2008. március 27.

ELŐADÁS A SZENTGYÓNÁSRÓL

E hét szombatján, 2008. március 29-én, délután 4 órai kezdettel és kb. másfél órás terjedelemben Alácsi Ervin János tart előadást a szentgyónásról a Váci utcai Szent Mihály-templom Ward Mária-termében (az előcsarnokból jobbra nyílik). A katekézis időszerűségét az adja, hogy az Egyház a húsvétot, illetve annak környékét jelöli meg az évente legalább egyszeri gyónás és áldozás kitüntetett idejeként (ezek elvégzése híján hagyományosan senki nem volt az Anyaszentegyház teljes értelemben vett tagjának tekinthető), illetve az, hogy a gyónással kapcsolatban a mai katolikus társadalomban számos elvi és gyakorlati nehézség jelenik meg, amelyek megérdemelnék a teológiai tisztázást. Az előadás és az aznap esti matutínum között mindenkinek figyelmébe ajánljuk a Schola Hungarica 7 órakor kezdődő koncertjét a Pasaréti templomban.

2008. március 23.


ÜNNEPÉLYES SZENTMISE GYÜMÖLCSOLTÓ
BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN


Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2008. március 31-én délelőtt fél 10 órára a Budapest–Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomba (Nagymező – Király utca sarka) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének régi római rítusú missa sollemnisére, amelyen Kővári Réka teljesíti az egyházzenei DLA (művészdoktori) fokozat megszerzéséhez szükséges liturgikus szolgálatát és koncertjét. A szentmisén a következő gregorián tételek és polifon művek hangoznak el:

Hassler: Dixit Maria
Victoria: Vidi aquam
Christi Virgo dilectissima (responsorium prolixum)
Victoria: Ne timeas Maria
Byrd: Rorate caeli (introitus)
Victoria: Missa de Beata – Kyrie
IX. gregorián mise (Missa de Beata) Gloria tétele
Alleluja – Ave Maria
Alleluja – Virga Jesse floruit
Virgini Mariae laudes (sequentia)
Palestrina: Ave Maria
Monteverdi: Ave Maria
ambrozián Credo
Ave Maria (offertorium)
Palestrina: Ave maris stella
IX. gregorián mise (Missa de Beata) Sanctus és Agnus Dei tétele
Byrd: Ecce Virgo concipiet
Viadana: Ave verum
Marenzio: O sacrum convivium
Victoria: Regina caeli

Valamint néhány népének a Kájoni Cantionaléból a Deák–Szentes kézirat dallamával (Mikor Máriához az Isten angyala; Itt jelen vagyon az Istennek Fia; Üdvözlégy, Krisztus szent teste). Közreműködik: Kővári Réka egykori és jelenlegi tanítványaiból, a Capitulum Laicorum Sancti Michaelis Archangeli tagjaiból és a LFZE Egyházzene Tanszékének hallgatóiból álló kórus, dr. Bednarik Anasztázia DLA – orgona. A missa sollemnist ft. Balogh Piusz OPraem (diákonus) és t. Alácsi Ervin János (szubdiákonus), illetve a CLSMA tagjainak segédletével ft. Kovács Ervin mutatja be. Továbbá szeretettel várjuk Kővári Réka "A Kájoni Cantionale énekei Székelyföld és Moldva néphagyományában a Deák–Szentes kézirat tükrében" című DLA disszertációja nyilvános védésére 2008. április 1-én délelőtt fél 11 órára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Liszt Ferenc tér) I. emeleti Tanácstermébe.

(PÓT)HÚSVÉTI MATUTÍNUM

2008. március 29-én, szombaton, este fél 9 órai gyülekezéssel és 9 órai kezdettel pótlólag imádkozzuk húsvét éjszakájának matutínumát Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban (Angolkisasszonyok) az esztergomi rítus szerint. Mivel a magyar és számos más egyház régi szokása szerint a húsvéti idő vasárnapjain végig húsvétvasárnap liturgiáját ismételték és csak a rá követekező szabad köznapon iktatták be e tulajdonképpeni, saját vasárnapot, a halasztás most nem jelent eltávolodást a hagyományos gyakorlattól. Szeretnénk továbbá fölhívni a figyelmet, hogy a húsvéti idő ún. 'tempus relaxationis', vagyis liturgikus értelemben is a felüdülés ideje. Így a soron következő matutínumok csak egy nokturnusból állnak, azaz biztosan nem hosszabbak másfél óránál. Szeretettel várjuk tehát most, illetve majd áldozócsütörtökön és pünkösdkor azokat is, akiket eddig elriasztott a zsolozsmák terjedelme. Húsvéti zsolozsmát idén tartunk először, és ezzel teljessé válik a liturgikus imádság szintjén az egyházi év temporális körének legjelesebb napjait lefedő sorozat.

Kérem, hogy akinek nem okoz megoldhatatlan problémát, itt, a hirdetés után megjegyzésben jelezze részvételi szándékát, mert az e-mailes jelentkezések a nagy levélforgalomban könnyen elkallódnak. A káptalan rendes tagjainak részvétele eleve adott, ők csak akadályoztatásuk esetén jelentkezzenek, mindenki más viszont legkésőbb a szertartás előtt három nappal jelentkezzék! Azért szükséges, hogy ezt nyomatékosítsam, mert az utóbbi időben nem egyszer előfordult, hogy a korábban érkezettek, akik viszont nem jelentkeztek füzetért, magukhoz vették a zsolozsma szövegét és kottáit tartalmazó füzeteket, így a káptalani tagok vagy azok, akik ezt levélben igényelték, füzet nélkül maradtak. Ezek a füzetek komoly szakmai munka eredményei és sokszorosításuk is költséges, időigényes feladat. Ezért a jövőben újra névvel ellátott füzeteket fogunk előkészíteni, amelyeket csak az vehet majd át, aki előre kérte őket. Az esetlegesen fennmaradókat a szertartás kezdetén szétosztjuk. Az érdeklődésnek mindig örülünk, és szeretném, ha senki nem fogná föl bántónak vagy kirekesztőnek, amit írtam, hanem inkább a másokkal szembeni méltányosság elemi gesztusára vonatkozó kérésnek tekintené. Ha valaki önhibáján kívül nem tudja időben jelezni részvételi szándékát, a http://www.egyhazzene.hu/ oldalról, a CLSMA alatti 'Letöltések'-nél pdf formátumban megtalálja és kinyomtathatja az anyagot (a hozzá szükséges kottafont ugyanonnan letölthető).

Végül figyelmetekbe ajánlom az említett honlapon olvasható felhívást egy nagyszabású, augusztus végére tervezett liturgikus konferenciáról.

A Szent Mihály Laikus Káptalan minden tagjának,
és nevükben minden más címzettnek is áldott húsvétot kívánok.
Krisztus feltámadt!

F.M.

2008. március 22.


MŰSORAJÁNLÓ

Ma, nagyszombaton, délután 16 óra 5 perces kezdettel Földváry Miklós az Exsultet, vagyis a nagyszombati gyertyaszentelő imádság (Benedictio cerei, újabb nevén Praeconium paschale, azaz "Húsvéti örömének") szövegéről tart magyarázatot a Szent István Rádió (http://www.mkr.hu/) "Kávéház" című műsorában. Az adás Hatvan, Eger, Miskolc és Sátoraljaújhely térségében fogható, egyébként online meghallgatására van lehetőség a http://katolikusradio.agria.hu/ címen.

2008. március 13.

A sötét matutínumról a nagyhét szerdáján,
csütörtökjén és péntekjén

Cæremoniale Episcoporum iussu Clementis VIII. Pont. Max. novissime reformatum. Omnibus Ec­clesiis, præ­ci­pue au­tem Metropolitanis, Cathedralibus, & Collegiatis, perutile, ac necessarium. Ex typographia lin­gua­rum ex­ter­na­rum, Roma 1600. Lib. ii. Cap. xxii. = Achil­le Maria Triacca — Manlio So­di: Cæ­re­moniale Epi­sco­po­rum. Editio princeps. (1600). Libreria Editrice Va­ti­cana, Città del Vaticano 2000. (Monu­men­ta Liturgica Con­­cilii Tridentini 4) 230–234.

1. Virágvasárnap után semmi olyan ünnepi szertartás nincs, amely magyarázatra szorulna, egészen a sötét zsolozsmákig. Mert jóllehet kedden és szerdán ünnepélyes misét szokás tartani, és ezeken elénekeltetik a mi Urunk kínszenvedése, ugyanolyan módon kell mindent végezni, mint ahogyan más köznapokon föntebb kifejtettük a püspök jelenlétében vagy távollétében.
2. A passiót pedig úgy kell énekelni, amint a megelőző vasárnapnál jeleztük, mind ami a szolgálattevők öltözetét, mind ami számukat, mind ami a többi szertartási elemet illeti.
3. Szerdán viszont huszonegy órakor vagy ahhoz közel a püspök palástban a templomba megy a kanonokok kíséretében, és belépve a templomba befedi fejét a palást csuklyájával; ha érsek, akkor ne vigyenek előtte keresztet e három nap matutínumai alatt.
4. A templom, az emelvény, az oltár és a püspöki szék maradhatnak földíszítve, amint a megelőző vasárnapon voltak, vagy annál kissé egyszerűbben, és a leckeoldalon állítsanak föl egy háromszögletű gyertyatartót, amely tizenöt közönséges, kb. egy font súlyú gyertya elhelyezésére alkalmas. Ezeket kevéssel a püspök megérkezése előtt gyújtsák meg az oltár gyertyáival együtt, amelyek ugyanolyan közönséges viaszból készülhetnek.
5. A püspök, miután elmondta a szokásos imádságokat, menjen a székéhez úgy, hogy közben saját maga húzza palástja végét a földön, és ne segédkezzék neki egyetlen kanonok sem, hanem csak néhány káplán álljon körülötte karingben. Ha pedig jobban tetszenék neki, hogy a karba menjen a kanonokok közé, dicséretes volna.
6. Miután a püspök rövid ideig pihent a maga székében, fölkel, és vele együtt mindenki, és fedetlen fejjel végigmondja az oltár felé fordulva a Pater noster-t, az Ave Ma­ria-t és a Credo-t. Ezután saját maga visszahúzza fejére a csuklyát, és így áll, míg az ő biccentésére a kar nem énekli el a Zelus domus tuæ antifónát, amelynek végeztével és a zsoltár elkezdése után leül, és a káplánok eligazítják a palástja rojtjait. Ugyanígy a kanonokok és mindenki más is leül.
7. Az egyes zsoltárok végén a szertartó vagy valamelyik káplán a köteles tiszteletadások után egy alkalmas eszközzel a kezében odamegy a triangulumhoz, és eloltja az evangéliumoldalon lévő, szélső gyertyát. A következő zsoltár végén egy másikat olt el a másik oldalon, és így tovább, fölváltva a két oldalon, eloltja minden nokturnus és a laudes egyes zsoltárai után az egyes gyertyákat.
8. A nokturnusok harmadik antifónájának befejeztével és a verzikulust követően a püspök fölkel, leveszi a csuklyát, és a válasz eléneklése után csöndben elmondja a Pater noster-t, mint föntebb. Ezután befedi a fejét, leül, és vele együtt mindenki.
9. Akkor a kántorok a köteles tiszteletadásokkal az oltár és a püspök felé odamennek a kórus közepén vagy az adott templom szokása szerinti helyen előkészített olvasóállványhoz, ott eléneklik a Siralmakat, és utánuk ugyancsak az oltár és a püspök felé elvégzett tiszteletadással távoznak.
10. A második és a harmadik nokturnus olvasmányait vagy ugyanígy kántorok, vagy kanonokok éneklik a templom szokása szerint, a fiatalabbaktól elkezdve, és mindenki csak egyet.
11. A Benedictus-ra a püspök fölkel és leveszi a csuklyát, és fölkel vele együtt mindenki. Míg éneklik az Ut sine timore verset, a szertartó vagy valamely káplán egy megfelelő eszközzel eloltja az egyes versek után az oltár minden gyertyáját, fölváltva a két oldalon, az evangéliumoldalról kezdve, és vele együtt minden más világítóeszközt is el kell oltani, kivéve az Oltáriszentség előtt.
12. Amikor ismétlik a Benedictus-antifónát, a szertartó vagy valamelyik káplán leveszi a triangulum csúcsáról az egyetlen, még égő gyertyát, és anélkül, hogy eloltaná, magasra emeli az oltár leckeoldalán, majd amikor elkezdődik a Christus factus est pro no­bis, elrejti az oltár mögött vagy más módon.
13. Eközben a püspök föláll a székéből, letérdel az oltár előtt előkészített térdeplőre, és vele együtt letérdel mindenki. A kar erre mindjárt elkezdi csöndben a Pater no­ster-t, majd a Miserere zsoltárt megzenésítve vagy fájdalmas hangon elmondva.
14. Ennek végeztével a püspök térden állva és fejét kissé meghajtva vagy a könyvből, vagy emlékezetből fennhangon elmondja a Respice quæsumus stb. könyörgést a Qui te­cum zárlatig, amelyet csöndben mond.
15. A könyörgés után a szertartó a zsámolyát vagy a könyvét rövid ideig ütögetve zajt kelt, és ugyanezt teszik a többiek, míg a szertartó az addig elrejtett, égő gyertyát elő nem hozza középre: ekkor mindnyájan abbahagyják a zörgést.
16. Ezután a püspök és mindnyájan fölállnak, és kivonulnak ugyanúgy és ugyanolyan sorrendben, ahogyan bejöttek.
17. Ugyanezt kell megtartani a két következő sötét matutínumban, azzal a különbséggel, hogy az oltárról, a püspöki székről, minden emelvényről és padlófelületről le kell venni a szőtteseket. A püspöki széken ugyanakkor maradhat egy párna, ha a püspök saját kényelmére úgy kívánja. És ügyelni kell arra, hogy a hórát késői órában, azaz napnyugta után végezzék.


Kiegészítések

Adrian Fortescue — J. B. O’Connel — Alcuin Reid OSB: The Cere­mo­nies of the Roman Rite Described. Saint Michael’s Abbey Press, London 2003. (valamint saját megjegyzések)

1. Az esztergomi rítusban saját rubrikák vonatkoznak a Kyrie puerorumra és a pro­cesszióra, ld. alább.
2. Az 1951 óta érvényes szabályok szerint a hórát nem szabad anticipálni, legföljebb a székesegyházakban, amelyekben másnap reggel a krizmaszentelés miséje következnék; a hóra végén elmarad a zörgés és a Miserere zsoltár; a hóra végeztével nincs kivonulás, hanem mindenki egyenként távozik (először a magasabb rangúak). Ezekre a módosításokra nem leszünk tekintettel.
3. A liturgikus szín (ez itt csak az oltárfölszerelést érinti) viola, azaz nálunk fekete.
4. A bevonulás sorrendje: szertartó, ministráns (ha van, most nem lesz, mert semmi dolga), a két korátor, officiáns, majd a teljes kar ereszkedő rangsorban.
5. Nem szolgálnak akolitusok, sem tömjénvivő, ennek megfelelően nincs gyertya be- és kivonulásra, a kilencedik olvasmányra és a könyörgésre, és nincs tömjénezés a Benedictus alatt.
6. Orgonakíséret nincs (nagycsütörtökön helyenként szokásban volt).
7. Az antifónákat nem preintonálják: mindegyiket a korátorok kezdik a saját helyükről vagy a plánum közepéről, a kar folytatja az antifónát, majd ismét a korátorok kezdik a zsoltárt, és a két félkar zsoltáronként felváltva folytatja. Nálunk a plánum közepéről intonálják az antifónákat felváltva, és az esedékes korátor ülőhelyével szemközti félkar kezdi a zsoltár második félversét!
8. A szertartó a fölolvasók balján áll (máskor is).
9. A verzikulusokat a korátorok éneklik ketten, középről.
10. Az officiáns nem visel palástot, rendes helye a karban van, az első helyen.
11. Az officiáns nem olvassa a kilencedik olvasmányt.


A Kyrie puerorum és a processzió

1. A Traditor autem antifóna visszatérése alatt a „pueri” kimennek középre, térdet hajtanak, fölállnak, majd letérdelnek a szentélylépcsőre. Amint az antifónának vége, elkezdik a Kyrie-ket. A gyertyaoltogató visszatérhet a helyére az oltár mögül.
2. Szintén a Traditor autem antifóna visszatérése alatt a „diaconi” és a „sacerdotes” a „pueri”-t maguk elé engedve kimennek középre, térdet hajtanak, majd az előbbiek a Jézus Szíve-oltárhoz, az utóbbiak a Szent József-oltárhoz vonulnak, és annak lábazatára letérdelnek. A Kyrie-k után a „diaconi” éneklik a Domine miserere akklamációt, a „sa­cerdotes” pedig a trópusokat.
3. A Traditor autem antifóna után a teljes kar többi tagja is letérdel a helyén, és a korátorok vezetésével onnan énekli a „sacerdotes” után a Christus Dominus … szavakat.
4. Az utolsó Christus Dominus alatt a szertartó és a két korátor fölállnak és a hajó közepére mennek, ahol megállnak az oltár felé fordulva: elöl egymás mellett a két ko­rá­tor, mögöttük középen a szertartó. Amint a Kyrie puerorum befejeződött, a ko­rá­to­rok intonálják a Rex Christe factor omnium himnuszt, amelyet a teljes kar folytat. Ennek minden egyes strófája után a „pueri” újra eléneklik a Kyrie eleison … szavakat.
5. A kórusban, a szentélylépcsőn és a két mellékoltárnál ezalatt mindenki föláll. A ce­lebráns beáll a szertartó és a két korátor közé, a többiek pedig az ülésrendnek megfelelően fölsorakoznak két sorban az oltár felé fordulva úgy, hogy a korátorok előtt közvetlenül a káptalani tagok legyenek. Miután így fölálltak, a szertartó jelére térdet hajtanak, majd befelé (mindenki a mellette álló felé) megfordulnak, és a himnuszt énekelve, a szertartó vezetésével a Szent Rita-kápolnához vonulnak az előcsarnokba.
6. A kápolna előtt a celebráns letérdel az ott előkészített térdeplőre, és körülötte ugyancsak letérdel mindenki. A celebráns —ha a kar nem készült többszólamú feldolgozással— a himnusz végeztével elmondja prózában a Miserere zsoltárt, csöndben a Pater noster-t (előtte Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison), majd a Respice quæsumus könyörgést prózában, a konklúziót csöndben végezve el, Amen nélkül.
7. A könyörgés után a kar föláll és utat enged a szertartónak, aki elindul visszafelé. Követi a celebráns és a két korátor, utánuk a káptalani tagok, majd a többiek. Mindjárt a fölállás után a korátorok intonálják a Hymnum dicamus Domino himnuszt, amelyet a kar visszafelé közösen énekel, a „pueri” strófánkénti Kyrie-ivel. A kórus közepére érve mindenki térdet hajt, és visszamegy a karban elfoglalt helyére, ahol állva marad.
8. A himnusz végeztével mindenki letérdel, a celebráns prózában elmondja a Deus mi­sereatur zsoltárt, csöndben a Pater noster-t (előtte Kyrie …) és prózában, csöndes kon­klú­zióval a Re­spi­ce quæsumus könyörgést. Utána minden gyertyát eloltunk. A gyer­tya­oltogató bemegy a szentélybe, a főoltár előtt térdet hajt, majd bemegy a főoltár mögé az égő gyertyáért. Folytatódik a CE szerinti leírás a 15. ponttól.

