2010. február 2.


GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

A mai napon, február 2-án, este fél 7 órai kezdettel gyertyaszentelést, körmenetet és énekelt szentmisét tartunk a Boldogságos Szűz Mária Tisztulása, azaz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban. Kérjük a híveket, hogy hozzanak magukkal szentelendő gyertyákat, amelyeket a szentmise előtt a szentélyben elhelyezünk, majd a megfelelő időben kiosztunk. A gyertyákat a körmenetben kezünkben visszük, a szentmise alatt pedig meggyújtjuk az evangéliumra, illetve Úrfelmutatástól áldozásig. A procesziós és a miseénekek jobb begyakorlása, illetve a szertartásrend előzetes megismerése érdekében kérjük, hogy aki teheti, érkezzék legalább öt perccel a szertartások kezdete előtt.

A fönti kép a római S. Maria in Trastevere-bazilika mozaiksorozatának egy részletét mutatja a mai ünnep központi jelenetével: az agg Simeon ölébe veszi a templomban bemutatott, gyermek Jézust. (vö. Lc 2, 22—32) A mozaikok hexameteres föliratai a római liturgia klasszikus korszakának gyümölcsei, némelyikük állandó liturgikus szövegként is használatba került. A fönti kép alatt ez áll:

Sistitur in templo puer, et Simeonis in ulnas
accipitur, cui danda quies, nam lumina servi
conspexere Deum, clarum iubar omnibus ortum.

A szöveg Simeon hálaénekét, a Nunc dimittis-t, a zsolozsma kompletóriumában (és a bizánci vecsernyében) naponta énekelt kantikumot parafrazeálja, amelynek „születésnapja” a mai ünnep, és amelyet a gyertyák szétosztásakor ünnepélyesen, versenként visszatérő antifónával is eléneklünk. Nyersfordításban így hangzik: „A templomba helyeztetik a gyermek, és Simeon ölébe fogadtatik, akinek nyugalom adandó, mert a szolga szemei megpillantották az Istent, a mindeneknek fölkelt, ragyogó világosságot.”

Bár szerzője nagy szerénységében egykor kérte, hogy ne hívjuk föl rá a közfigyelmet (mondván, hogy gyatrán sikerült), hónapok múltán mégis úgy érezzük, nem foszthatjuk meg az érdeklődőket a mai ünnep történetének, rítusainak magyar nyelven elérhető, mindeddig leggazdagabb összefoglalásától. Ezért mindenkinek, aki Gyertyaszentelő sokszor homályos értelmére, jelentőségére, szertartásainak eredetére és funkciójára kíváncsi, szeretettel ajánjuk ezt a munkát.

Nincsenek megjegyzések: