2011. július 21.


HOLNAP JELENIK MEG A KANCIONÁLE


Holnap, azaz pénteken készülnek el a közelmúltban hirdetett Kancionále első példányai. A kötetet a legközelebbi vasárnapi szentmisén remélhetőleg már használatba vehetjük. Egyelőre 120 példány készül, amelyekből mintegy hetvenet a templomban szeretnénk tartani. Ezeket a számozott, lepecsételt példányokat minden szentmisére kiosztanánk, de nyomatékosan kérjük, hogy még véletlenül se vigye el őket senki, sőt másokat is legyenek kedvesek figyelmeztetni, ha valaki magához találna venni egy közösségi példányt. A fönnmaradó köteteket várhatóan 1500 Ft-os áron megvásárolhatják a hívek a szentmisét követően. Alább a könyv bevezetőjének utolsó részét közöljük:


* * *

A kötet használata és forrásai

A kancionále első szakaszát képező miserend nem előíró, hanem leíró szerepű. Egyetlen tényleges közösségnek, gyülekezetnek az elmúlt évek során kialakított szokását közli. Célja az áttekinthetőség, a mise hangos rétegében való minél jobb eligazodás, ezért nem hozza a csöndes vagy halk szövegeket, és nem adja meg a latin szövegek fordítását sem. Aki ezek iránt érdeklődik, a kétnyelvű misszálékból vagy a miseordót közlő kétnyelvű füzetekből tájékozódhat. A belvárosi főplébániatemplomban kialakult szokásnak felel meg a latin és a magyar nyelv használatának módja, az énekrend fölépítése, a közgyónás vagy a Deo gratias-ok sorozata is. E részletkérdésekben a mi szokásunk megfontolható, de nem föltétlenül követendő más körülmények között. A mise szerkezetének áttekintését könnyítik meg az alcímek; a mozgások, testhelyzetek követését pedig az ordináriumban dőlttel vagy félkövérrel szedett szavak, a keresztvetéseket jelző keresztek és az állásra, ülésre, térdelésre utaló, lapszéleken kiemelt jelzések. A rubrikákban tisztázni igyekeztünk néhány olyan kérdést is, amelyben a gyakorlat mindeddig bizonytalannak vagy tévesnek mutatkozott. Örvendetes volna, ha ezt a miserendet a hagyományos szentmisék minden rendszeres látogatója jól ismerné, a rá tartozó latin szövegeket dallamukkal együtt könyv nélkül tudná.

A miserendbe foglalt szövegek és kották forrása a Missale Romanum több XX. századi kiadása; az Asperges/Vidi aquam és a Missa mundi a Graduale Hungaricum szerint szerepel, de a tagolások tekintetében — az élő gyakorlatnak megfelelően — alkalmaztunk néhány apró módosítást.

A népénektár-kivonat számozása az Éneklő Egyház-at követi, így — a kivonatos jelleg miatt — nem folytonos. A könnyebb keresés érdekében azonban az énekszámok megtartják a népénektár eredeti sorrendjét akkor is, ha ez a mi gyakorlatunk szempontjából nem mindig bizonyul a legjobb elrendezésnek. A rendszeresen használt tételek mellett azokat az énekeket is fölvettük, amelyek csak egy-egy ünnepen, tehát évente egyszer fordulnak elő, így viszont minden olyan ének megtalálható, amit ténylegesen használni szoktunk, vagy amit néhány éven belül használatba tervezünk venni.

Az énektár kottaképe követi mintáját, csupán néhány, kiemelkedően indokolt esetben tér el attól. A szövegekben csak ott van módosítás, ahol ezt külön jeleztük, de a helyesírás és a központozás szintjén számos javításra szükség volt. Az eligazodást az énekszámok kiemelése, a fejlécezés, a kezdősorok tömörebb mutatója remélhetőleg jóval könnyebbé, kényelmesebbé teszi a népénektárhoz képest. A kezdősorok mutatója a kancionále oldalszámára utal, de előtte zárójelben megadja a népénektár szerinti számot is.

Az ordináriumfüggelék forrása a Liber Usualis volt. Ebben már nem jelöltük megkülönböztetett formátummal a meghajlások, a letérdelés, és kereszttel a keresztvetés helyét, föltételezve, hogy ezek kellőképpen rögzülnek, mire a hívek a különlegesebb ordináriumok megtanulásáig jutnak.

Távlati terveink közt szerepel a kancionále kiegészítése a magyar gregorián anyag gyülekezeti rétegével. A jelen kancionále esetleges hibáit folyamatosan javítjuk, minden észrevételt hálásan fogadunk. A kötet többek önzetlen együttműködésének köszönhetően jött létre — kérjük mindenkori használóit, hogy emlékezzenek meg róluk imáikban, különösen is amikor a kancionále segédletével csatlakoznak a Legszentebb Áldozat bemutatásához.


Források

Éneklő Egyház. Római Katolikus Népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal. Szent István Társulat, Budapest 1983 (1. kiadás). 2004 (6. kiadás).

Graduale Hungaricum. A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája, Gödöllő 2007.

Kis magyar uzuális. Hitoktatási Bizottság, Budapest 1976.

Liber Usualis Missæ et Officii pro Dominicis et Festis cum cantu Gregoriano. Desclée, Paris–Tournai–Roma–New York 1956.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum. Pii V. Pont. Max. iussu editum. Heredes Bartholomæi Faletti–Ioannes Variscus et socii, Roma 1570.

Missale Romanum ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi iussu editum aliorumque pontificum cura recognitum a S. Pio X. reformatum et Benedicti XV. auctoritate vulgatum. Ædibus Palmarum, Bonn 2004.

Missale Romanum ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum. Editio iuxta typicam. Pustet, Regensburg 1962.

Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. iussu editum. Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ, Roma 1614.

2011. július 18.

SZEGED-ALSÓVÁROSI BÚCSÚ

Örömmel hirdetjük, hogy ismét lesz hagyományos rítusú szentmise Szegeden, az alsóvárosi búcsúban. A celebráns és az ünnepi szónok ezúttal Fr. Barsi Balázs OFM lesz, a szertartást augusztus 7-én, vasárnap délután 4 órakor tartják. Tavalyi híradásunk itt olvasható, az idei esemény plakátja letölthető innen.

2011. július 13.

AZ ÉNEKREND RÉTEGEI II.

Magyar gregoriánum

A római miseproprium a maga eredeti, latin gregorián változatában az egyszólamú zenekultúra kivételes alkotása. Biztosan nem előzmények nélkül, de végső alakját a kora középkori zeneszerzés és előadóművészet legjobbjai dolgozták ki egy, az ilyen teljesítményeknek különösen kedvező korban és környezetben. Alig van azonban fogalmunk arról, hogy mit énekeltek a miseproprium végső megfogalmazása előtti időkben, illetve a pápai stációs istentiszteletnél szerényebb miseformákon. Annyit mindenesetre föltételezhetünk, hogy énekeltek valamit, mégpedig egyszerűbb, vagy legalábbis kevésbé egyénített dallamon.

A gregorián ének teljes műfaji gazdagságát áttekintve nyilvánvaló, hogy a legalapvetőbb réteget úgynevezett típusdallamok alkotják. Ez azt jelenti, hogy egy meghatározott szöveghez és annak meghatározott liturgikus alkalommal való megszólaltatásához nem társul sajátos, csak ott és akkor használható dallam, hanem ugyanaz a dallamtípus számos különböző, különböző alkalomhoz kötött szöveget hordozhat. De dallamtípusról, nem pedig dallamról beszélünk. A római liturgia énekanyaga ugyanis szigorúan biblikus, azaz latin fogalmak szerint alapvetően prózai, változó terjedelmű és szerkezetű szövegekre kell a dallamtípust alkalmazni. Ez az alkalmazás nem olyan, mint amikor kötött sor- és szótagszámú, strófikus szövegeket éneklünk egy-egy dallamra, hanem minden esetben némi alkotó igazítást tesz szükségessé. Ez az igazítás ma sem esik nehezére annak, aki a gregorián nyelvezetet jól ismeri, és még kevésbé esett nehezére azoknak, akiknek ez a nyelvezet zenei anyanyelve volt.

Ilyen típusdallamokat használ a misében is az Alleluják egy része, a graduále és a traktus, de a típusos építkezés mindenekelőtt a zsolozsma antifónáira és responzóriumaira jellemző. A típusdallamok mindegyike hiteles, valódi gregorián ének, az igazítás módját ismerve azonban olyan szövegekre is alkalmazhatók, amelyek nem részei a legeredetibb gregorián tételkészletnek. Ezt a megfigyelést a középkorban és a kora újkorban is kamatoztatták, amikor új ünnepek tételeit kellett megzenésíteni, de különösen kézenfekvővé vált akkor, amikor fölmerült a liturgikus ének népnyelvre fordításának gondolata. Ezt a munkát Magyarországon a népzenekutatás és gregorianisztika magas színvonalú műhelye már a liturgikus reformok előtt előkészítette, az eredményeként létrejött, típusdallamokra épülő magyar gregoriánum pedig liturgikus alkalmasság és zenei színvonal tekintetében is átgondolt, bevált, példaértékű alkotás.

Használata legalább három előnnyel jár. Egyrészt megközelíthetővé teszi a miseproprium szövegeit a latinul nem tudók számára. A megfelelő élethelyzetben, énekelve elmondott-elimádkozott szöveg jóval több, mint a szkóla által elénekelt latin szöveg fordításának elolvasása. Aki népnyelven bár, de az eredeti liturgikus tételt énekli, gondolkodását, érzékelését az igazi, elsődleges liturgiával táplálja és neveli. Márpedig a szöveges liturgia kommunikációs folyamat, amelyben az Isten iránti hódolat mellett — még ha ez is a fontosabb, amint a hagyományos liturgia egész gesztusnyelve egyértelművé teszi — az emberi oldal tudatossága és tevékeny szerepe sem mellőzhető teljesen. Még nagyobb hitelességgel állíthatjuk ezt, ha a magyar változat nem a latin eredeti helyett, hanem mellett szólal meg.

Másrészt azért előnyös a magyar gregoriánum használata, mert valódi, tehát nem egyszerűsített vagy átdolgozott gregorián dallamokon, és mégis gyülekezeti énekké képes tenni ezeket a tételeket. A magyar gregoriánummal a gyülekezet — X. Szent Pius pápa sokszor idézett intelme szerint — magát a liturgiát énekli, és nem a liturgián énekel, és mint Szent Ágoston mondja, az énekelt imádság kétszeres imádság. Nem bocsátkozhatunk történeti spekulációkba, de nem elképzelhetetlen, hogy ezzel a megoldással a miseproprium legeredetibb formájához jutunk közelebb.

Harmadrészt a magyar gregoriánum átlátható dallamszerkezete ismét könnyen használhatóvá teszi az introitus, az offertórium és a kommúnió verzusait, visszaadva ezzel e tételek terjedelmi rugalmasságát. Erre pedig éppen a hagyományos miseliturgia keretei közt van szükség, ahol a hivatalos, latin szerkönyvekben rögzített introitus, offertórium és kommúnió rendszerint rövidebb, mint a lépcsőima, a felajánlás vagy az áldoztatás.

Külön kell említenünk a graduále és az Alleluja esetét. Minthogy a graduále afféle zsoltárolvasmány és a többi propriuménekkel ellentétben nem processziót kísérő ének, általában csak magyarul énekeljük, éppúgy, mint a szentleckét és az evangéliumot. Az Alleluja kettőzése elvileg lehetséges, sőt következetes megoldás lenne, de terjedelmi szempontból szükségtelen, a graduáléval való érintkezése pedig itt is biztosítja a kétnyelvűséget, igaz, a másutt szokásoshoz képest fordított sorrendben.

Ez a „belvárosi szokás” nem kell, hogy minden tekintetben irányadó legyen, csupán egyike a lehetséges megoldásoknak. A magyar gregoriánum ilyen vagy olyan formában való beemelése viszont lényeges és lehetőleg követendő vonása. A típusdallamok alkalmazása — akár latin szövegre is — egyben biztosítéka lehet az énekelt miseliturgiának olyan templomokban, ahol az eredeti dallamok megszólaltatására nincsenek alkalmas személyek.


Népének

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a népének eredeti közege nem a miseliturgia. Toldalékos, a paraliturgiával érintkező szerepéből elsősorban a prédikációs istentisztelet, majd az ebből kifejlődő protestáns istentiszteleti formák emelték ki, de a közép-európai katolicizmus sajátos fejlődése révén néhány ponton maradandó helyet kapott a misében is. Történelmileg nézve ez a szerepe inkább negatívnak ítélhető, hiszen a népének általában nem kiegészítette, hanem helyettesítette a mise tényleges, saját énekanyagát. Az idősebb nemzedéknek ma is a missa lecta cum cantu, a népének kíséretével végzett csöndes mise él legélénkebben az emlékezetében. Ebben a formában a pap a legegyszerűbb, olvasott miseformát végezte, míg a gyülekezet a mise egyes mozzanataihoz kapcsolódó érzelmes vagy didaktikus szövegeket, úgynevezett miseénekeket énekelt. A középkorig visszanyúló magyar népénekhagyomány mindazonáltal — e kedvezőtlen fejlemények dacára is — olyan lelki és kulturális értéket jelent, amelynek ápolása, ha nem a liturgikus ének rovására történik, otthonosabbá és személyesebbé képes tenni a magyar, és általában a sajátos népénekkinccsel rendelkező egyházak gyakorlatát.

Népének a misében ott kaphat helyet, ahol a proprium lerövidülése vagy más liturgiatörténeti fejlemények miatt akusztikailag „üres felületek” keletkeztek. A hagyományos miseliturgiában régóta helye van a gyülekező, a prédikációs, a felajánlási, az úrfelmutatási, az áldozási és a záró népéneknek. Ezek akkor is megszólaltathatók, ha a mise teljes ordináriuma és propriuma méltó módon elhangzik.

A gyülekezőéneket a szertartás tulajdonképpeni kezdete előtt is el lehet énekelni, de vasárnapi miséken, ahol a liturgiát szenteltvízhintés előzi meg, kifejezetten szükség van egy, az introitustól különböző bevonulási énekre.

A prédikációs ének a szertartási használatra szánt népének legeredetibb formája, a pap szószékre való fölmenetelét és onnét való lejövetelét kíséri. Ha a prédikáció misében zajlik és a beszédet a pap vagy a szerpap mondja, előbb leveti a miseruhát/dalmatikát és a manipulust, ami tovább növeli az éneket igénylő időt. De kisebb térben, nem szószékről mondott szentbeszéd esetén is kívánatos legalább egy vagy két strófa a prédikáció előtt, míg a papot megtömjénezik, leveszi a manipulust, az asszisztensekkel együtt elvégzi a tiszteletadást az oltárnál és ki-ki a maga helyére megy.

A felajánlási ének éneklését az offertórium verzusainak elmaradása tette lehetővé. A felajánlás a legfontosabb, leghosszabb népénekek beiktatására alkalmas. Az ének tematikája ilyenkor viszonylag kötetlen, és lehetőség van számos strófa eléneklésére. Különösen kedvező környezetté teszi ez a régibb liturgiát a népének számára, hiszen a megújított miseliturgiában állandóan tapasztalni lehet, hogy — nagyobb, üres felületek híján — a népénekeknek csak első néhány strófája hangzik el. Ez alól egyedül az áldozási énekek képeznek kivételt. Márpedig a népének szövegileg is tartalmas egységet alkot, a dallamok megtanulásának, természetes és örömteli éneklésének pedig kedvez a sok ismétlődés.

Az úrfelmutatási ének a kora középkorban csöndessé vált misekánon második felét, a kehely felmutatása utáni szakaszt „takarja”. Számos énekünk ténylegesen is utal az átváltoztatás vagy az úrfelmutatás megtörténtére: ezek egyedül a hagyományos liturgia körülményei között nyernek valódi értelmet. A szentségi énekek használata ebben a minőségben kettős haszonnal jár: biztosítja értékes és megindító énekanyagunk fönnmaradását, de föl is szabadítja az áldoztatást a népéneknél magasabb rendű, odaillő liturgikus ének: a zsoltárversekkel énekelt kommúnió számára.

Az áldozási ének ezért alárendelt szerepet kell, hogy betöltsön a kommúnióval szemben. Ha azonban sok az áldozó, nem zárják ki egymást. Ebben az esetben az áldozási ének megszólalhat a kommúnió előtt (ez liturgikusan kevésbé szerencsés, de gyakorlatias megoldás, mert lehetővé teszi az előénekesek nyugodt szentáldozáshoz járulását), illetve a kommúnió után (ennek előnye, hogy a gyülekezet által kevésbé ismert, új énekek az áldozás utáni áhítat csöndjében szólalhatnak meg). Sőt semmi akadálya annak, hogy áldozás előtti énekként alkalmazzunk szentségi éneket az Agnus Dei után, a pap áldozásának hosszabb, csöndes cselekményei alatt. Szerencsés megoldásnak bizonyult néhány hosszabb szentségi énekünk felezése: az első, hosszabb szakasz úrfelmutatási énekként, a második, rövidebb szakasz az Agnus Dei után, a pap áldozása és a hívek fölkészülése alatt szólalt meg. Az itt mutatkozó bizonytalanság forrása egyébként a már korábban említett áldoztatási szertartás misébe iktatása. A mise eredeti logikája szerint ugyanis az Agnus Dei-t mindjárt követte volna a verzusokkal énekelt kommúnió, amely egyszerre kísérte volna a pap és a hívek áldozását. Ha kommúniót és népéneket is éneklünk, célszerű az előbbit a tulajdonképpeni áldoztatás, az utóbbit pedig a purifikáció (a szent edények megtisztítása) alatt énekelni.

Végül a záróéneket az utolsó evangélium és a kivonulás alatt énekeljük. A nagyobb zsolozsmahórákat záró Mária-antifónák mintájára ezt a tételt előszeretettel választjuk a Mária-énekek közül, némelyikük valóban a megfelelő antifónák strófikus, népi változata. A római mise tulajdonképpeni, liturgikus záróéneket nem ismer, így a népének használata ebben a minőségben a legszigorúbb rubrikális szempontokat sem sértette soha.

Tekintve, hogy a népénekek minősége, színvonala és liturgikus alkalmassága erősen ingadozó, szólnunk kell a kancionále válogatásának szempontjairól is. E szempontokat három alább kifejtendő tételben összegezhetjük: érték, beágyazottság, népiesség.

Egy népének mint műalkotás objektív zenei és szövegi értéket képvisel, amelyet árnyal az általa betöltött funkcióhoz való viszonya. Hangsúlyoznunk kell, hogy a népének — ha szerzőjét olykor ismerjük is — kollektív műfaj. Megítélésekor ezért inkább érvényesek azok a kategóriák, amelyeket a nagy közösségi alkotásokkal (pl. népzenével, epikával) kapcsolatban alkalmazunk. Egy jó vers vagy dal nem biztos, hogy jó népének, és fordítva: a népéneknek inkább előnyére válik az enyhén archaizáló, típushoz kötődő, hagyományos fordulatokat nem elutasító megfogalmazás. Ezt erősíti a funkció is. A gyülekezeti ének az egész Egyház ténylegesen megjelent közösségének ajkán szólal meg. Ezért nem elsősorban az egyes ember érzelmeit hivatott megfogalmazni, hanem magának az Egyháznak hangjaként szól. A jó népének a liturgikus énekanyag tartalmi, hangulati ihletésének nyomait viseli magán, annak mintegy visszhangja, lecsengése. Kerüli az egyénieskedő, meglepő fordulatokat mind a zene, mind a szöveg szintjén, ellenben hitelesen tolmácsolja az Egyház mindenkori tanítását, annak képvilágát, életérzését. Ezt az eszményt nagyobb arányban valósították meg a késő középkortól a kora barokkig terjedő idő népénekei. Nem egyszerűen régiségük emeli ki őket, hanem az, hogy egy élőbb liturgikus környezet és egy nagyobb fokú kulturális közmegegyezés kifejeződései. Ennek köszönhető, hogy ahol lehetséges, erőfeszítést teszünk e régi énekek újbóli használatba vételére.

Ez azonban nem szabad, hogy valamiféle merev, purista hozzáállást eredményezzen. A népének erősen veszélyeztetett, de ma is élő műfaj. A régibb, értékesebb énekek megtanításának, megszerettetésének éltető környezete az, amelyben a még élő, általában XIX. századi gyűjteményekre visszanyúló énekeket ismerik és kedvvel éneklik. Ha nem is szerencsés, hogy a népének túlzott teret engedjen a szubjektív hangnak, nem lenne egyéb a liturgikus ének silány utánzatánál e szubjektív hang nélkül. Így második szempontunk, a beágyazottság azt jelenti, hogy nem iktatunk ki olyan énekeket, amelyeknek objektív zenei-szövegi értéke, esetleg liturgikus alkalmassága nem éri el az előbb tárgyaltakét, de a XXI. század eleji katolikus közgyakorlatban még mindig mélyen gyökereznek, ezért érzelmi, hangulati, identitás- és közösségformáló erejük ma is jelentős.

Harmadszor és utoljára a népiesség szempontja alatt azt értjük, hogy a népénektár-kivonatba igyekeztünk valódi, szoros értelemben vett népénekeket fölvenni. Mivel a népéneket a liturgikus ének kiegészítőjének szántuk, föltételeztük, hogy a szentmiséken, amelyeken a kancionálét használni fogják, hiánytalanul megszólal a teljes ordinárium és proprium, sőt az utóbbinak magyar változata is. Ilyen körülmények között kerültük a latin nyelvű, gregorián, esetleg zsolozsmahimnuszból kölcsönzött népénekeket, hiszen ezek amúgy is kellő súllyal érvényesülnek gyakorlatunkban. Arra törekedtünk, hogy a népénekekkel egy vállaltan más, személyesebb, közvetlenebb, a közös katolikus örökségnek magyar színezetet adó réteg jelenjék meg.


Egyházi műzene

A latin liturgikus ének, a magyar gregoriánum, majd a népének után zenei gyakorlatunk utolsó rétegét az egyházi műzene jelenti. Használatánál alapkövetelmény, hogy ne sérüljön tőle a liturgikus énekanyag, de a gyülekezeti éneknek való elkötelezettségünk miatt arra törekszünk, hogy a magyar gregoriánumot és a népéneket is csak kivételes, indokolt esetekben adjuk föl.
Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont annak érzékeltetése, hogy a hagyományos római mise a kezdetektől fogva otthona és inspirálója volt az európai zenetörténet legnagyobb, sokszor liturgikus szempontból is kifogásolhatatlan alkotásainak. Ezek némelyikét, így a XV–XVI. századi vokálpolifóniát és az egyházi orgonairodalom klasszikusait a Tanítóhivatal is elismerte mint a katolicitásnak a gregorián ének után következő leghitelesebb zenei kifejeződéseit. Ezért van, hogy időről időre, de összességében mértékletesen megszólaltak miséinken a legkülönbözőbb zenetörténeti korok alkotásai: középkori és reneszánsz kórusművek, bécsi klasszikus zenekari misék és templomi szonáták, a romantika, sőt a kortárs zene remekei.

Ezek használatára két lehetőség kínálkozik. Az első a liturgikus ének műzenei földolgozása, azaz a proprium és az ordinárium szövegeire írt, de a gregorián dallammal szakító vagy azt csak stilizáltan megőrző művek. Az ilyenek természetesen helyettesítik az egyszólamú éneket, és mivel többnyire terjedelmesebbek annál, kiszorítják a magyar gregoriánumot, olykor a népéneket is. A második lehetőség az egyházi műzene kiegészítő alkalmazása, leginkább a népénekek helyett, néhol akár a magyar gregoriánumot is föláldozva. Ide tartoznak a szöveg nélküli, csak hangszeres alkotások. Mindkét esetben fontos, hogy a mise liturgikai és hangulati, stilisztikai egysége fönnmaradjon, ezért a műzenével celebrált miséken el szoktunk tekinteni az alapvető, latin liturgikus éneken kívül eső megoldásoktól.

A böjti időszakokat kivéve állandó műzenei szereplője miséinknek az orgona. Ez a római egyház „hivatalos” hangszereként különös megbecsülést és elsőbbséget élvez mint a népénekek után következő és egyben utolsó zenei réteg képviselője. Bármikor helyettesítheti a népéneket, de még egy népénekekkel bőven ellátott misében is helye van elsősorban énekkíséretként, másodsorban a fönnmaradó, rövidebb szakaszokon: a kánon első, a Sanctus és a konszekráció közti szakasza alatt, a Miatyánkot követően, kenyértörésre, az Agnus Dei után, és valahányszor a népének a párhuzamos cselekményhez képest rövidnek bizonyul. Európa azon területein, ahol nem alakult ki számottevő népénekkultúra, az orgonazene jelentősége kiterjed a föntebb, a népénekeknél tárgyalt mozzanatokra is.

2011. július 10.


ISMÉT BÉRMÁLÁS ÉS SZENTMISE VÁCOTT

Jövő szombaton, július 16-án Varga Lajos váci segédpüspök úr negyedik alkalommal szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a római rítus rendkívüli formájában. A szertartás 16 órakor kezdődik a váci Karolina-kápolnában, utána pedig ünnepélyes szentmise lesz a Boldogságos Szűz Máriáról. A tavalyi alkalomhoz hasonlóan ismét hét bérmálkozó készül e szentség felvételére, akiket ezúton is olvasóink imáiba ajánlunk. A bérmálás rítusának magyar fordítása bevezetéssel és jegyzetekkel ebben a tavalyi bejegyzésünkben olvasható.

A Budapestről érkező szolgálattevők (asszisztencia és szkóla) a Vác—Szob felé tartó zónázó vonattal indulnak 13 óra 7 perckor a Nyugati pályaudvarról. A bérmálkozókon és családjukon kívül mindenki mást is szeretettel látunk ezen a két rendkívüli szertartáson. A Karolina-kápolna Vácott a székesegyház szomszédságában, a Gasparik utcában található, a vasútállomástól gyalog negyedórányi távolságra.

2011. július 9.


A PÜNKÖSD UTÁNI 4. VASÁRNAP ÉNEKRENDJE

Bevonulásra — Hans Leo Hassler: Cantáte Dómino
Asperges
Introitus — Heinrich Isaac: Dóminus illuminátio mea (CC I.)
Kyrie
Gloria
Graduale — Propítius esto, Dómine (Graduale Pataviense, fol. 39)
Alleluia — Heinrich Isaac: Dómine, in virtúte tua (CC I.)
Credo
Offertorium — Illúmina óculos meos (Graduale Pataviense, fol. 40v)
Orlando di Lasso: Illúmina óculos meos
Sanctus
Agnus Dei
Communio — Heinrich Isaac: Dóminus firmaméntum meum (CC I.)
Kimenetre — Iohannes Ockeghem: Salve, Regína II.

Énekel a Corvina Consort:
Pintér Ágnes, Pászti Károly, Kalmanovits Zoltán, Demjén András

2011. július 8.


AZ ÉNEKREND RÉTEGEI I.


E célkitűzéseket és a kancionále szerepét az érti meg jobban, aki képes áttekinteni a mise énekrendjének történeti és funkcionális rétegzettségét.

Az énekelt szentmise, azaz a missa cantata, és minden annál ünnepélyesebb miseforma teljes egészében énekelt. Misézés során a pap három szinten mond ki szavakat: csöndben; halkan, de fennhangon; illetve hangosan. A csöndes szövegek vagy a miseliturgiába illesztett, de alapvetően személyes papi imádságok, úgynevezett apológiák, vagy a szertartás legszentebb, misztériumos csöndbe burkolt szavai, mindenekelőtt a kánon, illetve a felajánlás egyes részei. A halkan, de fennhangon kimondott szavak szintén nem nyilvánosak: ide tartoznak a pap és az asszisztencia dialógusai és azok a szövegek, amelyeket a pap duplikál, azaz a szkólával vagy a felolvasókkal párhuzamosan olvas el. A római liturgia eredeti szerkezete szerint mindkét szövegtípus, tehát a csöndes és a halk részek is valamely párhuzamosan megszólaló énektétel „takarásában” maradnak, amint ezt a keleti rítusokban bárki ma is tapasztalhatja.

A mise tulajdonképpeni hangos rétege tehát teljes egészében valamilyen dallamon, énekelve szólal meg. Ez alól mindössze két, látszólagos kivétel van: a prédikáció és a hívek áldoztatásának szertartása. Egyik sem tartozik szervesen a miseliturgiához. Habár az igehirdetés ősidők óta jelen van az ünnepi szentmisében, attól függetleníthető és a történelemben sokszor független is volt, mégpedig önálló prédikációs istentisztelet alakjában. A hívek áldoztatásának rendjét pedig — jóllehet annak legalkalmasabb kerete valóban a mise — nem is a misekönyv, hanem a szentségkiszolgáltatások könyve, a rituále közölte: az ott leírt szertartást alkalmazzuk a misébe illesztve is.

A liturgikus ének mégsem egynemű. Vannak egyszerű, néhány hangból álló fordulatai, úgynevezett recitációs tónusai, és műfajonként eltérő alkatú, de gazdagon díszített, jellegzetes dallamot használó tételei. A formulákat és a recitációt még egészen természetesnek tekintő liturgikus hagyomány valójában csak ez utóbbiakat tekintette éneknek.

