2009. június 18.


DOMINUS EST IX.


Végszó

A hitélet kétezer éves történetének és a keleti és nyugati egyetemes Egyház hagyományának hátterében, de mindenekelőtt a patrisztikus örökség szerves fejlődésére való tekintettel a következő végkövetkeztetéseket vonhatjuk le:

1. Az eucharisztikus jámborság szerves fejlődése, mint az egyházatyák jámborságának gyümölcse minden egyházat keleten és nyugaton egyaránt arra vezette már az első évezredben, hogy az Oltáriszentséget közvetlenül a hívek szájába szolgáltassák ki. A második évezred elején nyugaton ehhez hozzátették a térdelés mélyen biblikus gesztusát. A különböző keleti liturgikus hagyományokban az Úr teste vételének pillanatát emelkedett szertartásokkal veszik körül, és gyakran megkövetelik a hívektől, hogy előzetesen hajoljanak meg a földig.
2. Az Egyház előírja az áldoztató tálca használatát annak megakadályozására, hogy a Szentostya bármely darabkája a földre essen (vö. Missale Romanum, Institutio generalis, Nr. 118; Redemptionis sacramentum, Nr. 93.), és kötelezi a püspököt, hogy áldoztatás után mosson kezet (vö. Caeremoniale episcoporum, Nr. 166.). Ha viszont kézbe áldoztatnak, nem ritkán megtörténik, hogy a Szentostyáról leválnak darabkák, amelyek a földre esnek vagy megmaradnak odatapadva az áldozók tenyeréhez, illetve ujjaihoz.
3. Amennyiben a szentáldozás pillanata a hívek számára a Megváltó isteni személyével való találkozást jelenti, ez természetszerűen megköveteli a külsőleg is látható, jellegzetesen szakrális jeleket, mint amilyen a térdelés. Húsvétvasárnap reggelén az asszonyok imádták a feltámadt Urat, oly módon, hogy földre borultak előtte (vö. Mt 28,9), és ezt tették az apostolok is (vö. Lk 24,52), sőt talán Tamás apostol is, amikor felkiáltott: „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28)
4. Ha engedjük magunkat táplálni mint egy kisgyermek, amikor az Oltáriszentséget közvetlenül a szánkba fogadjuk, ez magánál a rítusnál fogva a legjobb módon kifejezi a befogadási készséget és a Krisztus előtti gyermeki állapotunkat, aki minket táplál és lelkileg „szoptat”. A felnőtt ember ellenben saját kezével helyezi szájába az ételt.
5. Az Egyház előírja, hogy az összes hívők a szentmise bemutatásakor az átváltoztatás pillanatában térdeljenek le. Nem lenne-e liturgikusan még illőbb, ha a hívő a szentáldozás pillanatában, amikor az Úrhoz, a királyok Királyához testileg is a lehető legközelebb kerül, térdelve köszöntené, és ugyanígy fogadná?
6. Az Úr Testének szájba és térdelve történő fogadása láthatóan tanúskodnék az Egyház eucharisztikus misztériumba vetett hitéről, de ugyanakkor gyógyító és nevelő tényező lenne a modern kultúra számára, amelyben a térdelés és a lelki gyermekség teljesen idegen jelenségnek számítanak.
7. Az a vágy, hogy Krisztus magasztos személye előtt a szentáldozás pillanatában is kifejezzük látható módon hódolatunkat és imádásunkat, kerüljön összhangba az Egyház kétezer éves hagyományának szellemével és példájával, amelyet oly szépen kifejez az első évezred egyházatyáinak mottója: „cum amore ac timore!” (szeretettel és félelemmel), valamint Aquinói Szt. Tamás Lauda Sion Salvatorem szekvenciájának sora „quantum potes, tantum aude!” (amint bírod, akként merjed!), mint a második évezred mottója.

Végül szeretnénk idézni Maria Stang megható imáját, aki egy Volga vidékéről származó német anya és nagyanya, és akit a sztálinista rezsim Kazahsztánba deportált. Ez a papi lélekkel megáldott asszony őrizte az Oltáriszentséget, és a kommunista üldözés alatt elvitte a Kazahsztán végtelen sztyeppéin szétszórt híveknek. Eközben a következő szavakkal imádkozott:
„Ott, ahol szeretett Jézusom lakik, ahol a szentségházban trónol, ott akarok én is mindig térdelni. Ott akarok szüntelenül imádkozni. Jézusom, szeretlek Téged szívem mélyéből. Rejtőző szeretet, imádlak Téged. Elhagyatott szeretet, imádlak Téged. Megvetett szeretet, imádlak Téged. Lábbal tiport szeretet, imádlak Téged. Végtelen szeretet, Aki a kereszten meghaltál értünk, imádlak Téged. Szeretett Uram és Üdvözítőm, add, hogy teljesen szeretetté váljak, teljesen engesztelő áldozattá váljak a legméltóságosabb Oltáriszentséget ért sérelmekért, Szűz Máriának, legkegyesebb Édesanyádnak Szívében. Ámen.”
Adja a Jóisten, hogy az Egyház pásztorai meg tudják újítani Isten házát, az Egyházat úgy, hogy középpontba helyezik az eucharisztikus Jézust, biztosítják neki az első helyet, és úgy cselekednek, hogy a szentáldozás pillanatában is kimutatják Előtte a tisztelet és imádás jeleit. „Az Egyházat az Eucharisztiából kiindulva kell megújítani”. (Ecclesia ab Eucharistia emendanda est!) A Szentostya nem valami, hanem Valaki. „Ő van itt!” – így foglalta össze Vianney Szt. János, Ars szentéletű plébánosa, az Eucharisztia titkát. Mert itt nincs szó semmi másról és senki nagyobbról, mint magáról az Úrról: „Dominus est!” – Az Úr az!

Ezzel a bejegyzéssel, Úrnapja nyolcadnapján befejeztük a könyv internetes közlését. Az előző részeket végig a Dominus est cím — és címke — alatt, római számok szerint rendezve találja meg az olvasó. Örömmel közöljük végül, hogy a Szent István Társulat illetékesei ígéretet tettek arra, hogy a fordítást nemsokára nyomtatásban is megjelentetik.


[A hátsó borító szövege:]

Athanasius Schneider, született 1961-ben Kirgisztánban (Közép-Ázsia), kitelepített német szülőktől; 1973-ban kivándoroltak Németországba; 1990-ben pappá szentelték; 1997-ben az Augustinianumon (Róma) patrisztikából doktorált; 1999 óta a karagandai (Kazahsztán, Közép-Ázsia) papi szeminárium professzora; 2006-ban celerinai címzetes püspök és Karaganda segédpüspöke.

A szentáldozás vétele nemcsak a lelki asztalközösség pillanata, hanem mindenekelőtt a lehető legközelebbi személyes találkozás a hívő és az ő Ura, Istene között ebben az életben. Ehhez a találkozáshoz legjobban illik a befogadás, az alázat, a lelki gyermekség magatartása. Egy ilyen magatartás önmagától megkívánja az imádás és tisztelet kifejezett gesztusait. Erről tanúskodnak az Egyház kétezer éves hagyományának jól dokumentált tényei, amelyeket az első évezredből a „szeretettel és félelemmel”, a második évezredből az „amint bírod, akként merjed” mottóval jellemezhetünk. A szerző leírja három „eucharisztikus asszony” példáját is, akiket személyesen ismert a szovjet üldöztetés idejéből. Az ilyen tanúságtételek a harmadik évezred katolikusait is bátoríthatják és taníthatják, miként kell bánni az Úrral a szentáldozás magasztos pillanatában.

[Ez a mondat csak a német kiadásban szerepel:] Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa ezt írta: „Az egész könyvet nagy örömmel olvastam. Kiváló.”


[Képaláírások:]

B. Alexij Szaritszki, áldozópap és vértanú, az Eucharisztia szentje a szovjet üldöztetés idejéből
II. János Pál pápa térden állva imádja a Szentostyát, mielőtt magához venné (2004. február 2., vatikáni bazilika)
Áldoztatás a II. Vatikáni Zsinat záró szentmiséjén (1965. december 8., a vatikáni bazilika előtti tér)
Boldog Kalkuttai Teréz anya magához veszi az Oltáriszentséget (1993. március 25., tiranai székesegyház, Albánia)
XVI. Benedek pápa áldoztat a XXIII. Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén, 2008. július 20-án, Sydneyben, Ausztráliában, a térdelő áldozók nyelvére helyezve a Szentostyát

Ford. P. Kovács Ervin Gellért OPraem

Nincsenek megjegyzések: