa a vesperást, és elkerülendő az is, hogy népének helyettesítse a szentmise rendes, ordinárium- és propriuménekeit.
A liturgia teljességéhez tartoznak a hagyományos római rítus történelmi, egyházmegyés, illetve szerzetesrendi változatai is. Ezeknek tanulmányozását, megismerését és lehetőség szerinti újjáélesztését mindenben elő kívánjuk segíteni úgy, hogy a mindenkor érvényes szabályokat teljes tiszteletben tartjuk, de távlatilag e változatok törvényesítéséért is dolgozunk.

III. A nép értő, tevékeny és szövegszerű részvételének elősegítése

Szilárd meggyőződésünk, hogy a X. Szent Pius pápa óta a Szentszék által folyamatosan ajánlott és szorgalmazott, ún. „participatio actuosa” a reformliturgiához hasonlóan vagy akár jobban megvalósítható a hagyományos római rítus keretein belül. Erre ad módot a nép akklamációin kívül az ordinárium és a proprium éneklése. Ezt a gyakorlatban csak úgy lehet megvalósítani, ha az értékes magyar népénekhagyomány mellett könnyen elsajátítható — a változó tételeknél modellszerű — gregorián dallamokat használunk, illetve ha a propriumot népnyelven is elérhetővé tesszük. Ilyen propriumok létrehozásában Magyarország világviszonylatban is élen jár, ezért ezek megismertetését, terjesztését és a hagyományos liturgia keretei közt való alkalmazását elő kívánjuk mozdítani. A hívek ilyesfajta énekes bekapcsolódása a liturgia tényleges anyagába előnyt élvez az olyan elterjedt, de kevésbé szerencsés megoldásokkal szemben, mint a ministráns összes válaszainak közös, prózai mondása (dialógusmise) vagy a mise valódi szövegétől független énekek éneklése (missa cum cantu) a csendes mise keretében.

IV. A liturgiát kezeljük liturgikus kérdésként!

Tekintettel a reformált liturgia jelenlegi, zilált állapotára, amelyre már II. János Pál pápa is számos esetben (leginkább a Redemptionis Sacramentum kezdetű dokumentumban) panaszkodott, jogosnak véljük a visszaéléseknek, sőt a liturgikus reform bizonyos vonatkozásainak bírálatát. Mindazonáltal ezt soha nem kívánjuk ideologikus módon vagy pusztán támadó éllel tenni, hanem csakis tárgyilagosan, gondosan megvizsgált tényekre alapozva, ahogyan erre — általa is nagyra becsült szakemberekkel együtt — jelenlegi Szentatyánk, XVI. Benedek pápa még bíborosként példát adott megnyilvánulásaival, majd Szent Péter Székét elfoglalva pápai tekintélyű szabályozásaival is (Sacramentum Caritatis, Summorum Pontificum).
Nem kívánunk egyházpolitikai vagy társadalmi kérdéseket liturgikus álruhába bújtatva tárgyalni: számunkra ezek jól körülhatárolt, egymástól független területek, amelyekkel a megfelelő összefüggésben kell foglalkozni, nem a liturgia ürügyén. Ez természetesen nem zárja ki, sőt sokszor egyenesen követeli, hogy szükség esetén rámutassunk az egyes liturgikus problémák mögött meghúzódó hittani kérdésekre, hiszen a különböző liturgikus jelenségek hátterében sokszor különböző (és olykor nem kifejezetten igazhitű) egyház-, szentség- vagy kegyelemtani felfogások éreztetik hatásukat. Ezért és ebből a szempontból mindenképpen van átjárás a liturgia és a teológia között, de soha ne feledjük el végcélunkat, amely nem a romboló kritika vagy az öncélú vita, hanem az Anyaszentegyház minden egyes tagjának segítése abban, hogy a hiteles liturgikus gyakorlatban felfedezze katolikus-keresztény életének forrását és csúcsát!

V. A Summorum Pontificum motu proprio gyakorlati megvalósítása

Már II. János Pál pápa is leszögezte Ecclesia Dei kezdetű motu propriójában, hogy „mindenütt tiszteletet kell tanúsítani azon hívők jogos igényei iránt, akik a korábbi liturgikus hagyományokhoz ragaszkodnak”. A hívők és papok e jogának gyakorlati érvényesítését XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum kezdetű motu propriója tette lehetővé világos, pontos és kötelező erejű
rendelkezéseivel. Mivel azonban még sok lelkipásztor és hívő akad, aki vagy nem tud e jogáról, vagy nem mer föllépni ennek érdekében, minden törvényes eszközzel elő akarjuk segíteni, hogy hazánkban minden olyan helyen, ahol igény van rá, megszerveződjék és rendszeresen működjék a hagyományos római rendtartás szerinti szentmise ünneplése, a zsolozsmaimádság, illetve a szentségek és szentelmények kiszolgáltatása. Ez a segítség magában foglalja az alkalmas templomok felkutatását, a liturgikus alkalmak megszervezését, a szertartások idejének és helyének hirdetését, a szertartásokon való jelenlétet és az asszisztenciában való közreműködést, a celebráló papok erkölcsi és anyagi támogatását. Ahol pedig az egyházi felsőbbség részéről hiányzik a II. János Pál, majd XVI. Benedek pápák által megkövetelt nagylelkűség és készség a hívek kérésének teljesítésére, ott végső eszközként élni kényszerülünk a Summorum Pontificum motu proprio 7. cikkelyében megadott lehetőséggel: „Ha a világi hívek 5. cikkely 1. paragrafusában említett csoportjának kérését a plébános nem teljesíti, értesítsék erről a megyéspüspököt. A megyéspüspök nyomatékosan fel van kérve arra, hogy tegyen eleget kívánságuknak. Ha ő sem tud gondoskodni az ilyen szertartásról, az ügyet terjesszék az « Ecclesia Dei » Pápai Bizottság elé.”
TEOLÓGIA


A szükséges dolgokban egység, az eldöntetlen dolgokban szabadság, és mindenben szeretet.

XXIII. János pápa Ad Petri cathedram enciklikája (1959. június 29.)

A hit, amelyet az Újszövetség szükségesnek mond az üdvösségre (Mt 10,22; 24,13; Mk 16,16; Zsid 11,6), olyan szabad, de az isteni kegyelemtől ihletett emberi cselekedet, amellyel az ember elfogad minden Isten által neki kinyilatkoztatott igazságot. A hit kétségkívül magában foglalja az engedelmesség és az egész életre szóló elköteleződés vetületeit, de ezeken túlmutatva meghatározott tartalomra is vonatkozik (vö. Summa Theologica II–II., qq. 1–2; KEK 153–161.). Ezért a keresztény hit nemcsak és nem elsősorban bizakodó hit (fides fiducialis), amint azt egy leszűkítően voluntarista szemlélet tükrözi, hanem megvalló hit (fides confessionalis), amely az emberi értelem szempontjából megismerhető és rendszerezhető lényegi tartalmat föltételez — „… elmenvén tehát tanítsatok minden népet.” (Mt 28,19)
Ennek megfelelően a kinyilatkoztatott igazságok alapvető megismerése és továbbadása egyrészről vallási kötelesség, másrészről a hit szükségképpen kutatja a mélyebb megismerés lehetőségeit, és örömét találja az Igazság önmagáért való szemlélésében, amely az értelem számára a mennyei boldogság előízét jelenti. Amint a hívő ember vallásos hódolata lényegében „szellemi istentisztelet” (Róm 12,1), úgy a teológia az a hamisítatlan „szellemi tej” (1Pét 2,2), amely után a hit által megvilágított értelem vágyakozik, hogy általa növekedjék az üdvösségre. A teológia tulajdonképpen a hívő értelem tudományos igényű reflexiója a kinyilatkoztatás tartalmáról (fides quaerens intellectum), ez viszont különbözik más tudományoktól abban a tekintetben, hogy alapvető tételeinek legfőbb forrása nem a természetes emberi ész, hanem a megfellebbezhetetlen tekintélyű Szentháromságos Egy Isten („Tudom, kinek hittem” — 2Tim 1,12), aki „sem tévedni, sem tévedésbe ejteni nem tud”. (I. Vatikáni Zsinat, „Dei Filius” — DH 3008; vö. Szám 23,19 és Róm 3,4)

I. Analogia fidei — a hit mértéke (vö. Róm 12,6)

A teológia tehát tudatosan fölépített, egységes rendszerbe foglalt, valódi tudomány, amelynek minden vallási igazságot a kinyilatkoztatás teljes, szervesen fölépülő egészének figyelembevételével kell vizsgálnia. A tanbéli tévedések és eretnek elhajlások forrása sokszor éppen az, hogy egyes igazságokat összefüggéseikből kiragadva, mintegy abszolutizálva szemlélnek (vö. KEK 90,114).
Ezért föltétlen tekintettel kell lenni a hittitkok szükségszerű kapcsolatára, amelyet az elméleti teológia „nexus mysteriorum”-nak nevez (vö. KEK 90). Ez a kifejezés arra utal, hogy hitünk egyes igazságai nem független, elszigetelt és esetleges tételek, hanem egy szorosan összefüggő, kölcsönhatásban élő folytonosságot alkotnak. Amikor tehát megértjük, hogy egy adott tan miként illeszkedik a teológiai igazságok szerves egészébe, akkor egyúttal elmélyül a tételre vonatkozó ismeretünk, valamint világosabbá válik előttünk az adott igazság tényleges tartalma is.
A katolikus hitigazságok között létezik továbbá valamiféle hierarchia (hierarchia veritatum fidei), mivel egyes igazságok különböznek abban a tekintetben, hogy pontosan miként illeszkednek, kapcsolódnak a keresztény hit legalapvetőbb tételeihez (vö. Unitatis Redintegratio, # 11; KEK 90.). Az igazságok hierarchiája azonban nem igazol semmiféle olyan elvtelen egységtörekvést, amely szerint a keresztény hitet vissza kellene vezetni a legszükségesebb lényegi igazságokra, mintha minden más tekintetben teljes szabadság érvényesülne, sőt egyes igazságokat — jelentéktelennek minősítve őket — figyelmen kívül lehetne hagyni. Az igazságok hierarchiája nem tévesztendő össze a teológiai bizonyosság fokozataival sem: egyszerűen azt jelenti, hogy az egyes hitigazságok egyetlen középpont köré szerveződnek (vö. Bevezetés a KEK-hoz).

