2012. augusztus 23.

Peregrinatio Fidei 2012

www.peregrinatio.hu

2. FRISSÍTÉS: módosult a jelentkezés végső határideje, 
szeptember 16-ára, egyszersmind ez lesz a befizetési határidő is.
Az új információ a vörössel kiemelt 
„Befizetés” szakaszban található!

Idén is megrendezzük azt a régi rítusú főpapi szentmisével egybekötött zarándoklatot, amelyet 2010-ben és 2011-ben Mátraverebély-Szentkútra vezettünk. Az időpont tavaszról őszre került át, és az idén Szent Mihály napjához (szeptember 29-éhez) kötődik. Egyúttal azt is szeretnénk, ha ez a program rendszeressé és minél szélesebb körűvé válnék, ezért mostantól fogva országos rendezvényként hirdetjük meg, Peregrinatio Fidei elnevezéssel. Mindenkit hívunk és várunk, aki ismeri és szereti a hagyományos római rítust, vagy ha még nem ismeri, szívesen venne részt egy ilyen szertartásokra épülő zarándoklaton. Az akció beköszöntője, az idei zarándoklat felhívása és a részletes program egy e célra létrehozott külön honlapon, a www.peregrinatio.hu-n olvasható. Alább az egyszerűség kedvéért idemásoljuk a legfontosabb tudnivalókat, a további információk a honlapon találhatók.Általános tudnivalók

A zarándoklat fő eseménye a szeptember 29-én, szombaton, délelőtt 11 órakor tartandó Szent Mihály napi ünnepi pontifikális szentmise. A szentmisére az érdeklődésnek megfelelően Budapestről kora reggel zarándokbusz indul, valamint előreláthatólag más településekről is szerveznek buszokat (ezekről egyelőre az info@peregrinatio.hu e-mail címen tudunk egyéni felvilágosítást adni).

A zarándoklat keretében már előző este, azaz szeptember 28-án, pénteken elimádkozzuk a Szent Mihály-napi virrasztó zsolozsmát (matutínum és laudes), amely szintén nyilvános program. Azok számára, akik nemcsak a szombati szentmisén, hanem ezen az előző esti zsolozsmán is részt szeretnének venni, lehetőség van a kegyhely zarándokszállásán való megszállásra (1500 Ft), valamint a vacsora (700 Ft) és a másnapi reggeli (700 Ft) is megoldható. Ezen résztvevők számára nem tudunk különbuszt indítani, de terveink szerint együttesen, távolsági autóbusszal érkezünk a kegyhelyre (a távolsági buszjegy ára jelenleg 1860 Ft). A zsolozsmán résztvevők, akik vacsorát, szállást és reggelit is igényelnek, összesen 4100 Ft-os költséggel számolhatnak (+ a távolsági buszjegy ára).

A zarándokoknak szombaton a szentmise után ebédet tudunk biztosítani egységáron (1200 Ft), megrendelés szerint. A program a délutáni órákban a kegyhelyen végzett litániával és vesperással zárul, a buszok ezek végeztével indulnak vissza. A csak a zarándoklaton résztvevők, akik ebédet igényelnek, összesen 1200 Ft-os költséggel számolhatnak (+ a zarándokbusszal jövők számára annak 1 főre eső ára, ez a végleges létszámtól függően 1200—2500 Ft között várható).

A mátraverebély-szentkúti kegyhelyen az év minden napján, így zarándoklatunk alkalmával is teljes búcsú nyerhető, amelynek a szokásos feltételek (szentgyónás, szentáldozás, majd a megszentelő kegyelem állapotában végzett búcsúimádság). A búcsú intézményéről és részletes szabályairól bővebben a kegyhely honlapján lehet olvasni.Jelentkezés

 

Minthogy pontosan tudnunk kell, hány jelenlévőre számíthatunk, nagyon fontos, hogy mindazok, akik részt kívánnak venni a zarándoklaton, az alábbiakban letölthető jelentkezési lapot e-mailben vagy postán visszaküldve jelentkezzenek.

Kérjük, hogy azok is jelentkezzenek, aki egyénileg kívánnak érkezni-távozni, és nem kívánják igénybe venni a helyszínen igényelhető étkezéseket!

Ha valamely helyszínről, nem budapesti plébániáról önállóan indul zarándokcsoport (saját szervezésű busszal), csak az indulók pontos összlétszámára van szükségünk (valamint arra az információra, hogy kérnek-e a helyszínen ebédet), és a kapcsolattartó nevére, aki a csoportot szervezi. Kérjük, hogy a kapcsolattartó jelentkezzen be az alább megadott e-mailcímen elérhetőségeivel, a kiindulási helyszín megjelölésével, hogy el tudjuk látni friss információkkal, plakáttal stb.
Végső jelentkezési határidő:
2012. szeptember 16.


Befizetés

Szeptember 16-a egyszersmind befizetési határidő is, tehát aki az utolsó napokban jelentkezik, legyen szíves a jelentkezésével egyidejűleg az alábbi számlaszámra „TELJES NÉV, zarándoklat” közleménnyel átutalni a szállás és/vagy étkezés (fent közöltek szerint) kiszámolt teljes összegét, valamint — ha a központi szervezésű zarándokbuszon is igényelt helyet — 1000 Ft előleget is, külön a buszra (a buszköltség hátralevő részét később kell majd befizetni, értesítés szerint).

Számlaszám:
Csontos Gergely — CLSMA
AXA Kereskedelmi Bank Zrt.
17000019-12263493

Közlemény rovatba: „TELJES NÉV, zarándoklat” (csoportos befizetés esetén a részletes névsort az info@peregrinatio.hu címre kérjük)! Aki nem biztos a befizetendő teljes összeg mértékében, annak ugyancsak a szervezési e-mail címen szívesen segítünk.