Ebben az értelemben egy átlagos vasárnapi misénk énekrendje a következőképpen épül föl:

Asperges/Vidi aquam,
introitus latinul, majd magyarul,
Kyrie,
Gloria,
graduále magyarul,
Alleluja latinul,
prédikációs ének,
Credo,
offertórium latinul, majd magyarul,
felajánlási ének,
Sanctus,
szentségi ének,
Agnus Dei,
kommúnió latinul, majd magyarul,
záróének.

Ez az összeállítás azonban egy hosszú és összetett liturgikai és történeti folyamat eredménye. A hagyomány szervessé és bizonyos mértékig logikussá érlelte, de mélyebb megértéséhez külön kell választanunk egyes alkotóelemeit. Erre teszünk kísérletet a következőkben.


Állandó részek (ordinárium)

Szigorú értelemben azokat a tételeket nevezzük liturgikus éneknek, amelyeknek elhangzása a mise szabályos végzéséhez elengedhetetlen. Ezeket énekelt vagy ünnepélyesebb miseformákban kötelező hangosan, lehetőleg eredeti dallamukon megszólaltatni, de a pap ilyenkor párhuzamosan, sőt olvasott misékben is el kell, hogy mondja őket. Éppoly nélkülözhetetlen elemei a miseliturgiának, mint az olvasmányok vagy a könyörgések.

A liturgikus énekek két, jól elkülönülő csoportra oszthatók. Alapvetőbb rétegük az állandó részeké, az úgynevezett ordinárium. Ennek tételei a Kyrie, a Gloria, a Sanctus és az Agnus Dei. Az európai zenetörténetben már az egyszólamúság korában ezek közé vették föl a Credo-t. Gyakorlatilag az ordináriumhoz sorolhatjuk a vasárnapi szenteltvízhintés antifónáját, az Asperges-t, illetve húsvéti időben a Vidi aquam-ot. Érdemes megjegyezni, hogy többszólamú misékben a Sanctus záró, Benedictus-szakasza önálló tétel, amely az úrfelmutatás után szólal meg.

Az ordinárium tételei eredetileg egyszerű, rövid, változatlan dallamú akklamációk (fölkiáltások), amelyek a mise recitációs tónusaival (könyörgések, prefáció, Miatyánk) és közösségi válaszaival (Amen, Et cum spiritu tuo) állnak zenei és funkcionális rokonságban. Legeredetibb formájuknak egyik változata az a sorozat, amelyet általában Missa mundi néven ismernek, és amelyet a jelen kancionále miserendje is tartalmaz. A ciklusnak még nem része a Credo: ennek már legősibb római dallama, az úgynevezett I. Credo is túlságosan bonyolult. Egyszerűbb dallamát a milánói, ambrozián hagyományból kölcsönözzük, ott ugyanis mindmáig megmaradt az ordinárium tételeinek dísztelen, akklamatív jellege.

Az ordináriumot a pap és az oltárnál vele álló szolgálattevők elméletileg a gyülekezettel párhuzamosan imádkozzák, éneklik. Az a szokás, hogy a szkóla, illetve a nép éneke közben ők prózában mondják el a megfelelő szöveget, éppen a liturgiatörténetben később jelentkező, hosszabb, bonyolultabb dallamú, idővel pedig többszólamú ordináriumok eredménye. Az ordinárium éneklésének perceiben tehát a hajó és a szentély liturgiája összekapcsolódik.

Mégis, alább részletezett okoknál fogva már a kora középkorban születtek erősebben díszített, egyéni, gyakran szinte fülbemászó ordináriumdallamok. Ezekben a sorozatokban általában a Kyrie és a Gloria, illetve a Sanctus és az Agnus Dei alkotnak zenei párt. Kisebb mennyiségben, de egyéni dallamú Credók is elterjedtek, közülük az I. (a legősibb) és a III. (ma a legismertebb) szerepel a kancionále függelékében. A liturgikus szabályozás az ordináriumdallamok megválasztását nem bízta a véletlenre: hamarosan helyi szokás szerint kialakult, hogy az egyházi év egyes időszakaiban, illetve a liturgikus napok, ünnepek egyes típusain melyik sorozatot használják. A dallamválasztás mindazonáltal csak ajánlott, a latin liturgiában sosem kötelező: ez tette lehetővé a liturgikus tételek számos műzenei feldolgozását. A mai gyülekezetek befogadóképességét figyelembe véve ezért csak néhány, különösen ismert vagy értékes sorozatot vettünk föl a kancionále függelékébe. Az egykori, teljesebb rendszer maradványa ugyanakkor a mise végi Ite missa est, böjtnapokon pedig a Benedicamus Domino dallama, amely mindig az adott napra kijelölt ordináriumdallam Kyriéjének hangjaira épül.


Változó részek (proprium)

Az ordináriumétól eltérő helyzete és szerepe van a mise változó énekeinek, az úgynevezett propriumnak. Ennek tételei az introitus, a graduále, az Alleluja, az offertórium és a kommúnió. Böjtnapokon az Alleluja elmarad, viszont a hét egyes napjain megjelenik helyette a traktus. Bizonyos ünnepeken az Alleluja után még szekvenciát éneklünk. A proprium öt tétele közül négy valamilyen cselekményes mozzanat, bizonyos értelemben processzió (vonulás) kísérőéneke. Az introitus a bevonulást és a mise bevezető rítusait kísérte, az Alleluja a szolgálattevők előkészületét és menetét az evangéliumoskönyvvel az ambóhoz, amely egykor a hajó közepén magasodott, az offertórium az áldozati adományok oltárra vitelét és fölajánlását, a kommúnió magát az áldoztatást. Elkülönül a proprium sorozatától a graduále, amely olvasmányközi énekként maga is olvasmány: díszes dallamon előadott, költői szemelvény, általában a Zsoltárok könyvéből.

