2012. december 24.

A karácsonyi idő ünnepi liturgikus alkalmai


A karácsonyi idő (tempus nativitatis) ünnepi liturgikus alkalmait idén a következők szerint tartjuk meg:
 • 2012. december 24-én, hétfőn 22 órakor: énekelt karácsonyi éjféli mise (missa prima in gallicantu) a gellérthegyi pálos sziklatemplomban;
 • 2012. december 25-én, kedden 12 órakor: énekelt karácsonyi nappali mise (missa tertia in die) a Március 15. téri Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban;
 • 2012. december 26-án, szerdán 12 órakor: énekelt mise Szent István diákonus protomártír ünnepéről a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban; 
 • 2012. december 28-án, pénteken 17 óra 30-kor: pótkarácsonyi matutínum a Keleti Károly utcai Krisztus Király-templomban;
 • 2012. december 30-án, vasárnap 12 órakor: énekelt mise a karácsony nyolcadába eső vasárnapról a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (a nagyobb látogatottság reményében ekkor végezzük el a János-napi borszentelés szertartását);
 • 2013. január 1-jén, kedden 12 órakor: énekelt mise karácsony nyolcadáról a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

2012. december 22.

Az Ó-antifónák Charpentier feldolgozásában


A karácsonyra való készülődés egy különleges liturgikus eleme a vesperás Magnificat-antifónáinak sorozata, amelyeket óhajtó-kívánó kezdőszavukról Ó-antifónáknak nevezünk. Három éve egy bejegyzéssorozatban december 17-étől 23-áig naponta közöltük a római rítusban használatos Ó-antifónákat a hozzájuk tartozó gregorián dallammal. Az első, bevezető posztban megemlítettük, hogy ezek a darabok sok zeneszerzőt is megihlettek. Idén Marc-Antoine Charpentier feldolgozásait szeretnénk közzétenni, amelyek a YouTube videómegosztón két részletre bontva elérhetők. A beágyazott videók alatt közöljük a bennük fölhangzó latin szövegeket és magyar fordításaikat, remélve, hogy a sorozat darabjai nemcsak külön-külön segítenek elmélyíteni az ádventi készülődést (a karácsony vigíliáját megelőző hét nap 2012-ben éppen egy naptári héttel esik egybe), hanem így, egybefűzve is hordozzák a maguk liturgikus és zenei üzenetét.

* * *

Az első részt az O salutaris hostia motetta vezeti be, utána jönnek december 17-e, 18-a és 19-e Ó-antifónái.

 
1. O SAPIENTIA, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.
Ó, Bölcsesség, ki a Magasságbelinek szájából jöttél elő, elérvén a végtől a végig erősségesen, és édességesen elrendezvén mindeneket: jöjj, hogy megtaníts minket az okosságnak útjára!

2. O ADONAI, et dux domus Israël, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.
Ó, Adonáj és Izráel házának vezére, ki Mózesnek a csipkebokor lángjának tüzében megjelentél és néki Sínában törvényt adtál: jöjj, hogy megválts minket kinyújtott karral!

3. O RADIX IESSE, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
Ó, Jessze gyökere, ki állasz a népeknek jeléül, ki fölött megtartóztatják a királyok az ő szájukat, kihez a nemzetek fohászkodnak: jöjj, hogy megszabadíts minket, immár ne késlekedjél!


A második részben a december 20-ától 23-áig terjedő napok Ó-antifónái következnek.


4. O CLAVIS DAVID, et sceptrum domus Israël, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit: veni, et duc vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.
Ó, Dávid kulcsa és Izráel házának királyi pálcája, ki megnyitod, és senki nem zárja be, bezárod, és senki nem nyitja meg: jöjj, és vezesd ki a megkötözöttet a börtön házából, ki a sötétségben és a halálnak árnyékában ül!

5. O ORIENS, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.
Ó, Napkelet, az örök világosságnak fénye és az igazságnak napja: jöjj, és világítsd meg azokat, kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek!

6. O REX GENTIUM, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.
Ó, nemzetek királya, és kit ők óhajtanak, s szegletkő, ki mind a kettőt eggyé teszed: jöjj, és üdvözítsd az embert, kit az agyagból alkottál!

7. O EMMANUEL, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.
Ó, Emmánuel, a mi királyunk és törvényhozónk, a nemzeteknek várakozása és az ő Üdvözítőjük: jöjj, hogy üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk!

2012. december 14.

Tradinak lenni trendi


[Bőven van „tömjén és csengetés”]

A világszerte ismert brit gazdasági hetilap, a The Economist holnapi számából, a Rorate Caeli blog közvetítésével:

* * *

Katolikus konzervatívok

Tradicionalista avangárd 

Trendi dolog tradicionalistának lenni a Katolikus Egyházban

THE ECONOMIST, 2012 december 15. | A nyomtatott kiadásból


     Az 1962-es II. Vatikáni Zsinat óta a Római Katolikus Egyház igyekezett alkalmazkodni a modern világhoz. Nyugaton azonban — ahol sokan azt remélték, hogy egy kortárs üzenetet fognak a legjobban elfogadni — a hívők tömegével távoztak. A vasárnapi miselátogatás Angliában és Walesben felére csökkent az 1960-ban rögzített 1,8 millióról; a plébániai hívek átlagéletkora az 1980-as 37-ről mára 52-re emelkedett. Amerikában a miselátogatás 1960 óta több mint harmadával csökkent. A francia katolikusok közül kevesebb, mint 5% jár rendszeresen misére, és ez a szám Olaszországban is csak 15%. Ahogy azonban a mainstream [fősodor] elolvad, a tradicionalisták egyre gyarapodnak.
     Vegyük például a latin misét, amelyet a Vatikán 1962-ben [helyesebben: 1969-ben] feladott a népnyelvű liturgiák kedvéért. A mise hagyományosabb formájában a pap a kenyeret és a bort suttogva, a gyülekezetnek háttal konszekrálja: anatéma azok szemében, akik a nyitottságot vallják mint korszellemet. John Zuhlsdorf atya, az amerikai pap és blogger viszont hangsúlyozza, hogy ez inkább kihívás az istentiszteleten részt vevőknek, nem úgy, mint a rendes szertartások fraternizáló liberalizmusa. „Ez nem pusztán egy iskolai csapatgyűlés”, mondja.
     Lelkesedésében mások is osztoznak. Az 1965-ben szervezni kezdett Latin Mass Society of England and Wales ma már több mint 5000 tagot mondhat magáénak. A hetente tartott latin misék száma a 2007-es 26-ról mostanáig 157-re emelkedett. Amerikában 1991-ben 60 ilyen mise volt, ma már 420. A Brompton Oratoryban, amely a londoni tradicionalizmus egyik csomópontja, 440-en jönnek össze a vasárnapi fő latin misére. Ez az angol átlag kétszerese. A nők mantillát (csipkés fejkendőt) hordanak, a férfiak zakót viselnek.
     A latin mise azonban nem a régimódiak törzshelye: a gyülekezet fiatalokból áll, összetétele nemzetközi. Az evangelikál kereszténységhez hasonlóan a hagyományos katolicizmus olyanokat vonz, akik még meg sem születtek, amikor a II. Vatikáni Zsinat megpóbálta megfiatalítani az egyházat. 34 országban vannak tradicionalista csoportok, köztük Hong Kongban, Dél-Afrikában és Belorusziában. A Iuventutem, a régi stílust kedvelő fiatal katolikusok mozgalma tucatnyi országban büszkélkedhet számos aktivistával. A tradicionalisták használják a blogokat, az internetes honlapokat és a szociális médiát, hogy terjesszék az igét — és hogy felhívják a figyelmet az olyan önfejű liberális egyházmegyékre és egyházi vezetőkre, akik régtől fogva önelégült, anakronisztikus és affektált kisebbségként tekintenek a latinistákra [így áll az eredetiben (Latinists)]. Kolumbiában 500 hívőnek, akik a hagyományos misét kérték, egy közösségi teremmel kellett beérnie (később sikerült találniuk egy templomot).
     A nagy változás 2007-ben történt, amikor XVI. Benedek pápa formálisan is engedélyezte a latin misét. Egészen eddig a hagyományos liturgia iránti szimpátia romba dönthette egy pap karrierjét. Az ügy további támogatást kapott az ordinariátus révén, amely volt anglikánoknak a Vatikán által támogatott csoportja. Több tucatnyi anglikán pap „lépte át a Tiberist” az erősen rituális beállítódású, „tömjénes és csengős” high church irányzatból, és lelt meleg fogadtatásra a tradicionalista római katolikusok körében.
     A régi rítus visszatérése a modernistább katolikusok körében csöndes megbotránkozást okoz. Timothy Radcliffe, a brit domonkosok egykori elöljárója „egyfajta «Brideshead Revisited» nosztalgiát” lát benne. A tradicionalista ébredés szerinte ellenreakció az ő nemzedékének „trendi liberalizmusával” szemben. Az inga kilengése a másik irányba alighanem elkerülhetetlen. A nyugati országok botrányoktól és hanyatlástól szorongatott egyházi hierarchiáját mégis aggasztja a tradicionalista avangárd előretörése. Vajon csak egy különc kinövés ez, vagy annak a jele, hogy az egyház rossz útra tért 50 évvel ezelőtt?

