2009. március 30.

BÉRMÁLÁS ÉS SZENTMISE VÁCOTT

Vácott, a Karolina-kápolnában legközelebb április 19-én mutat be régi rítusú szentmisét Varga Lajos püspök úr a szokott időben. A szentmise előtt a püspök úr ugyancsak a régi rítus szerint szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

2009. március 27.


NAGYHETI SZERTARTÁSAINK

2009. április 5-én, virágvasárnap a szokásos szentmise egy órával előbb, azaz fél 3-kor kezdődik a Belvárosi Főplebániatemplomban (az ágszentelés, a processzió és a passióéneklés miatt).

2009. április 8-án, szerdán este 9 órai kezdettel végezzük az első (nagycsütörtöki) lamentációs zsolozsmát a Váci utcai Szent Mihály-templomban. A szertartásra mindazokat, akik a karban kívánnak részt venni, legalább fél órával előbb várjuk. A megfelelő számú gyertya és füzet érdekében most különösen fontos lenne, hogy minden érintett időben jelentkezzék. A tavaly közzétett szertartásrend a Caeremoniale Episcoporum és az esztergomi hagyomány szerint itt található.

A szent háromnap többi szertartását a hagyományos római rítus szerint az idén még nincs módunk megtartani, a legközelebbi káptalani szertartás a húsvétvasárnapi énekes szentmise lesz a szokott időben. Éppen ezért reméljük, hogy a fönti két alkalommal minél nagyobb számban jelennek meg azok, akik legalább lélekben velünk ünneplik majd a nagyhét misztériumait.

2009. március 20.


GREGORIÁN ÉS POLIFON LAMENTÁCIÓK
2009. március 28-án, szombaton 19 óra 30 perckor a budapesti Avilai Szent Teréz-plebániatemplomban (VI. kerület, Pethő Sándor utca 2.) kerül sor Katonáné Szabó Judit anticipált nagycsütörtöki lamentációs zsolozsma keretében tartandó DLA (művészdoktori) hangversenyére. Közreműködnek: Purcell Kórus (Budapest), a Kodály Iskola Clarus Fiúkara (Kecskemét), a Piarista Templom Liturgikus Kórusa (Kecskemét). Elhangzanak: a nagycsütörtöki lamentáció Népzsolozsmák szerint rövidített változatának gregorián tételei az esztergomi hagyomány szerint, a klasszikus vokálpolifónia remekműveivel (Tallis, Gesualdo, Lassus, Victoria) kiegészítve. A meghívó - részletesebb információkkal - innen tölthető le:

2009. március 18.

RENDHAGYÓ MISEIDŐPONTOK ÉS -HELYSZÍNEK

A nagyböjt folyamán a következő rendhagyóságokra lehet számítani a budapesti régi rítusú szentmiséinkkel kapcsolatban. Szent József ünnepén (március 19., csütörtök), azaz holnap a Váci utcai Szent Mihály-templomban, este fél 7 órakor, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (március 25., szerda) a Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnájában, este fél 7 órakor, feketevasárnap (március 29.) a belvárosi templom foglaltsága miatt az országúti ferencesek (Margit körút) Szent István protomártír-plebániatemplomában, délután fél 4 órakor lesz a szentmise.

Előre jelezzük, hogy a Magyar Egyházzenei Társaság idei, budapesti kongresszusán a katolikus szekció szokásos miséjét a régi rítusban tartjuk, a káptalan szolgálatával. A szentmisére május 1-én, reggel 8 órakor, a Vörösmarty utca 40. szám alatti Oltáriszentség-plebánián fog sor kerülni.

2009. március 16.

A SZENTATYA LEVELE A VILÁG PÜSPÖKEIHEZ

Magyar fordításban is megjelent XVI. Benedek pápa levele a világ püspökeihez, amelyben az SSPX püspökeire vonatkozó kiközösítés feloldásáról, annak fogadtatásáról, okairól és távlatairól nyilatkozik. A Magyar Kurír fordítása: http://www.magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=26372&rovat=10

2009. március 15.

NYÁRI LITURGIKUS TANFOLYAM

Ismét többekben fölmerült egy olyan tanfolyam gondolata, amely (esetleg évenként visszatérő formában) alkalmat adna a hagyományos római miseliturgia elsajátítására, ezúttal kitérve a "rendes forma" méltó, ahogy manapság mondani szokás: benedeki szellemben és módon való celebrálásának lehetőségeire is. Az országúti ferencesek (Budapest, Margit körút) fr. Barsi Balázs ajánlására vállalták, hogy meghirdetik a tanfolyamot és biztosítják a templomot, valamint a szükséges tantermeket. Várjuk az érdeklődők jelentkezését, és azokét a régi rítusban tapasztalt papokét, ministránsokét, egyházzenészekét is, akik a tanfolyam megszervezésében, a betanításban és a gyakoroltatásban részt tudnának vállalni. A hirdetés szabadon terjeszthető.

Meghívó

Szeretettel hívom paptestvéreimet, kispaptestvéreimet, az egyházzenészeket, a Szentmise szolgálattevőit és minden érdeklődőt a budai kolostorunkban tartandó liturgikus tanfolyamra (1053 Budapest, Margit körút 23., 2009. július 14-17.). Az előadások a római rítus két formájának együttéléséről szólnak, a gyakorlatok legméltóbb végzésük elsajátítását segítik. XVI. Benedek pápa szellemében az egyetemes, nagy római liturgikus hagyományból szeretnénk tanulni, tanulságokat levonni és lelkileg gazdagodni.

Szeretettel:

fr. Barsi Balázs OFM

TANFOLYAM PAPOK, MINISTRÁNSOK ÉS ÉNEKESEK-ORGONISTÁK RÉSZÉRE "A RÓMAI RÍTUS KÉT FORMÁJÁNAK EGYÜTTÉLÉSE" CÍMEN AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁNIÁN (MARGIT KÖRÚT) JÚLIUS 13. ÉS 17. (HÉTFŐ ÉS PÉNTEK) KÖZÖTT

Néhány rövidebb, elvi előadás mellett mód nyílik a hagyományos római mise celebrálásának megtanulására. Szükség esetén különböző felkészültségi szintek szerint (kezdők, haladottabbak) is tudunk szekciókat alakítani.

A napi program:
09.00 - 09.30: előadás
09.30 - 11.30: gyakorlás legalább három szekcióban (papok, ministránsok, énekesek-orgonisták)
12:00 - 14.00: nyilvános, énekes szentmise, majd ebédszünet
14.00 - 14.30: előadás
14.30 - 16.30: gyakorlás
17.00 - 17.30: vesperás

Tervezett részvételi díj a teljes tanfolyamra: 1000 Ft. A templom és az összes szükséges terem használata naponként 12 000 Ft-os költséget jelent, amelyet a jelentkezők létszámától függően tudunk megosztani, így a részvétel esetleg lehet drágább. A díj az ebédet nem tartalmazza, az étkezésről kinek-kinek magának kell gondoskodnia. A tanfolyamot csak kellő érdeklődés esetén rendezzük meg, ezért előzetes jelentkezést kérünk április 30-ig a következő címen:


Ferences Rendház
Szent István tér 7.
8330 Sümeg

vagy e-mailen: ujliturgikusmozgalom@gmail.com

Kérjük, a jelentkezésben tüntessenek föl nevet, lakcímet és telefonszámot. A jelentkezésre adott válaszul részletes információk május közepén várhatók.

(Ha valakinek föltűnt volna a megadott elektronikus levélcím: valóban, a kanadai ötletgazda és fönntartó, Shawn Tribe tudtával és támogatásával előkészületben van a sikeres blog, vagy inkább internetes újság, a New Liturgical Movement magyar kiadása, amelyet a szerkesztők szeptembertől terveznek elindítani. A részletekről alkalmas időben beszámolunk.)

2009. március 13.

TEMPLOMOS LELKIGYAKORLAT ÉS SZENTMISE

E hét végén P. Lipovszky A. Gergely, a templomos lovagok prelátusa lelkigyakorlatot vezet a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. A régi rítusú záró szentmisére vasárnap, március 15-én, a tervek szerint délelőtt fél 10 órai kezdettel kerül sor (némi késés a lelkigyakorlat rendje miatt elképzelhető). A szentmisén jelen lesz P. Kovács Ervin Gellért, a CLSMA klerikus protektora is. A jeles eseményre, amely így a hagyományos liturgiának elkötelezett két magyar szervezet együttműködésével megy végbe, a szervezők várják azokat a híveket is, akik nem tartoznak a lovagok közösségéhez és a lelkigyakorlaton egyébként nem vesznek részt.

2009. március 12.


NAGY SZENT GERGELY PÁPA ÜNNEPÉRE

A ma ünnepelt Nagy Szent Gergely pápa mondja röviden és velősen híres kilencedik levelében, hogy az ember azt tiszteli, „akit a kép újszülöttként vagy halottként, de égi dicsőségében is (aut natum aut passum sed et in throno sedentem) emlékezetbe idéz”. A fenti sorok a szenvedő Krisztus egy olyan, valódi képére utalnak, amely egy látomás során nyilatkozott meg a pápának szentmiséje közben. Eszerint a Megváltó mint a Fájdalmak Férfija (Is 53,3) a passió eszközeivel megjelent Gergelynek, és vérét az oltáron álló kehelybe csorgatta. Ez az ábrázolás imago pietatis vagy vir dolorum néven terjedt el a középkor folyamán. Eucharisztikus vonatkozása miatt gyakran ábrázolták szentségházakon és oltárok predelláin. Bizáncban az a változat gyakoribb, amely nem mutatja Krisztus kezeit, a nyugati példákon viszont általában látszanak a szögektől átszúrt kezek; ez a változat jobban illett a Krisztus sebeinek és vérének kultuszát középpontba állító devócióhoz. Rómában a XIV. század végén egy kis mozaikikonról úgy tartották, hogy azt a szent pápa látomására való emlékeztetőül készíttette magának. A szóban forgó kép a S. Croce in Gerusalemme-templomban található, ahol a pápák a nagypénteki istentiszteletet is tartották. Ma a bazilika múzeumában látható egy XVI. századi Szent Gergely-oltár és ereklyetartó részeként (mintegy 200 ereklyével), annak közepébe illesztve. A triptichon felirata szerint „Fuit Sancti Gregorii Magni Papae”. A S. Croce-beli kegykép típusa azonban már rég elterjedt Nyugaton, amikor a képet „eredetinek” kiáltották ki. Az ikon 1300 körül került egy konstantinápolyi görög adományaként a sínai Szent Katalin-kolostorba, majd onnan 1380 körül Raimondello Orsini del Balzo kapitányhoz (akinek a címerét is viseli). Ez utóbbi azonban hamarosan megvált tőle, és a római karthauziaknak adományozta.

N.E.

2009. március 11.

PAPSZENTELÉS ÁPRILISBAN

Most, hogy már a katonai ordinariátus honlapján is megjelent (ld. "2009-es kiemelt programjaink"), örömmel tesszük mi is közzé, hogy Alácsi Ervin János diákonust, a CLSMA klerikus tagját és a hagyományos római liturgia magyarországi föléledésének egyik megalapozóját április 18-án, fehérszombaton, de. 11 órai kezdettel áldozópappá szenteli Bíró László püspök úr. A szertartásra Hódmezővásárhelyen, a Szent István-templomban fog sor kerülni a reformált szertartás szerint, de a hagyományoshoz lehetőleg közel álló módon. Alácsi másnap, április 19-én, fehérvasárnap reggel 9 órai kezdettel ugyanitt mutatja be első szentmiséjét a régi rítus szerint, sollemnis formában, a káptalan segédlete és énekes szolgálata mellett. A jeles alkalom miatt a 18-án esedékes, póthúsvéti matutínumot is Hódmezővásárhelyen tartjuk. A szintén aznap délutánra kitűzött, szegedi szentmise nem fog elmaradni.

2009. március 4.

SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

Szent József ünnepén, 2009. március 19-én, csütörtök este fél 7 órai kezdettel énekes szentmisét tartunk Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban. A további, nem vasárnapra eső szertartások egyelőre szervezés alatt állnak (beleértve a nagyheti szent háromnapot is), ezek helyszínét és időpontját amint lehet, közzétesszük.

AZ EGYHÁZI ÉV MISEOLVASMÁNYAINAK DALLAMA AZ INTERNETEN

A Szent Péter Papi Testvérület amerikai szemináriumának honlapján folymatosan válik elérhetővé az egyházi év összes szentleckéje és evangéliuma, valamint néhány további, énekelt tétel kvadrát hangjelzésű, gregorián kottával kiírva és meghallgatható, mp3-as formátumban. Ajánljuk mindazoknak a klerikusoknak, lektoroknak és egyházzenészeknek, akik nehezen boldogulnak a tónusok elsajátításával, vagy biztosabb alapokra szeretnék helyezni ösztönösen megszerzett tudásukat. Az olvasmányok listája itt érhető el: http://www.fsspolgs.org/chant.html

2009. március 1.


"ÉS ÍME, ANGYALOK JÖVÉNEK, ÉS SZOLGÁLÁNAK NÉKI"

A fenti képtípus főleg spanyol földön elterjedt, de cseh (Strahov) és német példáit is ismerjük. A nagyböjt első vasárnapi evangéliumi szakasz utolsó versét (Mt 4,11) ábrázolja: "Akkor elhagyá őt az ördög, és íme, angyalok jövének, és szolgálának néki." A latinban itt álló 'szolgál' igének 'felszolgál' (ételt, italt) jelentése is van, ezen alapszik a kép témája: Angyalok szolgálnak fel a pusztában Krisztusnak negyvennapos böjtje után (festője Francisco Pacheco).

N.E.