II. Reditus ad fontes — visszatérés a forrásokhoz (vö. Zsolt 41,2)

A teológia valódi tudomány, de az egyetlen olyan, amelyben a tekintély természeténél fogva elfogadható, sőt egyenesen szükségszerű érv. Elkerülhetetlen, hogy a teológus pontosan azonosítsa és tárgyilagosan megnevezze forrásait, és ezek egymáshoz való viszonyát is tisztáznia kell. A teológiának hierarchiába foglalt forrásanyaga van, amelyben a különböző tekintéllyel rendelkező források szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A XVI. században, a reformátorokkal folytatott hitviták kereszttüzében nyert megfogalmazást az a lényeges módszertani szemlélet, amely szerint a teológia mérvadó helyeit, fő forrásait a köztük fönnálló hierarchikus rend figyelembevételével és egyfajta „polgári egyetértésben” (civilis concordantia) kell fölhasználni. E fő forrásokat négy pontba lehet sűríteni. Ezek 1) a Szentírás a maga kánoni alakjában, 2) az apostoli hagyomány, amint azt legfőbb hordozóiban lehet föllelni: az egyetemes zsinatok dokumentumaiban, a szent liturgia szövegeiben, a pápák megnyilatkozásaiban és az egyházatyák írásaiban, 3) a klasszikus skolasztika teológiai szintézise, különös tekintettel Aquinói Szent Tamásra, s végül 4) a kegyelemtől segített emberi értelem, amint azt tiszteletreméltó bölcselők műveiben, illetve a történelem tanulságaiban látjuk kibontakozni.
A humanizmus által meghirdetett visszatérés a forrásokhoz (reditus ad fontes), amely újra visszaköszönt a XX. századi „résourcement” mozgalomban, lényegében helyes irányelv, de a protestantizmusba elhajló radikális humanizmus és az ún. „új teológia” (théologie nouvelle) ellenében meg kell hirdetni egy új konkordizmust is. A modern exegézis jótékony eredményeivel gazdagított szentírástudományt és a módszeres, kritikai kutatások által soha nem tapasztalt mértékben föltárt patrisztikus irodalmat nem szabad ürügyként fölhasználni egyfajta teológiai antikvarianizmus népszerűsítésére. Csalárd és hiteltelen az a modern ideológia, amely a korai, őseredeti forrásokra való hivatkozással valójában a szisztematikus elméleti teológia, főleg pedig a skolasztikus szintézis következtetéseit kívánja megkérdőjelezni.
A XVI. századi jeles konkordisták (de Soto, Cano, Toledo, Bellarmine) példája nyomán magunkévá tesszük a reditus ad fontes gondolatát, miközben elutasítjuk az elhajlásokat, de valódi értéknek tekintjük a lényegi fölismeréseket. E fölismerések egyike, hogy bár a klasszikus teológiai kommentárok és manuálék valóban hasznos segítséget jelentenek, lényeges, hogy a források tanulmányozása lehetőleg közvetlenül, első kézből, ne pedig másodlagos teológiai forrásanyag közvetítésén keresztül történjék. Ehhez természetesen fontos a bibliai nyelvek, de mindenekelőtt a latin készségszintű ismerete (theologizare latine loqui est), kiváltképp a magyarul elérhető teológiai irodalom szomorú elégtelensége miatt.
Emellett II. János Pál pápa maradandó megállapítása, hogy az Egyháznak újra meg kell tanulnia „mindkét tüdővel lélegezni” (Angelus-beszéd, 1996. június 29.). A teológusoknak (is) elengedhetetlen, hogy mind a keresztény kelet, mind a keresztény nyugat forrásait alaposan megismerjék, hiszen a keresztény világ e két „féltekéje” sajátos teológiai szemlélettel, lelkiséggel, liturgikus lelkülettel gazdagítja a teológia tudományát.

III. Aquinas, dux certissimus — Aquinói Szent Tamás az egyetemes és közös egyháztanító, a teológusok fejedelme

A teológiai források között kiemelten kell kezelnünk a skolasztikus teológiát, azon belül Aquinói Szent Tamást, mivel az Egyház tanítóhivatala évszázados és szakadatlan tanítása szerint Szent Tamás mind a filozófia, mind a teológia területén bizonyos elsőbbséget élvez (pl. Gravissimum Educationis, # 10; Optatam totius, # 15; Lumen Ecclesiae, # 2; Sapientia Christiana, ## 71,79–80; CIC, can. 252. § 3.). Ezt az elsőbbséget a tanítóhivatal tekintélye erősíti meg, ezért nem lehet megkérdőjelezni vagy elutasítani a legfőbb egyházi hatóság illetékességének bennfoglalt tagadása nélkül. Fontos, hogy ezt az egyházi ajánlást helyesen értelmezzük és pontosan magyarázzuk.
Egyrészről kívánatos elkerülni a XIX–XX. századi neotomizmus egyes képviselőinek rugalmatlanságát, olykor sekélyes, rosszul értelmezett ragaszkodását a tamási teológia minden egyes eleméhez, mintha az Angyali Doktor minden tekintetben tévedhetetlen lett volna, vagy rajta kívül senki más sem járult volna hozzá érdemben a teológia fejlődéséhez. Szent Tamás teológiai örökségét kiemelkedő tekintélye ellenére sem szabad kizárólagosként, vagy tökéletes, változhatatlan „izmusként” kezelni, mert egyrészt történelmi meghatározottsága okán mindig nyerhet pontosabb, világosabb megfogalmazást, másrészről nem képez zárt rendszert, amely képtelen lenne az új teológiai fölismeréseket, kutatási eredményeket integrálni.
Ugyanakkor a tanítóhivatal világos és kifejezett ajánlásával összeegyeztethetetlen az a manapság nem ritka álláspont, hogy a teológusok teljesen szabadon hagyhatják figyelmen kívül Szent Tamás tanítását, annak érdemi ismerete, tanulmányozása szükségtelen, és teológiai álláspontok ütköztetése alkalmával az Angyali Doktor véleménye ugyanolyan vagy esetleg kisebb súllyal esik latba, mint más egyházdoktoroké, teológusoké. Ebben a kérdésben, ellentétben bizonyos kortárs fölvetésekkel, az Egyház nem változtatta meg álláspontját.
TÁRSADALOM, KÖZÖSSÉG, EGYÉN


I. Katolicitás és evilági lét

Általánosságban igaz, hogy a tudatosan keresztény ember bármilyen evilági társadalmi berendezkedés és működési mechanizmus közepette képes kell, hogy legyen tanúságot tenni Krisztus tanításáról. Igazságként hisszük, hogy az Anyaszentegyház és maga a katolicizmus sem evilági fogalom, amelyet valamely politikai világnézet szintjén kellene időszerűvé tenni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vallás magánügy — ellenkezőleg: hitünket ebben a világban kell megélnünk, és a hitbeli tanításoknak itt kell érvényt szereznünk, hiszen ebben a világban készülünk a mennyek országára. Az ún. „világnézeti semlegesség” nem erény a katolikus ember számára, és hitetlen vélekedés az, hogy az Egyház a társadalom, a közösség és az egyén dolgaiban illetéktelen lenne.
A világban megmutatkozó válság gyökere az, hogy az ember saját magát állította Isten helyébe, ezáltal a világ középpontjába. Minket ez a válság arra ösztönöz, hogy a lehető legnagyobb nyomatékkal hangoztassuk az igazság és a béke iránti ragaszkodásunkat.
Az Anyaszentegyház hitet és erkölcsöt érintő szolgálata mellett nem elhanyagolható az sem, hogy miközben liturgiájával biztosítja a szentségi életet és tanításában sértetlenül őrzi, sőt kifejti a hitletéteményt, olyan viszony kialakítására törekszik a társadalmi rendszerekkel és e rendszerekben, amely a lelkek üdvösségének elősegítését szolgálja.
A nem evilági renddel való érintkezést ebben a világban legjobban a hierarchiában (szent rend) való létezés segíti az egyén nagyon is anyagi környezetében. A profán, természetes világ önmagában tökéletlen: metafizikai távlatokat és értelmet csak azzal a természetfölötti tartalommal kap, amelyet az Egyház közvetít neki. Ehhez képest a nyugati kultúra mai, keresztényietlen állapotában a hedonizmus, az individualizmus, a materializmus kivételes erővel kísért, általuk a mindennapi élet esetlegességei szakralizálódnak, a szentséget közvetíteni hivatott Egyház helyzete pedig deszakralizálódik és egy „társadalmi lobbi” szintjére süllyed. A jelenleg érvényesülő szabadelvű tömeguralom törékenységét és képmutatását jelzi, hogy a korlátlan emberi jogokra és a tömeges fogyasztásra mint társadalmi értékmérőre és kohéziós erőre hivatkozik, és valamiféle erkölcsi emancipációra alapozza uralma fenntartásának eszközeit. Jelenleg egyetlen államban, egyetlen evilági társadalmi berendezkedésben sincsenek meg a metafizikai, természetfölöttit szolgáló keretek, a modern Európát katolicizmus és kereszténység nélküli, vagy egyenesen katolikus- vagy keresztényellenes tartalmak és vezérlő elvek működtetik.
A katolikus hívő erkölcsi feladata a respiritualizáció a jelenleg normaként ható hétköznapi materializmus ellenében. A katolikus hívő célja nem a népszerűség és biztosan nem a korszerűség, hanem a hűség Egyházához, katolikus hitéhez. A szentségek vétele által, az igaz tanítás megvallásában és az egyházi hierarchiába illeszkedve akkor is tagja Jézus Krisztus titokzatos testének, ha a társadalmi berendezkedés nem ösztönzi, sőt ellentétes értékrend keretei közé kényszeríti. Az állam soha nem tudja biztosítani azt, hogy a mennyek országa már e világon bekövetkezzék, de meg kell gátolnia, hogy egy infernális, ember alatti mérce érvényesüljön a mindennapokban. Különösen találóak a Megváltó szavai ezekben a napokban: „Ha a világból volnátok, a világ, mint övéit szeretne titeket. De mivel nem vagytok e világból valóak — hanem kiválasztottalak titeket a világból —, gyűlöl titeket a világ.” (Jn 15,19)