A proprium éneklésének perceiben a hajó és a szentély liturgiája szétválik. A hívek a szkóla vezetésével zsoltárokat énekelnek a szentélyben szolgálatot teljesítőkért, akik ezzel párhuzamosan a maguk sajátosan papi vagy szerpapi feladatát teljesítik vagy arra készülnek föl. A proprium mégsem afféle aláfestés vagy időkitöltés, hanem a római liturgia legnagyobb szövegi és zenei teljesítményeinek egyike. Az egyházi év menetét mindennél kifejezőbben és tudatosabban követi az énekek szövegválasztása, amely az olvasmányok és a könyörgések közvetlenebb megfogalmazásaival szemben az ószövetségi előképek líraibb, misztikus-szimbolikus kifejezésmódját részesíti előnyben. Ez az eljárás érzékletesen ábrázolja a papság közvetlen, illetve a világi hívek közvetett, pontosabban közvetített viszonyát a szentélyhez és a szent cselekményhez. A proprium éneklése a római hagyományban mintegy az akusztikus ikonosztáz szerepét tölti be.

A hajó-, illetve a szentélybeli liturgia párhuzamossága indokolta, hogy míg az ordinárium tételei zárt szerkezetűek, vagyis egyetlen, rögzített terjedelmű szöveg elhangzására korlátozódnak, addig a proprium tételeit a párhuzamosan zajló cselekményhez mérten egykor rövidíteni vagy nyújtani lehetett. Erre az ad módot, hogy a propriumtételeket — legalábbis eredetileg — kivétel nélkül antifonális vagy responzoriális formában, tehát főrészüket zsoltárversek (verzusok) beiktatása után egészben vagy részben megismételve énekelték. A beiktatott zsoltárversek számának növelésével vagy csökkentésével az ének terjedelme alkalmazkodott az egyidejű papi liturgia hosszához. A római misének ebben az állapotában kizárólag az ordinárium és a proprium képezték a szertartás zenei anyagát, és elegendők voltak ahhoz, hogy a csöndes, illetve a halk részeket teljes egészükben lefedjék. Mai tudásunk szerint ebben az időben még hangos volt a misekánon és valószínűleg a felajánlási könyörgés, a szekréta is, így a liturgia egyetlen, folyamatos zenei szövetet alkotott.

A teljes, énekelt miseliturgia hiteles környezete azonban a VII–VIII. századi Róma nyilvános pápai gyakorlata, az úgynevezett stációs istentiszteletek rendje volt, amelyen a zenei szolgálatot a kiváló és jól képzett énekesekből álló schola cantorum látta el. Habár a római rítus általánossá válásakor egész Európában ezt a liturgiát tekintették mértékadónak, terjedelmes, verzusokkal gazdagon fölszerelt propriumtételei fölöslegesnek bizonyultak és lerövidültek. Így történhetett, hogy az introitus és az Alleluja a középkortól kezdve mindmáig csak egyetlen verzust őrzött meg, az offertórium és a kommúnió pedig minden verzusát elvesztette. Ritka kivételek akadtak, és természetesen ma is szabályos ezeket a tételeket verzusokkal énekelni (ehhez jóváhagyott könyvek is rendelkezésre állnak), de maga a misekönyv és a graduálék mintegy ezer éve szinte kivétel nélkül lerövidült alakban tartalmazzák ezeket az énekeket.

Így a proprium elvesztette terjedelmi rugalmasságát. És noha a mise processziós mozzanatai kisebb formátumúvá váltak és a liturgia által kihasznált tér összezsugorodott, a hagyományos előkészületi, evangélium előtti, felajánlási és áldozási-áldoztatási cselekmények így is hosszabbak, mint a megfelelő propriumtétel elhangzásának ideje. Mivel pedig a mise zenei folytonossága, a szent cselekmények akusztikus lefedettsége iránti érzék és igény a közép- és kora újkorban még eleven volt, a fölszabaduló „üres felületek” változatos és értékes megoldásokat ihlettek. Hogy csak néhány ilyet említsünk: ezt a célt szolgálta a proprium- és részben az ordináriumtételek műzenei feldolgozása és ezáltali meghosszabbítása, a tropizálás, azaz a liturgikus szöveg betétversekkel való kiegészítése-kommentálása, az orgonazene vagy más hangszeres közjátékok. És végül erre bizonyult alkalmasnak esetünkben is a magyar gregoriánum, és a népénekanyagnak az a rétege, amelyet a miseliturgiában alkalmazunk.

2011. július 5.


ELŐKÉSZÜLETBEN A „BELVÁROSI KANCIONÁLE”

Többek áldozatos munkájának köszönhetően néhány héten belül megjelenik az a kötet, amely a Belvárosi templomban celebrált szentmisék rendjét, állandó énekanyagát és népénekeit közli, hogy ezzel nélkülözhetővé tegye a sokszor elégtelen számú, kallódó, fénymásolt lapot és rögzítse az elmúlt években kialakított gyakorlatunkat. Ez utóbbi áttekintése érdekében az interneten is elérhetővé tettük a 2009-es és a 2010–2011-es énekrendeket, alább pedig, és a következő napokban folytatásokban közöljük a születő kancionále előszavát.

* * *

Ez a kancionále a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban bemutatott hagyományos római, közismert, de pontatlan kifejezéssel „tridenti” rítusú énekelt szentmiséken való részvételt hivatott segíteni. Rögzíteni és kissé gazdagítani is kívánja azt az énekgyakorlatot, amely a Szent Mihály Laikus Káptalan tevékenysége nyomán 2005-től kezdve kialakult, majd 2007 novemberétől, a vasár- és ünnepnapi szentmisék rendszeressé válásával fokozatosan megszilárdult.