2012. augusztus 19.

SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI SZENTMISE

Emlékeztetőül: holnap, Szent István napján, augusztus 20-án az ünnepi mise helyszíne a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom lesz (március 15. tér). A kezdés ideje a szokottnál egy kicsit korábbi: 11:30.

2012. augusztus 16.

URUNK ÉS A LITURGIKUS ABÚZUSOK

könnyedebb témák régi hagyományát felelevenítve ma átvesszük a Father Z, azaz Z atya által közzétett tréfás képet, melyen Urunk arcát a kezébe rejti, a felirat pedig a Z atya által alkotott szlogen, mely az új liturgikus mozgalom zászlójelmondata lehetne: Csak tedd a pirosat, és mondd a feketét, jó? 

A szlogen értelmének megfejtéséhez a misekönyvek, liturgikus szerkönyvek azon hagyományára kell gondolni, miszerint az elmondandó szöveget feketével, az elvégzendő rubrikát (mely a nevét is erről, azaz a vörös színről nyerte, latinul a ruber vöröset jelent) pedig vörössel írják vagy szedik. A jelmondat tehát arra emlékezteti a liturgiát végzőket, hogy a dolguk könnyű: csak ki kell mondani a feketét, és meg kell tenni a pirosat 


(A kép forrása Z atya blogja.)

2012. augusztus 14.

A krakkói Mária mennybevétele templom főoltárképe (Veit Stoss)

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJÁRA
Békével nyúgodjál, oh szerelmes Szűz, életed hatvanhárom esztendeje után! Hunyd bé angyali szemeidet, kikkel Fiadnak mennybemenetele után nem volt mit kívánnod e világ javaiból, mert a te társalkodásod eleitől fogva mennyekben vala. Soha rothadást ne lásson az a test, melyben az Isten feküdt; azok a kezek és emlők, akik táplálták a világ Üdvözítőjét, a választottak gabonáját, ki minket az Oltáriszentségben e napiglan táplál. Nyugodjatok meg, szentséges lábak, kikkel a régi kígyónak feje meg van rontatva, kik az Isten hajlékát hordoztátok, akikhez borul ma az egész Anyaszentegyház, és az Istent dicséri, ki tebenned kezdett drágalátos munkáit ma boldog elaluvással és a következendő dicsőséggel megkoronázta. Tested, lelked ma vitetik bé az örök dicsőségben a legjobb részt Fiad kezéből elvenni. A te elaluvásodat az Úristen nyugodalma napjának mondjam-e, vagy a tiédnek? Heted napján megszűnt az Isten minden munkájától, melyet cselekedett vala tebenned; ahol Isten megszűnt a munkától, ott lőn kezdete a te dicsőségednek, mely jobb rész tetőled el nem vétetik mindörökké, mert a te Krisztusod már meg nem hal, és a halál rajta nem uralkodik, de terajtad sem, kiben az Isten hajléka ma ismég megeleveníttetett. Ma annak a templomnak válogatott drága kövei, te sok jóságos cselekedetid, és a Szentlélek ajándékából való virtusid felszenteltetnek. Ma a napkeleti kapu, kin az egy Isten ki s bément, környülvétetik dicsőséggel, kire arany betűkkel írva vagyon: Soli Deo. Abban a templomban valami szép, ékes, drágalátos készületek voltak; az isteni tiszteletnek oltára és arany tömjénezők; szüzességnek, irgalmasságnak, isteni szeretetnek oszlopi; az éneklő kar, a képek, gyertyatartók, arany lámpások, egekig vezető garádicsok, drága öltözetek és Szentléleknek több egyéb titkos munkái heted napon felszenteltetnek, midőn Nagyboldogasszony felvétetik mennyekben, az angyalok örvendnek, és dicsérvén áldják az Istent, azért hogy nagy dolgokat cselekedett ővéle, aki hatalmas, de a heted napon legnagyobb jóban részesültette, az örök dicsőségbe bébocsátván: Intra in gaudium Filii tui! Mi azonban, Boldogságos Szűz Máriának árvái, kik e mái szentséges napon az új teremtésnek csudáit, a Boldogságos Szűz Máriának mint eleven hajléknak felszentelése napját jöttünk buzgóságos gyülekezettel tisztelni, és annak becsületiért félretévén minden szolgai munkát, hogy a Szentlélek munkáit hitnek szemeivel szemlélnők, messze földről is ezen sátoros napra ide egybegyűltünk: azon drágalátos Szűznek esedezése által kérjünk bűnös fejünknek olyan kegyelmet a nagy irgalmú Istentől, hogy földi zarándokságunk napjait úgy folytatjuk szentségben és igazságban őelőtte, hogy méltók lehessünk mi is az heted napon a legjobb részt, a kegyelemnek ölében való boldog kimúlást elnyerni, és Úr nyugodalmába valaha bevitetni, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!” (Csete István, 1690)

2012. augusztus 13.

NAGYBOLDOGASSZONY A PÁLOSOKNÁL

Emlékeztetőül: idén, Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én az ünnepi mise helyszíne a Gellért-hegyi pálos sziklatemplom lesz. A kezdés ideje: 18:30.

2012. augusztus 9.

MŰVÉSZET ÉS LITURGIA

„Az istentisztelet a kereszténység számára (a mai gyakorlattal ellentétben) nem taggyűlés, lelki feltöltődés vagy baráti összejövetel, hanem kultusz. Kultusz pedig nincs forma nélkül. A kultusz formája a kultúra. Ezért a kultúra hanyatlása a kultusz hanyatlását hozza magával, vagyis hanyatlik a művészet és az istentisztelet egyaránt.”