II. Egy keresztény társadalom reménye

A teremtett világ célja az Isten kegyelméből elérhető megdicsőülés. Ebben a folyamatban az emberiség úgy viszonyul céljához, ahogyan a Teremtő Istenhez viszonyul. A jelen társadalmait nem isteni eredetű elv irányítja, hanem emberi és anyagi. A teremtett világ összességének uralkodójára, az Istenre kellene irányulnia, így irányítása e világon is egyetlen főséget feltételez, amely viszont e világon túlról nyeri legitimitását.
Ezt a rendet a keresztény Európában minden közösség más viszonyok közepette, de egészen hasonló rendben igyekezett megvalósítani. Magyarország lakosai majdnem ezer évig a Szent Korona boltozatának voltak egy-egy darabja. A Korona által kifejezett egység és szentség az ország lakosainak közös ügye volt, és ez az egység — az Anyaszentegyház tanításának megfelelően — valóban „az egyesekért és az egyesek felett állt”. A magyar király és a Magyar Királyság az isteni kegyelem rendjét volt hivatott megjeleníteni minden alattvalónak, akik közé sokáig nem vert éket a nemzeti sovinizmus, hiszen a nemzetek feletti államfő, az egymásra utaltság, az összetartozás Isten akaratában és a Kárpát-medence földrajzi közösségében az ország lakosainak szerves társadalmi keretet teremtett. A magyarok, a rokon népek és a nemzetiségek magyar tudatúakként (Hungarus) ebben a rendben kívántak megszentelődni évszázadokon keresztül, a királyság biztosította mindnyájuk közös nemzeti szellemének megfogalmazását. Tevékeny testvéri szeretet, az egyéni boldogság felfedezése a felebarátok szolgálatában, boldogságuk és boldogulásuk keresésében — ezek az ősöktől ránk hagyományozott feladatok továbbra is időszerűek minden felelősségteljesen gondolkodó magyar katolikus számára.
A csupán népfelség elvén alapuló államformák (köztársaság, népköztársaság, tanácsköztársaság), amelyekkel a magyarság több mint fél évszázada kényszeredetten, vagy éppen kényszerítetten kísérletezik, a történeti alkotmány, az apostoli magyar királyság eltörlését és a magyar királyoknak a Szent Korona által gyakorolt uralma végét hozták magukkal. A népek e közössége messze került nemzeti szellemétől, gyökereitől, és fokozatosan elfordult az őt tápláló kereszténységtől is, amely korábban erőt adott neki a történelem viszontagságai között. E kedvezőtlen körülmények között született meg — a történelmi alkotmányhoz és az isteni rendet leképező állami berendezkedéshez való visszatérésnek már a puszta igényétől is távol — a jelenlegi tömeguralom, amely az ismétlődő választások hangulati fölfokozottságával csak megoszlást szít és eltereli a figyelmet arról, hogy az állam polgárai csak hiszik, hogy felelősen döntenek, miközben egyre szorosabban fűzi őket egybe minden természetfölötti viszonyítástól elszakadt létük. Az állami felsőség ma nem objektív, nem semleges és nem karizmatikusan mértékadó, amire egy válságba került népnek szüksége lenne.
Ezzel egyet nem értve mi közösségi és egyéni szinten is a történelmi alkotmány, a jogfolytonosság elvének biztosítása, az emberi becsület, a közjó tiszta szolgálata, a hagyománytisztelet, a hitvalló élet révén reméljük a jövő társadalmát katolikus módon megújítani. A magyar társadalomnak megnyugvásra, biztonságra, e világon túlmutató, újra megtalált keresztény hitre és ahhoz illő életre van szüksége. A népuralmi kísérletekre tekintve tiszta fejjel és tiszta szívvel, őszintén el kell számolni valós veszteségeinkkel, és vissza kell szerezni régi biztosítékainkat.
A tisztán népuralmi formák átértékelése és elhagyása esetén a legitimitás az ország lakosságára száll vissza mint az ország boldogulásának és boldogságának letéteményesére. A változás azonban csak úgy következhet be, ha újra egy, a társadalmon kívül és a társadalom felett álló, szentelményi jóváhagyással bíró személyt és intézményt választ az ország népe, amilyen történelmünk során mindig a felkent király és az apostoli keresztény királyság volt.
Az apostoli királyságunk nem csupán egy társadalmi-gazdasági intézmény, és annak alternatívaként való itteni felvetése sem valamiféle idealizáló, nosztalgikus gondolat, régvolt történelmi emlékek bánatos felemlegetése. Az apostoli királyság a magyarság eredeti létezési kerete, amely a Boldogságos Szűz Mária által szentesíttetett, és amelyet talán számon kér majd rajtunk a Teremtő, emlékeztetve minket első szent királyunk felajánlására. Ebben a királyságban és az azt kísérő, értékelvű hivatásrendiségben, amelyre a magyar katolicizmus adott már gyakorlati példákat korábban, a közösség és a társadalmi igazságosság biztosítékra találhat a mennyiségelvű, a fogyasztással mindent és mindenkit közös nevezőre hozó berendezkedéssel szemben, amely az emberi természet legalantasabb mozgatóira alapoz.

MMVII. Ádvent, a Miles Christi Katolikus Szellemi Műhely klerikus és laikus tagjai

Több tájékozódási pontot, információt találhat még a Szellemi Műhelyünk tagjainak publikációit is tartalmazó MILES CHRISTI folyóiratunkban. Érdeklődjék közvetlenül itt: lacroix@freemail.hu

2007. december 12.

SZENT DEMETER: MAGYARORSZÁG ELFELEDETT VÉDŐSZENTJE

A Balassi Kiadó szeretettel meghívja Önt Bárth Dániel, Czagány Zsuzsa, Terdik Szilveszter és Tóth Péter Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje című kötetének bemutatójára, melynek időpontja és helyszíne:
2007. december 20., csütörtök, 17 óra, ELTE BTK, B épület, 217-es terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.). A kötetet bemutatja Veszprémy László és Szilárdfy Zoltán. A kötet megjelenése alkalmából 350 év után most először lesz hallható Szent Demeter középkori magyarországi zsolozsmája a Szent Mihály Laikus Káptalan néhány tagjának előadásában. A kötet a helyszínen 20 % árengedménnyel megvásárolható.

2007. december 10.

(PÓT)KARÁCSONYI MATUTÍNUM

2007. december 29-én, szombaton este fél 7 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdettel karácsonyi matutínumot tartunk az esztergomi rítus szerint Budapesten, a belvárosi Szent Mihály-templomban. A zsolozsmára, mivel a magyar ünneplési szokások szerint karácsony estéjét szinte mindenki családi körben tölti, szokás szerint pótlólag, karácsony nyolcada egyetlen 'szabad' napjának előestéjén kerül sor. A szertartás az egyházi év leghosszabb zsolozsmája, az eddigi tapasztalatok szerint megközelítőleg négy óra hosszú. Ennek megfelelően nem gondolom, hogy módosítani kellene a korábbi gyakorlatunkhoz képest előre hozott, 7 órás kezdésen, de ha a káptalan tagjai és a többi résztvevő helyesnek látják, illetve a templomban megoldható, kezdődhet a hóra 6 órakor is. Erre való esetleges igényeteket legyetek kedvesek egy héten belül jelezni (a változást, ha lesz, természetesen hirdetni fogom)! A szertartás anyaga az előző, ádventi matutínuméhoz hasonlóan a 'Karácsony napjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint' című kiadványban található meg. Ennek ismertetését hamarosan közzéteszem. A könyvecske - nagyobb terjedelmének megfelelően - 700 Ft-os áron megvásárolható a helyszínen, de a kívánt példányok számát kérem, hogy előre írjátok meg.

F.M.

2007. december 3.


IMMACULATA CONCEPTIO

E hét szombatján, 2007. december 8-án, délután fél 4 órai kezdettel régi római rítusú missa sollemnis lesz Budapesten, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának tiszteletére. Az előzetes hírekkel szemben másnap, ádvent II. vasárnapján sem marad el az immár szokásosnak tekinthető énekes szentmise.