Fordította és kiegészítette: F.M.

2008. március 3.

NAGYCSÜTÖRTÖKI MATUTÍNUM ÉS TOVÁBBI HIRDETÉSEK

2008. március 16-án, virágvasárnap a szokásos szentmise egy órával előbb, azaz délután fél 3 órakor kezdődik a belvárosi főplebániatemplomban az ágszentelés, a processzió, a hosszú traktus és a passió miatt. Kérjük a kedves híveket, hogy hozzanak magukkal barkát, esetleg, ha módjuk van rá, pálma- és olajágakat.

2008. március 19-én, szerdán, este 9 órai gyülekezéssel és fél 10 órai kezdettel nagycsütörtöki lamentációs matutínumot, úgynevezett sötét zsolozsmát (officium tenebrarum) végzünk az esztergomi rítus szerint Budapesten, a belvárosi Szent Mihály-templomban (a szokatlanul késői kezdés megfelel a Caeremoniale Episcoporum kívánságának, amely legkorábban 9 órára helyezi a szertartást). A rendtartást hamarosan közzétesszük itt a blogon. Kérjük, hogy mindenki, aki a káptalan rendes tagjain kívül részt szeretne venni az imádságban, jelezze megjegyzésben vagy e-mailben, mert a szokásos füzetek mellett fejenként egy-egy gyertyára is szükség lesz, amelyet csak így tudunk a megfelelő számban biztosítani. Akinek már van 2005-ös vagy későbbi kiadású füzete, legyen szíves ellenőrizni azt is, hogy rendelkezik-e a processzió 2007-es kiadású változatával (esztergomi forrás szerint, míg a korábbi zágrábi volt). A legfrissebb változat található meg a http://www.egyhazzene.hu/ "Capitulum Laicorum / Letöltés / Nagycsütörtöki matutínum" címén is. A szent háromnapban más szertartásokat egyelőre nincs módunk tartani.


2008. március 24-én, húsvéthétfőn szintén lesz hagyományos rítusú énekelt szentmise a megszokott helyen és időben.

2008. március 29-én, szombaton este a (pót)húsvéti matutínum nem este 8, hanem 9 órakor kezdődik.

2008. március 30-án, fehérvasárnap a belvárosi főplebániatemplom foglaltsága miatt a szentmise a belvárosi Szent Mihály-templomban (Angolkisasszonyok) lesz este fél 6 órai kezdettel.

2008. március 31-én, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony (Angyali üdvözlet) transzponált ünnepén délelőtt fél 10 órai kezdettel régi rítusú missa sollemnis lesz Budapesten, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plebániatemplomban. A szertartás zenei irányításával Kővári Réka népzenekutató, egyházzenész, a CLSMA rendes tagja teljesíti az egyházzenei DLA (művészdoktori) fokozat megszerzéséhez szükséges liturgikus szolgálatát.
UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS

A beszélgetést technikai okokból sajnos nem sikerült a CLSMA liturgikus alkalmain készült felvételekkel illusztrálni, a február 25-én elhangzott zenei betétek tehát máshonnan származnak. Azok számára, akik nem tudták a fenti időpontban meghallgatni az adást, igyekszünk a teljes anyagot (kb. 50 perc) hangfájl formájában is elérhetővé tenni.

R.Z.