2009. május 3.

NÁSZMISE BUDAPESTEN

2009. május 9-én, szombaton délután 3 órai kezdettel Gödölle Gáspár és Heim Anna, mindketten a CLSMA rendes tagjai, házasságot kötnek a latin egyház hagyományos szertartása szerint Budapesten, a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban. Az esküvő után régi rítusú énekes nászmisében kérjük Isten áldását az ifjú párra, és kiváltságos módon az új asszonyra:

Isten, ki a te erődnek hatalmával a sem­mi­ből mindeneket teremtettél; ki elren­dez­vén a mindenség kezdeteit, az Isten kép­mására teremtett ember javára azért hoz­tad létre az asszony elválaszthatatlan segítségét, hogy a női testnek a férfi­úi testből adjál kezdetet, kifejezvén ezzel, hogy amit ugyanabból tetszett megal­kotnod, annak sosem szabad attól elválnia; Is­ten, ki oly magasztos misztériummal szen­telted meg a hitvesi egyesülést, hogy Krisztus és az Egyház szentségét elő­képezted a menyegzői szövetségben; Is­ten, ki által az asszony a férfiúhoz kapcso­lódik, és a kezdettől elrendelt közösség olyan áldással ajándékoztatik meg, amely egyedüliként nem töröltetett el sem az ősbűn büntetése, sem a vízözön íté­lete által: tekints kegyesen erre a te szol­gálódra, aki a házastársi közösségbe készülvén kapcsolódni, a te oltalmad meg­­erősítését kéri! Legyen őrajta a szere­lem és békesség igája, hűségesen és tisz­tán menjen férjhez Krisztusban, és ma­radjon követője a szent asszonyoknak: legyen szeretetreméltó férjének, mint Ráhel, bölcs, mint Rebeka, hosszú éle­tű és hűséges, mint Sára, semmit őben­ne a csalárdságnak ama szerzője a ma­ga cselekedeteiből ki ne használjon, köt­ve maradjon a hithez és a parancsola­tokhoz, egyetlen nászágyhoz fűzve me­neküljön a törvénytelen érintkezések elől, erősítse meg gyöngeségét a fegyelem szilárdságával, legyen az illendőségtől tekintélyes, a szeméremtől tiszteletre­méltó, a mennyei tudományokban já­ra­tos, legyen ivadékában termékeny, le­gyen megbízható és ártatlan, és a boldo­gok nyugodalmába és a mennyei ország­ba jusson el, és lássák meg mindket­ten fiaiknak fiait egészen a harmadik és negyedik nemzedékig, és érkezzenek el a vágyott öregkorig!

5 megjegyzés:

Névtelen írta...

Csak gratulálni tudok a kedves ifjú párnak, és a sok jókivánság teljesüljön be a házasságukban.!

satya írta...

Gratulálok az ifjú párnak, Gödölle családot ismerem is.
Viszont egy kérdésem lenne:
a Sp arról szól, hogy a két rítus kölcsönösen gazdagíthatja egymást. Nem lenne-e gazdagítása a tridenti rítusnak, hogy az esküvőt ilyen esetben, amikor két elkötelezett hívő köt házasságot, a misébe iktassák be, ahogyan ezt a NOM megteszi adott esetben?

CLSMA írta...

A két rítus ilyen értelemben vett, rubrikális keverése egyrészt nem megengedett, másrészt nem is célszerű. A hagyományos logika szerint a szentmise betetőzése a házasságkötésnek, a házaspár első közös cselekménye a szentmisén való részvétel, első egyesülése az Eucharisztia közös vétele. Márészt a mise a régi fölfogás szerint egyetlen, folyamatos ív, a katekumenek miséje nem "igeliturgia", hanem egy egyre intenzívebb theophania első fázisait foglalja össze. Ezért nem iktathatók bele betétek. (Mindez természesen nem kimerítő magyarázat és ez a blog is inkább tájékoztatást szolgál, nem eszmecserét - személyesen vagy levélben tovább tárgyalhatjuk a témát.) F.M.

satya írta...

Szívesen beszélgetnék a két rítus kapcsolatáról, főként arról, hogyan gazdagíthatja egymást a két rítus. (satya@hcbc.hu)

CLSMA írta...

A személyes elérhetőségem a jobb sávban lent található. F.M.