Ezt a gyakorlatot, következésképp a kötet összeállítását három, a káptalan küldetésnyilatkozatában foglalt alapelv határozta meg. Egyrészt és legelsősorban a hagyományos latin miseliturgia eredeti, gregorián énekanyagának hiánytalan megszólaltatása. Másrészt ugyanezen tételek gyülekezeti éneklésének lehetővé tétele népnyelven, hiteles, de könnyen elsajátítható típusdallamok segítségével. Harmadrészt a helyi hagyományok, esetünkben a magyar liturgikus örökség ápolása vagy újrafelfedezése. Ez utóbbi szempont részben a gregorián tételek középkori esztergomi dallamváltozatának használatában, részben pedig a magyar népénekkincs értékeinek fönntartásában jut kifejezésre.

E három alapelvnek az énekelt miseliturgia három rétege, e három rétegnek pedig egy-egy kiadvány felel meg. Azokat a latin nyelvű gregorián tételeket, amelyek a miseliturgia tulajdonképpeni részei, a graduálénak nevezett könyvtípus tartalmazza. Középkori kódexekben fönnmaradt hazai változatának, a Graduale Strigoniense-nek korszerű átírását jelenleg rendezzük sajtó alá, de ez a könyv gyakorlatilag csak az előénekesek csoportját, a szkólát érinti: eredeti formájában sem szánták gyülekezeti éneklésre.

A népnyelvű, típusdallamon énekelt tételek teljes sorozatát számos előzmény után a Graduale Hungaricum közölte: ennek példányai jelenleg is megvásárolhatók, de nagy és változatos anyagával nem lett volna célszerű megterhelni egy könnyen kezelhetőnek és viszonylag rövidnek szánt gyűjteményt.

Végül a harmadik rétegnek felel meg jelen kötetünk, a kancionále, amely kivonatos népénektárat közöl. A kancionále lényegét tekintve nem más, mint az Éneklő Egyház római katolikus népénektár erősen rövidített, sajátos igényeinkhez igazított változata.

A rövidítést három szempont indokolta. Egyrészt az Éneklő Egyház — alcímével ellentétben — nem csupán népénektár, hanem imádságoskönyv, segédlet a katekézishez és a gregorián ének legalapvetőbb tételeinek gyűjteménye, amely a teljes katolikus liturgiára, tehát a mise mellett a zsolozsmára, a szentségekre-szentelményekre, a nagyheti szertartásokra, sőt egyes paraliturgikus cselekményekre is tekintettel van. Kezeléséhez éppen egyedülálló gazdagsága miatt kell sok tapasztalat és nagy anyagismeret. Mivel a kancionálét közvetlenül vasár- és ünnepnapi szentmiséken való használatra szántuk, elhagytunk a mintául szolgáló népénektárból mindent, ami ezen túlmutatott. A kihagyás tehát nem értékítélet, és a kancionále nem helyettesítheti a népénektárat.

Másrészt az eredeti énektár anyaga túlságosan is bő: megszerkesztése kompromisszumokra épülő, bizottsági munka volt, amelynek az egész magyar nyelvterület szokásaira, ízlésére tekintettel kellett lennie. Így került a gyűjteménybe számos olyan ének is, amelynek szövegi vagy dallami minősége, esetleg liturgikus alkalmassága kívánnivalót hagy maga után. Másfelől viszont fölvettek a szerkesztők több olyan, kiemelkedően értékes éneket, amely a történelem során a feledés homályába merült, de megérdemelné, hogy újra használatba vegyék. Egy olyan kezdeményezés, amilyen a hagyományos rítusú szentmisék újraindítása volt, az átlagosnál talán elkötelezettebb, tanulni vágyóbb, ugyanakkor viszont közös múlttal alig rendelkező gyülekezetre épült. Ezért megkockáztathattuk, hogy nagyobb súlyt helyezünk az elfeledett értékek fölfedezésére, de elhagyjuk a népénektár legfeledhetőbb darabjait — természetesen így sem pusztítva el semmit, ami mai, hanyatló egyházi énekkultúránkban még az életképesség jeleit mutatja.

Harmadrészt figyelembe kellett vennünk, hogy a katolikus gyülekezetek éneklőkedve, amely a magyar népénekkincsnek is alapja volt, ma — és főként városi környezetben — immár a múlté, a mögötte húzódó társadalmi és műveltségi valósággal együtt pusztulásra ítéltetett. Ezt a tényt kénytelenek vagyunk tudomásul venni, és hangsúlyozzuk, hogy legfőbb célunk nem a népének, hanem a liturgikus énekanyag fönntartása. Ám a történelmi folyamatok — nevezhetjük szükségszerűségnek is — fölismerése nem jelenti azok helyeslését, és különösen nem meggyorsítását: a népénekkultúra őrzéséről, ápolásáról nem mondhatunk le. Mégis aki mai, meggyengült állapotában kíván új lendületet adni a gyülekezeti éneknek, nem vállalhat aránytalan feladatot: viszonylag szűk, belátható, válogatott énekkészletre és türelmes, átgondolt alkalmazására van szükség ahhoz, hogy legalább a hívek egy csoportja otthonosan tájékozódjék ebben a közegben.

A kancionále célja tehát kettős: kezelhető, gyakorlatias segédletet szeretne nyújtani a szentmise közben, de egyben összefoglalja azokat az énekeket, amelyeket a miseliturgián kívül, családi vagy nagyobb közösségben is helyes, ha ismer és használ a magyar katolikus hívő.

A népénektár-kivonaton túl a kancionálét elláttuk a „belvárosi szokás” szerint celebrált mise részletes leírásával. Ez a leírás a tájékozódást és az értő részvételt segíti, de nem előíró jellegű, azaz nem zárja ki a hagyományos liturgia végzésének további törvényes módozatait. Végül a kancionále az elsődleges, liturgikus énekanyag leginkább gyülekezeti éneklésre szánt tételeiből, az ordinárium-ciklusból közli a legszebb és legismertebb sorozatokat, amelyeket a jövőben, fokozatosan használatba vennénk.

(Félreértések elkerülése érdekében: a fönti illusztráció egy, a szamostatárfalvi református templomban álló, így református istentiszteleti énekrendet rögzítő tábla.)