2011. január 15.

PÉNZÜGYI JELENTÉS A 2010-ES POLGÁRI ÉVRŐL

A káptalan vagyona az elmúlt évben is jelentősen gyarapodott. Köszönhető ez elsősorban a nagylelkű adományoknak, melyek tagságunk, pártolóink és más érdeklődő-támogató személyek köréből érkeztek. Másodsorban említendő az a tény, hogy kiadásaink minimálisak voltak, s csak harmadsorban a rendes tagoktól befolyt tagsági befizetés, mely enyhe kiegészítésül szolgált mindezek mellett. Számszerűsítve a következőképpen néz ki a könyvelés. (A feltüntetett összegek ezer forintra lettek kerekítve.)

A 2010-es kasszát a 2009-es záróegyenleggel, 1 millió 194 ezer forinttal nyitottuk meg.


Bevételek:

 • Rendes tagok tagdíja: 95e forint.
 • Adományok: 557e forint.
 • Egyéb bevételek: 131e forint. Ezt a tételt nagyrészt a kiadványainkból befolyt összegek képezik.
 • Kamatok: 104e forint. Lekötésekből, a betétszámla és a folyószámla kamataiból.
 • Összesen: 887e forint.

Kiadások:

 • Útiköltség: 60e forint. Gellért atyának szeptember óta folyósítunk havi 15e forintot benzinköltség címén, mivel a belvárosi misékre és matutínumokra való utazását önköltségesen kell megoldania.
 • Egyéb kiadások: 259e forint. Elsősorban a kiadványaink nyomtatási és fénymásolási költsége tartozik ide, illetve minimális mértékű banki járulékok.
 • Összesen: 319e forint.

Az éves mérleg így 570e forint gyarapodás. Ezen felül még a be nem fizetett tagdíjak képeznek kb. 60e forintnyi hátralékot, melyet a költségvetésben nem számoltuk a tőkéhez, hanem az idei évre mint hiányt vettük fel. Bevételként könyveltük ellenben azt a függő tételt, kereken 366e forintot, mely a több mint két éve megrendelt, s azóta el nem készült liturgikus bútordarab — az éneklőszék — előlegként befizetett anyagköltsége, s amelyet a káptalan dékánja, Földváry Miklós volt olyan nagylelkű (nem kis áldozatot vállalva), hogy a hosszú késedelem és a munka elkészültének fennálló bizonytalansága miatt a saját pénzéből meghitelezze. Ez az összeg tehát az éneklőszék leszállítása után neki visszafizetendő.

A kassza év végi záró egyenlege így 2 millió 128 ezer forint volt december 31-én. Azóta ez az összeg már 2 millió 130 ezerre nőtt a januári be és kifizetésekkel, mely a következők szerint oszlik meg:

 • 1 millió 702 ezer tartós lekötési számlán öt évre lekötve.
 • 289e forint az AXA banknál vezetett, a blogon is feltüntetett számú folyószámlán.39e forint készpénzben a káptalan pénztárosánál.
 • A fennmaradó 100e forint kintlevőség, vagyis kölcsönben van az egyik rendes tagnál. 48 ezer forintnyi tagdíjhátralék mindehhez nincs hozzászámolva, csak az ez évi kasszában.

A diagramokról


Az alábbi diagramokon a kölcsönt nem tüntettük fel, csak a részletes könyvelésben, továbbá az éneklőszék ideiglenesen visszakapott árát az év eleji nyitó egyenleghez írtuk hozzá, hogy ne mutasson fölöslegesen nagy kilengést.

Az összesítő oszlopdiagramjáról leolvasható, hogy a mérleg az év során kétszer negatívba ugrott. Ez a kiadványaink nyomdaszámláinak teljesítése miatt történt, melyeknek ára csak fokozatosan és nem is teljes mértékben folyt vissza. A bevétel oszlopoktól külön számítottuk a kamatokat, melyek a fent említett kamatok összességét jelzik. Az utolsó három hónap bevételei az év végére hagyott, így halmozott tagdíj-befizetések miatt ugranak ki. Megállapítható, hogy bár vannak állandó adományozóink, a befizetések egyenetlen eloszlása miatt a mérleg vonala változó volatilitást mutat.


Az egyenleget ábrázoló területdiagramon látható, hogy egyrészt (értelemszerűen) követi a mérleg vonalát, másrészt egyértelmű (bár nem töretlen) növekedést mutat.

Végül az allokáció tortadiagramja a teljes tőke elhelyezésének arányát szemlélteti. Ebbe már belevettük a kinnlevőséget is, melyeknek beérkezését mihamarabb várjuk.Hálásan köszönjük minden kedves támogatónknak anyagi hozzájárulásaikat, melyekkel a régi rítus végzését, megőrzését, felélesztését és terjesztését segítik, annak elméleti és gyakorlati hátterével együtt, ide értve a hetenkénti énekes és oltárszolgálatot, a kiadványainkat, a hozzájuk fűződő tudományos munkát, etc., és nem utolsó sorban azt a lelkes odaadást, mely a hívek egyre nagyobb számú részvételével a belvárosban honos kis közösségünket építi. Alázattal kérjük továbbra is áldozatos támogatásukat és reméljük, hogy mindezen adomány a Szentlélek hozzájárulásával lelkiekben is sokszorosan megtérül.

Nincsenek megjegyzések: