2012. január 31.

A hetvenedvasárnapi matutínum eleje

GYERTYASZENTELŐ ÉS HETVENEDVASÁRNAP


Február 2-án, csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este fél 8 órai kezdettel tartjuk a gyertyaszentelést, körmenetet és szentmisét a Belvárosi Főplébániatemplomban, sollemnis formában. Kérjük a híveket, hogy a megszentelendő gyertyákat hozzák magukkal, és a szertartás előtt adják át a ministránsoknak.

Szombaton, február 4-én este fél 9 órai kezdettel imádkozzuk a hetvenedvasárnapi matutínumot a Belvárosi Szent Mihály-templomban. Kérjük, hogy mindazok, akik megbízható rendszerességgel látogatják, vagy a jövőben szeretnék látogatni ezeket a virrasztó zsolozsmákat, de nem tagjai a káptalannak, jelentkezzenek elektronikus levélcímünkön. Erre a zsolozsmák gyorsabb és jobb előkészítése érdekében lenne szükség.

2012. január 18.


A RÓMAI RÍTUS ÜNNEPE

A hagyományos római naptárban január 18-án van Szent Péter apostol római székfoglalásának ünnepe. Ezt a dátumot az 1962-es kalendárium már köznapként jelzi, Magyarország népe pedig ma egyébként is Árpádházi Szent Margitot ünnepli, úgyhogy feltehetjük a kérdést az — egyébként protestáns — költővel: „Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?”

A Cathedra S. Petri [később hozzátéve: Apostoli] Romae ünnepét IV. Pál pápa vezette be 1558-ban, és V. Szent Pius is megtartotta duplex ranggal, amely később duplex maiusra emelkedett. Péter apostol eredeti püspöki széke nem maradt fönn, sokáig azonban ennek hitték a Kopasz Károly császár által 875-ben VIII. János pápának ajándékozott pápai trónust, amelynek számára 1647 és 1653 között Gian Lorenzo Bernini készített csodálatos barokk ereklyetartót az új Szent Péter-bazilika apszisában, az ún. katedra-oltár fölé.

Szent Péter római püspök katedrájának ünnepét Boldog János római püspök, magát a barokk katedra-oltárt pedig Boldog János Pál római püspök alatt törölték el. A katedra-ereklyetartó szerencsés módon megmaradt, ma is látható.

És hogy mi köze ennek a régi kor árnyai által elhomályosított római liturgiához? Pius Parsch, a liturgikus mozgalom egyik apostola így fejti ki, nem sokkal az ötvenes években meginduló liturgikus reform előtt (Az üdvösség éve. Az egyházi év liturgiájának magyarázata. I: A karácsonyi ünnepkör, Budapest 1936, 393):

„Liturgikus életünk számára jelentős a mai ünnep. Eszünkbe jutott-e már, hogy egész liturgiánk tulajdonképen a római városi liturgia? Többnyire római helyi szenteket, római templomok fölszentelését ünnepeljük; sőt a stációs napokon évente százszor is végigvezet bennünket a liturgia Róma városán, hogy (lélekben) ott vegyünk részt a misén, Róma püspökével együtt. Mindez sürgeti, hogy mi is odakapcsolódjunk, hogy a római egyház saját püspökségünk legyen. Ezt kívánja a nyugati liturgia jelen fejlődési foka. Másként is fejlődhetett volna. Ha a liturgia az első három század irányában fejlődik tovább, akkor talán nekünk is volna saját patriarkátusunk és saját liturgiánk. Talán könnyebb volna akkor beleélni magunkat. Azonban számolnunk kell a meglevővel. Szükséges, hogy egyek legyünk a római egyházzal, hiszen a római község tagjai vagyunk. Honi templomunk gyakran egy római templommá tágul, s mi a római püspökkel ünnepeljük a szent titkokat. Így lesz számunkra a római liturgia meghitt jóbarát. Mi különbség van a mai ünnep, meg Péter-Pál ünnepe között? Ott az apostolt, Krisztus első földi helytartóját, a világegyház pápáját ünnepeljük. Ma pedig a római egyház püspökét, amely egyházba mi is be vagyunk kebelezve (ezért van a breviáriumban a püspökök zsolozsmája). Valamiképpen tehát római liturgiánk házi ünnepét üljük.

Reméljük, hogy e bensőséges házi ünnepet — és a hozzá tartozó házi oltárt — Róma püspöke nemsokára visszaadja a római liturgia rendkívüli formájának.

R.Z.

2012. január 6.

A vízkereszti matutínum eleje
VÍZKERESZTI ÜNNEPHIRDETÉS

Ősi szokás az Egyházban a húsvét napjának nyilvános meghirdetése, amelyre a hagyomány szerint vízkeresztkor kerül sor. A római rítusban erre külön formula alakult ki, amely a húsvét mellett az év egyéb fontosabb mozgó ünnepeit is tartalmazza. Az ünnephirdetés liturgiatörténetét kitűnően foglalja össze Henri Adam de Villiers írása (franciául a Schola Sainte Cécile, angolul pedig a New Liturgical Movement blogon), amelyből a formula idei — a XIX. századi Pontificale Romanum betűivel és hangjegyeivel készült — változatát idézzük (saját latin és magyar ünnephirdetésünk 2010-re innen letölthető).


A hagyományos rítus szerinti teljes egyházi naptárt a 2012-es polgári évre — mint korábbi bejegyzésünkben utaltunk rá — a liturgikus ordók tartalmazzák. Addig, amíg hazánkban is megérnek egy ilyen kiadvány összeállításának feltételei, a magyar közönség ebből a táblázatból ismerheti meg az idei év állandó és változó helyű egyházi ünnepeit és köznapjait az 1962-es naptár szerint.

Nagyjából ezt a liturgikus rendet követik a Szent Mihály Laikus Káptalan nyilvános szertartásai is, ezekről azonban külön jegyzék készül, amelyet a blog jobb oldali oldalsávjában a „Szertartásaink (2011/2012)” cím alatt lehet majd elérni. A mozgó ünnepek kihirdetésének vízkereszti rítusához kapcsolódva azonban ezúton is közzétesszük a jelen polgári évben tervezett nyilvános szertartásaink várható napjait, a minden vasárnapi és a vasárnapra eső ünnepeken tartott 12 órai nagymisék kivételével.


M a t u t í n u m o k

január 5. szerda (vízkereszt)
február 4. szombat (hetvenedvasárnap)
február 25. szombat (nagyböjt 1. vasárnapja)
április 4. szerda (nagycsütörtök)
április 5. csütörtök (nagypéntek)
április 6. péntek (nagyszombat)
április 7. szombat (húsvétvasárnap)
május 16. szerda (áldozócsütörtök)
május 26. szombat (pünkösd)
június 23. szombat (Szent Iván)
szeptember 28. péntek (Szent Mihály)
november 10. szombat (egyháznap)
december 1. szombat (ádvent 1. vasárnapja)
december 28. péntek (pótkarácsony)


S z e n t m i s é k

január 1. vasárnap (kiskarácsony)
január 6. péntek (vízkereszt)
február 2. csütörtök (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
február 22. szerda (hamvazószerda)
március 19. szombat (Szent József)
március 26. hétfő (Gyümölcsoltó Boldogasszony, vasárnapról áthelyezve)
április 5. csütörtök (nagycsütörtök)
április 6. péntek (nagypéntek)
április 7. szombat (húsvét vigíliája)
április 9. hétfő (húsvéthétfő)
május 17. csütörtök (áldozócsütörtök)
május 26. szombat (pünkösd vigíliája)
május 28. hétfő (pünkösdhétfő)
június 7. csütörtök (Úrnapja)
június 29. péntek (Szent Péter és Pál)
augusztus 15. szerda (Nagyboldogasszony)
augusztus 20. hétfő (Szent István király)
szeptember 8. szombat (Kisboldogasszony)
szeptember 29. szombat (Szent Mihály)
november 1. csütörtök (Mindenszentek)
november 2. péntek (Halottak napja)
december 8. szombat (Szeplőtelen Fogantatás)
december 24. hétfő (karácsony, éjféli mise)
december 26. szerda (Szent István első vértanú)

2012. január 3.


VÍZKERESZTI SZERTARTÁSAINK

E hét csütörtökön, január 5-én este 6 órai kezdettel immár hagyományosan a gödöllői premontrei plébániatemplomban tartjuk a vízkereszti matutínumot a Lukács-genealógiával és a szokásos Csillagjátékkal. Másnap, január 6-án, pénteken este fél 7 órai kezdettel a budapest-belvárosi Szent Mihály-templomban végezzük az ünnepi szentmisét, benne ünnephirdetéssel, majd a szentmise után a vízszentelés szertartásával. Kérjük a híveket, hogy hozzanak magukkal alkalmas edényeket, üvegeket, amelyekben a szenteltvizet hazavihetik. Hirdetjük továbbá, hogy a vízkereszti időszakban lehetőség lesz otthonaik éves megszentelésére. Időpontot Gellért atyával személyesen lehet egyeztetni.

2012. január 1.

KÁPTALANI KRÓNIKA A 2011. ÉVRŐL — EXTRÁK

A tavalyi évről szóló beszámoló mérhetetlenül hosszúra sikeredett (csak képből több mint 130 van benne!!!). Sokan már korábban is panaszkodtak, hogy nem bírják elolvasni a hosszabb bejegyzéseket. Nem gondolom, hogy az ellenkező végletbe kellene esni, és mostantól csak a nyúl farkával mérhető, féloldalas posztok jelenhetnének meg. Lesznek tehát komolyabb terjedelmű írások ezután is, a helyes arányokra azonban tényleg jobban kell ügyelni. Ha viszont már egyszer beleestünk ebbe a hibába, nem mehetünk tovább anélkül, hogy ne kárpótolnánk az áldozatokat — esetünkben az olvasókat (vagy azért, mert kénytelenek voltak lemondani a továbbolvasásról, vagy azért, mert éppen hogy nem mondtak le róla, és most szenvedik ennek következményeit). Ez a célja a jelen bejegyzésnek, amely egyúttal a „Könnyedebb témák” sorozat legújabb darabja.

Mit is adjunk hát vigasztalásul, vagy inkább jutalmul a kitartó olvasónak, aki még mindig hajlandó erre a címre kattintani? A filmes világban ismert az ún. extrák fogalma, vagyis hogy aki nemcsak megnéz, hanem meg is vesz (pl. dvd-n) egy játékfilmet, az nemcsak a teljes műhöz jut hozzá, hanem egy válogatáshoz is olyan jelenetekből, rövidebb részletekből, amelyek nem kerülhettek be a végleges filmbe. Nos, ilyen extra képeket kínálok most fel a 2011-es káptalani krónika mellé, bízván az olvasó humorérzékében és az érintettek nagyvonalúságában. Egyébként pedig mindez jól illik a szilveszter hangulatához, amely talán még mindig itt van közöttünk.

Íme tehát, ami a 2011. évi káptalani krónikából kimaradt, januártól decemberig szigorú időrendben:


VÍZKERESZTI SZENTMISE

„A legtürelmesebb hívem… És még csak nem is béget vissza!”


HETVENEDVASÁRNAPI MATUTÍNUM

Ki a manó lehet ez…?

Na, így azért egészen más!


