2012. szeptember 30.

Szentkúti zarándoklat 2: Mátraverebély-Szentkút, szeptember 28—29.

Íme, a másik szentkúti zarándoklat fényképes krónikája. A rendkívül bőséges anyagból csak válogatást adunk, amely maga is elég terjedelmes, mivel minden fontos mozzanatot legalább egy képpel szeretne dokumentálni. Az összesen 140 képet a könnyebb áttekinthetőség kedvéért kisebb csoportokba rendeztük, megértésüket az előttük olvasható rövid leírás segíti (ezek a szövegek tehát nem ismertetik a pontifikális mise minden egyes részletét, hanem csak a képeket magyarázzák). A Mátraverebély-Szentkúton készült összes fénykép nemsokára a Peregrinatio Fidei honlapon lesz elérhető.

* * *

MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT, 2012 SZEPTEMBER 28—29.

PEREGRINATIO FIDEI 2012

Szent Mihály napi ünnepélyes virrasztó zsolozsma
az esztergomi rítus szerint
Szent Mihály napi ünnepélyes főpapi szentmise
a hagyományos római rítusban
Népvecsernye, Mária-litánia, Te Deum és szentségi áldás

2012 szeptember 28-a, péntek este
A Szent Mihály Laikus Káptalan virrasztó zsolozsmája (matutínum és laudes) Szent Mihály arkangyal ünnepéről (a képeken látható részletek: gyülekezés, invitatórium, 9. olvasmány, laudes-antifónák, a Benedictus alatt az oltárkereszt és a celebráns megfüstölése, a végén a bazilika előtt záróáldás).


2012 szeptember 28-a, péntek este — szeptember 29-e, szombat reggel
Próbák és felkészülés az ünnepélyes főpapi szentmisére (asszisztencia-próba, szkólapróba, a szertartók még egyszer átismétlik a szentmise rítusait).


2012 szeptember 29-e, szombat, 9 óra 30 perc
Az első zarándokok megérkeznek a mátraverebély-szentkúti bazilikába, ahol a kegyhelyigazgató, fr. Kálmán Peregrin OFM fogadja őket. A zarándokokat vezető pap, Simonyi-Molnár Balázs atya beköszönő imádságot mond a Szűz Mária-kegyszobornál.

 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 10 óra 30 perc
A bazilika és a nép felkészülten várja Varga Lajos püspök úr érkezését. Az oltáron elő vannak készítve a püspök liturgikus ruhái; a szkóla a hajó elején, az evangéliumi oldalon foglal helyet.


 

2012 szeptember 29-e, szombat, 10 óra 55 perc
Varga Lajos püspök úr korális ruhában, a kegyhelyigazgató vezetésével, a szentmise szent szolgálattevői és az asszisztencia kíséretében bevonul a szentélybe. Az Oltáriszentség előtti rövid adorálás után a támla nélküli prelátusi székhez (faldisztórium) megy, ahol elkezdi a tercia imaórát. Mialatt a kórusban ülő papság, a szkóla és a nép a terciát énekli, a püspök a faldisztóriumban ülve a szentmisére való előkészület imádságait végzi. A tercia végén a szubdiakónus elénekli a kapitulumot, a püspök pedig könyörgéssel zárja le az imaórát.

 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 11 óra 20 perc
A tercia végeztével a püspök leveti korális ruháját és megkezdi a beöltözést az ünnepélyes főpapi szentmisén viselendő liturgikus ruhákba. Minden ruhadarab felvételét megfelelő könyörgés előzi meg, amelyet a püspök az eléje tartott kánonkönyvből olvas.

 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 11 óra 29 perc
Az ünnepélyes főpapi szentmise az oltárhoz vonulással veszi kezdetét. Itt a püspök, balján a diakónussal és a szubdiakónussal, jobbján pedig a misén szolgáló áldozóppal (presbyter assistens) állva a lépcsőimát mondja, tőlük jobbra és balra az első és a második szertartó térdel.A szkóla eközben a mise (Szent Mihály arkangyal bazilikájának felszentelési ünnepe) introitusát énekli. A lépcsőima végén a püspök megkapja a manipulust, majd föllép az oltárhoz és megtömjénezi azt. Az oltárfüstölés után a diakónus megtömjénezi a püspököt, aki a faldisztóriumhoz vonul, hogy ott végezze el prózában a szentmise bevezető részeit az introitustól a Kyriéig. Ezután a Gloriát intonálja, majd mondja el prózában. A Gloria énekelt változatát — akárcsak a miseordinárium többi részét — Corvina Consort adja elő a bazilika karzatáról.

 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 11 óra 39 perc
A püspök a faldisztóriumnál állva és az oltár felé fordulva énekli a kollektát. Utána leül, megkapja az ölébe a miseruhát védő gremiálét, fejére pedig az aranyszövésű mitrát (mitra auriphrygiata), és így hallgatja, amint a szubdiakónus az oltár felé fordulva elénekli a szentleckét. Ezután a graduálét olvassa a misekönyvből, amelyet szintén a szubdiakónus tart neki.

 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 11 óra 48 perc
Az evangélium olvasásának előkészületeként a püspök tömjént tesz a füstölőbe, feláll az evangéliumi menet, majd a diakónus az evangéliumos könyvvel a kezében áldást kér. A menet, amely a két akolitusból, a második szertartóból és a turiferből, valamint a diakónusból és a szubdiakónusból áll, a szentély északi oldalára vonul, ahol a diakónus megtömjénezi a könyvet, majd elénekli az evangéliumot. Ezt a püspök a faldisztóriumnál állva, pásztorbottal a kezében, de mitra nélkül hallgatja. Az evangélium végeztével a szubdiakónus a püspökhöz viszi a könyvet, aki megcsókolja azt a napi szakasz kezdeténél.

 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 11 óra 58 perc
Az evangélium után a püspök visszaadja a pásztorbotot, és következik a prédikáció. Ezen a ponton a szent szolgálattevők (presbyter assistens, diakónus, szubdiakónus) a székeiknél állnak, a püspök személye körüli asszisztensek pedig — akik a történelmi időkben a személyi káplánjai voltak, s ezért összefoglalóan ma is cappellaninak mondják őket (a mitrákat tartó infulista, a könyveket tartó librifer, a püspöki gyertyát, a bugiát tartó bugifer és a pásztorbotot kezelő baculista) — a szentély leckeoldalán sorakoznak fel, az akolitusokkal együtt. Mivel a püspök mint Krisztus képviselője az oltár előtt ülve prédikál, az akolitusok a faldisztóriumot a predellára viszik (nem középre, hanem kissé oldalt, mivel a tabernákulumban ezúttal van Oltáriszentség). A püspök beleül a székbe, megkapja az arany mitrát és a gremiálét, a négy cappellanus és az akolitusok pedig előtte, az oltár legalsó lépcsőjén foglalnak helyet.

 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 15 perc
Miután a püspök befejezte a prédikációt, a faldisztórium visszakerül eredeti helyére, az asszisztencia visszaáll a leckeoldalra, a püspök pedig a székhez vonul, hogy intonálja, majd elmondja a Credót. Ennek végeztével leül, mitrát és gremiálét kap. Innentől az asszisztencia az énekelt Credo szövegét követi, így pl. az Et incarnatus est-re az oltár felé fordulva letérdel (a püspök ezt már elmondta, ezért ő továbbra is ülve marad). Az énekelt Credo vége felé a diakónus a második szertartóval az oltárhoz viszi a burzát, amelyből előveszi és kiteríti a korporálét. A Credo után a püspök feláll és az oltár felé fordulva az offertórium-antifónát olvassa a misekönyvből. Ezzel kezdetét veszi a felajánlás rítusa, amelynek első eleme a püspök kézmosása. Először leveszik róla az arany mitrát és a gremiáliét, majd felteszik a fejére a díszes mitrát (mitra pretiosa), amelyben az oltárhoz vonul. Ott a diakónus ismét leveszi róla a mitrát, a püspök pedig fellép a predellára, hogy megkezdje a felajánlást. Az ehhez szükséges kelyhet, paténát, pallát és szentostyákat a szubdiakónus a vállvélummal betakarva a kredenciáról hozza föl az oltár leckeoldalára.

 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 25 perc
A főpapi szentmise felajánlási szertartásának különleges eleme az ún. praegustatio, vagyis előkóstolás, amelyre egykor azért volt szükség, nehogy megmérgezzék a püspököt (ma ez a rítuselem a püspök mint Krisztus-kép és apostolutód iránti különleges tiszteletünk és odaadásunk szimbolikus gesztusa). A praegustatio során a püspök az előkészített két szentostya közül kiválasztja az egyiket, a diakónus pedig megérinti vele a másik ostyát, a paténát, a kelyhet kívülről és belülről, majd megtöri és odaadja az első szertartónak, aki megeszi azt. A kenyér felajánlása után a diakónus egy kis bort és vizet önt egy külön kehelybe, amelyet szintén az első szertartónak kell kiinnia.

 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 26 perc
A felajánlás ezután a szokott módon folytatódik: a diakónus betölti a bort és a vizet a kehelybe, majd a püspökkel együtt tartja, miközben az a felajánló imádságot mondja. A szubdiakónus ezután megkapja a paténát, amelyet a vállvélumba burkolva az oltárközép előtti plánumra visz, a diakónus mögé, aki szintén elfoglalja rendes helyét a celebráns mögött az első oltárlépcsőn. A presbyter assistens helye fent a predellán, a celebráns balján van.

 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 27 perc
A felajánlás következő elemeként a püspök megtömjénezi az oltárt, majd a díszes mitra feltétele után a diakónus őt is megfüstöli. Ezt követi a kézmosás, amelyben a presbyter assistens segédkezik. A füstölés közben hierarchikus rendben folytatódik: először a presbyter assistens, utána a kórusban levő áldozópapok, a diakónus és a szubdiakónus, majd az asszisztencia tagjai, a kórus és a nép következik. A felajánlást a csöndesen mondott könyörgés (secreta) zárja, amelyet követően a püspök elkezdi a kánont bevezető prefáció éneklését.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 34 perc
A prefáció végén a diakónus és a szubdiakónus feljön a püspök mellé, együtt elmondják vele a Sanctust, majd visszamennek rendes helyükre. A szentély és a hajó határán ekkor felvonulnak a fáklyások, és az egész néppel együtt letérdelnek. A püspök az átváltoztatás szavait mélyen meghajolva mondja, majd felmutatja a szent színeket a népnek, miközben az első akolitus csenget, a második szertartó pedig tömjénez. A kánon második felének imádságai alatt a püspök az előírt gesztusokat végzi (pl. hüvelyk- és mutatóujjait összezárva tartja, nehogy egy partikula is elvesszen az Úr Testéből, a Supplices alatt megcsókolja az oltárt, a Per ipsum-ra kereszteket rajzol a Szent Testtel a kehely fölé).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 45 perc
A kánont lezáró Pater noster végére a diakónus és a szubdiakónus felmegy a leckeoldalra. A diakónus átveszi a paténát és továbbadja a püspöknek, amellyel az a Libera nos imádság alatt keresztet vet magára.

 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 48 perc
Az Agnus Deit a szent szolgálattevők szintén a püspökkel együtt mondják. Ezután következik a béke rítusa: a püspök és a presbyter assistens megcsókolják az oltárt, majd bekecsókot váltanak. A békét a diakónus és a szubdiakónus szintén a püspöktől kapja meg, a kórusban levő papok viszont a presbyter assistenstől. A szubdiakónus a békét a második szertartónak adja át, aki továbbadja azt az asszisztencia egyes tagjainak.

 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 12 óra 50 perc
A püspök celebráns áldozására a szent szolgálattevők mélyen meghajolnak, az asszisztencia és a nép letérdel és szintén meghajol. Ezután a diakónus előveszi a tabernákulumból az áldoztatáshoz szükséges cibóriumokat, majd meghajolva elmondja a bűnbánati imádságot, a Confiteort, amelyre a püspök az oltártól kifordulva megadja a feloldozást. A diakónus és a szubdiakónus ekkor helyet cserélnek, a püspök pedig közöttük állva és a Szentséget a kezében tartva mondja az Ecce, Agnus Dei-t. Ezután következik előbb a szent szolgálattevők, utána a kórusban levő papok, majd a cappellanusok, s végül a további asszisztencia megáldoztatása az oltárnál. A nép áldoztatására a püspök a diakónus és a szubdiakónus kíséretében az áldoztatórácshoz vonul. A nagy számú áldozóra tekintettel balról és jobbról egy-egy pap karingben és stólában segédkezik az áldoztatásban.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 13 óra 7 perc
Az áldozás után a purifikáció, vagyis a szent edények megtisztítása következik. Az akolitusok bort és vizet hoznak, amelyet a diakónus önt be a kehelybe. Mivel ezúttal cibóriumok is voltak, a püspök egyiket a másik után purifikálja, a végén pedig elfogyasztja az ablúciós folyadékot. A presbyter assistens átviszi a misekönyvet a leckeoldalra, ahol a főpapi mise egy újabb sajátossága következik: a püspök purifikáció utáni kézmosása. Ehhez az első szertartó előbb felteszi a pileólust, a diakónus a díszes mitrát, a püspök pedig a kézmosás után áldást ad az akolitusoknak.

 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 13 óra 10 perc
A purifikáció végeztével a püspök a leckeoldalon elolvassa a kommúnió-antifónát, majd elénekli az áldozás utáni könyörgést, a posztkommúniót. Ezután az oltárközépre vonul és a Dominus vobiscum-ra a nép felé fordul. A diakónus szintén kifelé fordul, hogy az Ite, missa est-et énekelje. A szentmisét a püspöki áldás fejezi be, amelyhez a püspöknek felhozzák a pásztorbotot (az áldást a díszes mitrában adja, amelyet utána rögtön le is vesznek róla). A mise végén a püspök az evangélium-oldalon  elmondja az utolsó evangéliumot, amelynél a presbyter assisstens segédkezik neki. Végül a szent szolgálattevőkkel és az asszisztenciával együtt az oltár előtti plánumra megy, térdet hajt és a faldisztóriumhoz vonul.

 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 13 óra 16 perc
Az ünnepélyes püspöki szentmise után a celebráns a faldisztóriumnál sorban leveti azokat a liturgikus ruhákat, amelyekbe a mise előtt beöltöztették (az alábbi képeken a miseruhát, a pontifikális dalmatikát, a stólát, a cingulumot és az albát), amelyet az asszisztencia tagjai visszavisznek az oltárra. Ezután felveszi korális ruhájának levetett darabjait, a legvégén pedig megcsókolja és felölti a püspöki mellkeresztet.

 
 
 
 

 2012 szeptember 29-e, szombat, 13 óra 20 perc
A püspök a faldisztóriumban ülve elvégzi a szentmise utáni hálaadás előírt imádságait, majd az oltárhoz vonul és rövid ideig adorál. Végül abban a rendben, ahogy érkezett, kíséretével együtt kivonul a templomból.

 

2012 szeptember 29-e, szombat, 13 óra 30 perc
A zarándoklat fő liturgiája után szabad program következett. A püspök urat, a liturgikus szoltálatot ellátó és a kórusban jelen levő papokat, valamint az asszisztenciát és a liturgikus szkólát adó Szent Mihály Laikus Káptalan vezetőit a ferences atyák meghívták saját asztalukhoz, a többi zarándok pedig az étkezőben ebédelhetett.

 
 
 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 15 óra 50 perc
Némi késéssel kezdődött a nap utolsó liturgikus blokkjának első eleme, a Szent Mihály-népvecsernye. A templom padsorai eddigre teljesen megteltek, a szkóla is elfoglalta helyét. Az officiáns Kovács Gellért Ervin premontrei atya volt (a püspöki szentmise presbyter assisstense), akinek a Szent Mihály Laikus Káptalan tagjai segédkeztek. Az alábbi képeken a bevonulás, az antifóna és a himnusz éneklése, majd az imaórát lezáró könyörgések láthatók.

 
 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 16 óra 18 perc
A szertartás közevtlenül folytatódott a Boldogságos Szűz Mária lorettói litániájával, amely a kitett Oltáriszentség előtt, térdelve zajlott. A záró Mária-antifónát az Egyház hálaadó éneke, a Te Deum követte, a végén a szokásos Tantum ergóval, szentségi áldással és engesztelő imádsággal.

 
 
 
 

2012 szeptember 29-e, szombat, 16 óra 50 perc
A zarándokok, miután meghallgatták a kegyhelyigazgató úr hirdetéseit, a zarándokfüzetben szereplő népénekekkel búcsút vettek a kegyhelytől és a Mária-kegyszobortól, majd kivonultak a bazilikából.