2012. december 7.

Képek az új egyházi év első szentmiséjéről

2012 december 2-án, ádvent I. vasárnapján ünnepélyes szentmisét tartottunk, amelyen Osztie Zoltán plébános úr mondta a szentbeszédet. Az alábbiakban erről teszünk közzé néhány képet. Többek között láthatjuk rajtuk a hagyományos római rítusra bűnbánati időben (ádvent, nagyböjt) jellemző sajátos liturgikus ruhákat: a diakónus és a szubdiakónus elöl felcsavart miseruháját (casula plicata, az egyébként szokásos dalmatika és tunicella helyett, amelyek az öröm ruhái), valamint a diakónus ún. széles stóláját (stola lata), amely a teljesen felcsavart és a vállon átvetett miseruhából alakult ki.

Bevonulás

Asperges

Lépcsőima

Introitus

Evangélium

Evangélium (előtérben a szkólával)

A celebráns megtömjénezése az evangélium után

Osztie Zoltán plébános úr szentbeszéde

A szubdiakónus megtömjénezése a felajánlás alatt

Prefáció

Sanctus

Kánon

Befejező áldás

Kivonulás

2012. december 4.

Szeplőtelen fogantatás és ádventi lelki nap


2012. december 8-án, szombaton, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén szentmisét tartunk a Váci utcai Szent Mihály-templomban, a szokásostól eltérően némileg korábbi, 17 órai kezdettel.
     Az elmúlt években már szokásos ádventi lelki napra ugyanaznap kerül sor, december 8-án, Gödöllőn. A délutáni ünnepi mise miatt az alkalmat a szokásokkal ellentétben nem szentmisével kezdjük. A lelki nap helyszíne a gödöllői Fácán sori premontrei plébániatemplom mellett álló Szent Ágoston Ház (2100 Gödöllő, Fácán sor 3.), kezdés reggel 9 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
    Budapestről induláshoz ajánlott a 8.00-kor a Keleti pályaudvarról (6-os vágány; Sátoraljaújhely) induló vonat, ez 08:31-kor van Gödöllőn, az állomástól gyalog kényelmesen el lehet érni időben a plébániához. Visszaútra a misére szándékozóknak a Gödöllőről 14:42-kor induló vonat lesz a megfelelő, ez 15:25-kor ér be menetrend szerint a Keleti pályaudvarra.

2012. december 2.

Ecce carissimi

Tegnappal egy újabb év ért véget: a 2011/2012-es liturgikus esztendő. Ma újra hallhattuk az ádventi gyertyagyújtást megelőző, bensőséges gregorián éneket, amelynek kezdőszavaival ismét levesszük és külön bejegyzésben archiválva tesszük közzé a káptalani blog jobb oldali sávjában feltüntetett szertartásokat az újabbaktól visszafelé haladva a régiek felé, ahogy az elmúlt négy alkalommal is tettük. Ez az immár hagyományos, visszatekintő éves jegyzék idén 45 tételt tartalmaz: nyolccal kevesebbet a tavalyinál, ami a rendkívüli szertartások számának csökkenésére utal. Minden egyéb változatlan maradt, hiszen sem a rendes alkalmak műfajai (matutínumok, vesperások, szokásostól eltérő ünnepélyességgel végzett rendes misék, nagyheti szertartások), sem a rendkívüli alkalmak műfajai (szentmisék és egyéb szertartások, pl. esküvő és bérmálás) nem bővültek. Akárcsak tavaly, ezek sorozata továbbra is felöleli az egyházi év egészét. Elmondhatjuk tehát, hogy a káptalani liturgikus év rendje véglegesen kialakult, amint ezt az említett oldalsáv tetején belinkelt naptárban az egész évre rögzített formában olvashatjuk. Ismét hálát adunk a Mindenhatónak azért, hogy ezeket az ünnepeket a hagyományos római rítus szerint zavartalanul megtarthattuk, s kérjük segítségét, hogy amit így a szétszóratásból a magunk és kortársaink javára összegyűjtött, azt őrizze meg, s a Hit előttünk álló Évében gyarapítsa is általuk a megadott kegyelmet.
 • 2012. november 17. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Egyháznapi matutínum
 • 2012. november 2. péntek, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes gyászmise abszolúcióval
 • 2012. november 1. csütörtök, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Mindenszentek ünnepéről
 • 2012. október 27. szombat, 17 óra, Észak-Komárom (Szlovákia), Szent András-templom: Ünnepélyes szentmise a templom fölszentelésének ünnepéről
 • 2012. szeptember 29. szombat, 11 óra, Mátraverebély-Szentkút, Nagyboldogasszony Bazilika: Szent Mihály napi ünnepélyes főpapi szentmise
 • 2012. szeptember 28. péntek, 19 óra, Mátraverebély-Szentkút, Nagyboldogasszony Bazilika: Szent Mihály napi matutínum
 • 2012. szeptember 8. szombat, 17 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Énekelt szentmise Kisboldogasszony ünnepéről
 • 2012. augusztus 20. hétfő, 11 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Szent István-napi énekelt szentmise
 • 2012. augusztus 18. péntek, 18 óra, Gödöllő, Premontrei Gyümölcsoltó Boldogasszony- és Szentlélek-plebániatemplom: Énekelt szentmise Szent Jácint ünnepéről
 • 2012. augusztus 15. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Nagyboldogasszony-napi énekelt szentmise
 • 2012. június 29. péntek, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Szent Péter és Pál ünnepéről
 • 2012. június 23. szombat, 19 óra 30 perc, Vác, Karolina-kápolna: Szentivánéji matutínum
 • 2012. június 23. szombat, 16 óra, Vác, Karolina-kápolna: Bérmálás és ünnepélyes szentmise Keresztelő Szent János születésének vigíliájáról
 • 2012. június 7. csütörtök, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Úrnapi ünnepélyes szentmise és körmenet
 • 2011. május 28. hétfő, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Pünkösdhétfői énekelt szentmise
 • 2012. május 26. szombat, 17 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pünkösd vigíliájának szertartásai és énekelt szentmiséje, pünkösdi matutínum
 • 2012. május 17. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki énekelt szentmise
 • 2012. május 16. szerda, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki matutínum
 • 2012. április 9. hétfő, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvéthétfői énekelt szentmise
 • 2012. április 8. vasárnap, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvétvasárnapi énekelt szentmise
 • 2012. április 8. vasárnap, 9 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Húsvétvasárnapi énekelt szentmise
 • 2012. április 7. szombat, 22 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Húsvéti matutínum
 • 2012. április 7. szombat, 19 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Feltámadási szertartás
 • 2012. április 6. péntek, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagyszombati matutínum
 • 2012. április 6. péntek, 17 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Előszenteltek liturgiája, vesperás, a szentsír megnyitása
 • 2012. április 5. csütörtök, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagypénteki matutínum
 • 2012. április 5. csütörtök, 17 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagycsütörtöki szentmise, az oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás
 • 2012. április 4. szerda, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagycsütörtöki matutínum
 • 2012. április 1. vasárnap, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Virágvasárnapi ágszentelés, körmenet és énekelt szentmise passióval
 • 2012. március 26. hétfő, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről
 • 2012. március 19. hétfő, 17 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Énekelt szentmise Szent József ünnepéről
 • 2012. március 18. vasárnap, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes szentmise nagyböjt negyedik vasárnapjáról
 • 2012. február 25. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Nagyböjt első vasárnapi matutínum
 • 2012. február 22. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Hamvazószerdai hamuszentelés, hamvazás és ünnepélyes szentmise
 • 2012. február 4. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Hetvenedvasárnapi matutínum
 • 2012. február 2. csütörtök, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Gyertyaszentelés, körmenet és ünnepélyes szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről
 • 2012. január 14. szombat, 11 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Házasságkötés és énekelt nászmise
 • 2012. január 6. péntek, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Vízkereszti énekelt szentmise ünnephirdetéssel és vízszenteléssel
 • 2012. január 5. csütörtök, 18 óra, Gödöllő, Premontrei Gyümölcsoltó Boldogasszony- és Szentlélek-plebániatemplom: Vízkereszti matutínum és Csillagjáték
 • 2011. december 30. péntek, 18 óra 30 perc, Gödöllő, Premontrei Gyümölcsoltó Boldogasszony- és Szentlélek-plebániatemplom: Pótkarácsonyi matutínum
 • 2011. december 26. hétfő, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Szent István protomártír ünnepéről borszenteléssel
 • 2011. december 25. vasárnap, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt karácsonyi nappali mise (missa tertia in die)
 • 2011. december 24. szombat, 22 óra, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Énekelt karácsonyi éjféli mise (missa prima in gallicantu)
 • 2011. december 8. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ünnepélyes szentmise a szeplőtelen fogantatás ünnepéről
 • 2011. november 26. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ádvent első vasárnapjának matutínuma