NYÍREGYHÁZI MET-KONGRESSZUS

„Amíg éppen nem kell előadnom,
csináljunk valami érdekeset és hasznosat…”VIRÁGVASÁRNAP

Atyánk mindig nagy barátja volt az állatoknak,
no de hogy már a darazsaknak is…

Majd keresünk neki testhezállóbb liturgikus ruhát,
hogy ha megjelenik az examen apum első hírnöke,
jó társaságban találja magát…NAGYHÉT GYÖMRŐN

Míg egyesek keményen dolgoznak…


…mások élete csupa móka, játék, kacagás:


A rossz példa ragadós, főleg ha rossz helyen ragadjuk meg…


Liturgia után egy kis fogócska a háttérben, divatfotó az előtérben…


SZENTKÚTI ZARÁNDOKLAT

„Nem lesz ez így jó: Excellenciád egy kissé alacsony növésű…!”

„Nos, tegnap óta eleget nőttem a miséhez?”


CAPITULUM GENERALE

Liturgikus kendőbemutató

Új mottónk született: „Mostantól mindig”
(szabad fordításban: Et nunc et semper)


BÉRMÁLÁS VÁCOTT

Gőzerővel folynak a szertartás előkészületei

„Ha egy félórán belül elindulnunk,
még éppen ott érjük a plébánia előtt várakozó híveket…”

Vác is a city of fun!


LATINTÁBOR

Perbetei imakönyv — Dobos tortából

„Má’ megin’ elrontottám! Ná, kezdjük újrá!
Ki áz, áki á’ Á menüt kéri á’ ebédre?”

A falusi házaspár bábuihoz élő plébános is dukál…

„Na gyerekek, vajon kire hasonlít ez a bábu?”
„Tanííítóóó néééniii, ééén tudoooom!
Olyan, mint egy… egy… egy pálos misszionárius.”

Jó lesz vigyázni azokkal a papi fejfedőkkel…

…hiszen az ördög nem alszik…

…főleg nem hálózsákban.

Sportelmélet: hálózsák vagy bokszolózsák?

Sportgyakorlat: egy kis birkózás a templomban

A házi kisördög szelíden…

…és vadul.

Ideje van az imádságnak…

…és ideje van a hallgatásnak.

„Ha most hagysz egy kicsit játszani…

…én is játszom majd veled egy kicsit.”

„Attól tartok, valaki a fejemre nőtt…”

Ну погоди! (Ifjabbak kedvéért: „No, megállj csak!”)

Én nem írok, nem olvasok…
…a latintábor végére mégis kívülről fújom a római misekönyvet!”


BAROKK MISE VÁCOTT

DE MAR(оженого) NVMQVAM SATIS!


GYÁSZSZERTARTÁS DOBSZAY LÁSZLÓÉRT

A legjobb út az életszentséghez a spontán út-ánzás


ESKÜVŐ ÉS ÜNNEPÉLYES NÁSZMISE

„Szóval mondom az apátnak, hogy az nem a kézmosótál,
hanem a szenteltvíztartó. De már nyúlt is bele könyékig…
Úgy látszik, süket volt szegény.”


RÉGI RÍTUSÚ KÖZÖSSÉGEK TALÁLKOZÓJA

Hogyan ne veszítsük el figyelmünket a szentmisén…


És végül, ha már a komoly bejegyzés elején az érettségit emlegettük, íme, egy kis ízelítő a káptalani tételsorból, alap- és emelt szintű vizsgázók számára. A sikeres megfejtők között a káptalani zsolozsmákon bevethető, megfagyás elleni segédeszközöket sorsolunk ki.


1. tétel (ének-zene)

Alapszint: Kihez tartozik a vezénylő kéz?
Emelt szint: Melyik zenei tételt vezényli a vezénylő kéz?


2. tétel (mértan és földrajz)

Alapszint: Hány fokos szögben dőlnek a gyertyák?
Emelt szint: Mely égtáj felé dőlnek a gyertyák?


3. tétel (logika)

Alapszint: Párosítsa az összetartozókat!
Emelt szint: Ugyanez, de a versenyben csak felszentelt papok indulhatnak.

Akik esetleg nem bírnák ki, hogy ne ellenőrizzék, jól oldották-e meg a feladványokat, izgalmukat innen csillapíthatják. Egyébként pedig minden olvasónknak Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

R.Z.